Bijdrage Staten­ver­ga­dering Start­no­titie transitie Programma Landelijk Gebied


22 februari 2023

Voorzitter, van een startnotitie zou je verwachten dat het de basis vormt waarop verder gebouwd gaat worden. Het fundament voor een stevig huis. De Partij voor de Dieren ziet dat in deze notitie helaas te weinig terug. Een echte transitie betekent niet pappen en nathouden, geen vrijblijvendheid, maar aanpakken, duidelijke kaders stellen en de voorwaarden scheppen waardoor het plan werkelijkheid wordt.

Voorzitter, collega Kolthof kwam in de commissie met een tien-punten plan, waarop hij een reactie vroeg van het college. De gedeputeerde hield het bij de opmerking, het niet uit te sluiten dat een aantal van de door ons genoemde punten - mogelijk - zouden kunnen worden meegenomen in het gebiedsproces.

Voorzitter wij willen nogmaals benadrukken dat er serieus werk gemaakt moet worden van de transitie. De keuzes die er gemaakt moeten worden om de natuur te redden zijn niet vrijblijvend en zouden wat ons betreft al als kaders in deze startnotitie moeten staan. Zonder fundament geen stabiele toekomst! Ook aan de boeren bent u het verschuldigd om duidelijkheid te verschaffen over waar we naartoe moeten! Zij blijven nu zweven tussen hoop en vrees!

Voorzitter, ik ga niet nogmaals alle tien punten opnoemen, maar dien bij deze daaromtrent wel een motie in die oproept om in de startnotitie vast te leggen om bij de gebiedsprocessen als uitgangspunt te nemen dat de gangbare landbouw in Groningen voor 2030 volledig zal (moeten) omschakelen naar een biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw.

Verder zou het in onze ogen een gemiste kans zijn als er tijdens het gebiedsproces geen aandacht zou zijn voor dieren die hun plek verdienen in de natuur. Dieren die nu nog bejaagd worden, en die bij een natuurlijker gebruik van het platteland hun rechtmatige plek terug kunnen krijgen. We moeten streven naar het bereiken van hernieuwd ecologisch evenwicht, waar al te veel inmenging van mensen niet nodig is. En daarom de motie 'ruimte en rechten voor alle dieren binnen natuurinclusieve landbouw'.