Bijdrage Provin­ciale Staten motie­debat Concept Agenda Wadden­gebied


11 maart 2020

Eerste termijn:

Voorzitter, in de gebiedsagenda Waddengebied staat meerdere keren dat de natuur centraal staat. Gebruik van het gebied mag de natuur niet aantasten! De huidige ecologische toestand van het Waddengebied is echter slecht, wat zich o.a. laat afmeten aan de teruggang in de aantallen broed- en trekvogels en 90% verlies van de visbestanden; de natuur van de Waddenzee zit slechts op één derde van haar potentiële ecologische rijkdom!

Voorzitter, we hebben behoorlijk uitgebreid gesproken met de Waddenvereniging. Zij zijn bepaald niet gelukkig met de huidige gebiedsagenda. Zij schrijven op hun website: “de eerste concepten van de Gebiedsagenda waren voor de Waddenvereniging bijzonder teleurstellend. Een integraal en ambitieus kader ontbrak, er werden geen heldere keuzes gemaakt en de hoofddoelstelling voor de Waddenzee was nauwelijks terug te vinden.”

Wij zijn het daarmee eens!

Voorzitter:

  • In de gebiedsagenda zijn geen concrete natuurdoelen geformuleerd;
  • De gebiedsagenda voorziet niet in een doorkijk of doorrekening van de gestapelde effecten van alle voorgenomen ontwikkelingen op de ecologie van het Waddengebied;
  • Er bestaat in onze ogen een aanzienlijk risico dat natuurherstel uitblijft omdat de natuur geen leidend principe is in veel projectplannen;

Daarom onze oproep aan GS: pleit voor een ecologische doorrekening van de gebiedsagenda, stel controleerbare en afrekenbare natuurdoelen op , evalueer het regelmatig en pas - indien nodig - de ‘ontwikkelruimte’ in het Waddengebied aan; wij dienen hiertoe de volgende motie in.

Tweede termijn

Voorzitter na technisch navragen bij de ambtelijke afdeling m.b.t. het bekend zijn van de cumulatieve effecten van allerlei economische activiteiten op de natuur, blijkt een overall beeld inderdaad niet bekend te zijn en wordt zelfs de constatering uitgesproken dat dit als een leemte wordt gezien. Dat laatste komt niet overeen met de reactie van de gedeputeerde. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Commissie Regionale Energie Strategie

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten benoeming gedeputeerde Rijzebol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer