Schrif­te­lijke vragen inzake bever­be­heerplan


Indiendatum: 25 mrt. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende Beverbeheerplan

Geacht College,

Onlangs is het beverbeheerplan met beverprotocol gepubliceerd. De Partij voor de Dieren is blij met het uitgebreide en zorgvuldige rapport. Toch blijven er een aantal vragen onbeantwoord.

Vraatschade door bevers is minimaal, wordt vergoed en kan makkelijk worden voorkomen. Natschade kan worden opgelost door talrijke relatief bevervriendelijke maatregelen. In het plan wordt middels een zeer groot oranje gebied een fundamentele keuze gemaakt tussen natuur en landbouw, waarbij de landbouw de meeste rechten krijgt. Terwijl de bever zowel kan bijdragen aan de versterking van natuur en biodiversiteit, het vasthouden van water en voor natuurtoerisme een enorme toegevoegde waarde heeft.

Er komt een harde grens tussen rood gebied en aangrenzende groene gebieden, zoals het Zuidlaardermeer en de Onlanden. Bevers moeten hier tegengehouden worden. Uit het beheerplan wordt niet duidelijk hoe dit gaat gebeuren, hoe men gaat voorkomen dat er om de haverklap bevers gevangen moeten worden en of met de maatregelen andere natuurwaarden geschonden worden.

Er moet nog een keus gemaakt worden voor een generieke ontheffing, provinciale vrijstelling of een machtigingensysteem om bevers te beheren.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Kunt u toelichten hoe u denkt de grens tussen groen en rood gebied te ‘bewaken’? Welke maatregelen staan er ter beschikking, en zijn de ervaringen hiermee in andere bevergebieden succesvol?
  2. Bent u bereid te onderzoeken of er ook in oranje gebied meer mogelijk kan worden gemaakt? Wij doelen hier bijvoorbeeld op het aankopen van stroken land naast watergangen, hetgeen ook de natuur in zijn algemeen ten goede komt. Of meer ureninzet door beverbeheerders om het gedrag van bevers te sturen middels ingrepen aan bijvoorbeeld dammen of holen. Of andere maatregelen die, zonder de veiligheid aan te tasten, een groter leefgebied opleveren voor de bever.
  3. De natte verbindingszones (NVZ’s) zijn doelgericht gekozen en aangelegd omdat ze belangrijke aderen vormen in het Natuur Netwerk Nederland. Door de beverzonering zullen de NVZ’s mogelijk minder gaan functioneren omdat er gemorreld gaat worden aan de vrije passage, met gevolgen voor andere diersoorten. Dit staat op gespannen voet met overige natuurbeleid, zoals ook aangegeven in het beverbeheerplan. Kunt u toelichten hoe u dit probleem wilt aan pakken, en welke afwegingen hierbij gemaakt zijn of gaan worden?
  4. Er ligt een voor bevers geschikte en belangrijke NVZ naar het oosten, zodat verbinding kan worden gemaakt met de Duitse populaties. Beverdeskundigen vragen om vol in te zetten op de Duitsland-routes, omdat dit noodzakelijk is voor het bereiken van een levensvatbare populatie. Echter deze NVZ is nu in rood gebied geplaatst. Kan er worden onderzocht of, en met welke maatregelen, deze specifieke verbinding wél toegankelijk gemaakt kan worden voor bevers?
  5. Gaat de werkelijkheid dit plan niet inhalen? Er had zich al een slimme bever (‘probleembever’) gevestigd in het Winschoterdiep die inmiddels, na een maand proberen, is gevangen. Als bevers zo succesvol blijken dat ze niet te sturen blijken te zijn, gaan we dan richting type beheer net als voor muskusratten? Acht u dit wenselijk?
  6. De Partij voor de Dieren vindt een provinciale vrijstelling voor beverbeheer zeer kwalijk. De bever is een zwaar beschermd dier dat dus niet op een vrijstellingslijst thuishoort. Het mandaat over al dan niet verstoren, vangen of doden dient bij de provincie blijven, en niet tussen landeigenaren en bijvoorbeeld een WBE geregeld kunnen worden. Een generieke ontheffing voor waterschappen/TBO’s, ter voorkoming van acute schade, is meer op zijn plaats. Welke vorm van toestemmingverlening heeft uw voorkeur, en kunt u dit toelichten?
  7. Zal bij elke ingreep in de beverpopulatie (verjagen/vangen/doden) de aan te stellen beverbeheerder worden betrokken? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 mrt. 2021
Antwoorddatum: 11 mei 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake voortgang voorbereiding komst wolf

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake datagebrek milieucriminaliteit en milieuovertredingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer