Motie ecolo­gische doel­stel­lingen Wadden­gebied


Concept Agenda Wadden­gebied

11 maart 2020

Betreft :

Ecologische doelstellingen Waddengebied

Datum PS :

11 maart 2020

Onderwerp :

Concept Agenda Waddengebied


Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • In de Gebiedsagenda gesteld wordt dat natuur centraal staat en gebruik van het gebied de natuur niet mag aantasten;
  • De huidige ecologische toestand van het Waddengebied slecht is, wat zich o.a. laat afmeten aan de teruggang in de aantallen broed- en trekvogels en 90% verlies van de visbestanden;
  • De natuur van de Waddenzee op slechts één derde van haar potentiële ecologische rijkdom zit;

Overwegende dat:

  • Uit de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee blijkt dat het nog altijd niet lukt de natuur in het Waddengebied te verbeteren, terwijl dit al enkele decennia het doel van de overheid is;
  • In de Gebiedsagenda geen concrete natuurdoelen zijn geformuleerd;
  • De Gebiedsagenda niet voorziet in een doorkijk of doorrekening van de cumulatieve effecten van alle voorgenomen ontwikkelingen op de ecologie van het Waddengebied;
  • Aanzienlijk risico bestaat dat natuurherstel (opnieuw) uitblijft omdat de natuur geen leidend principe is in veel projectplannen;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • In het Bestuurlijk Overleg en bij het Rijk te pleiten voor een ecologische doorrekening van de Gebiedsagenda, waaruit blijkt of de nu opgenomen strategieën wél zullen leiden tot een verbetering van de natuurkwaliteit van de Waddenzee;
  • De voortgang van natuurherstel en -ontwikkeling minimaal elke vijf jaar te laten evalueren, en indien nodig de ‘ontwikkelruimte’ in het Waddengebied aan te passen;

En gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvhN, FvD

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, GroningerBelang, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie monitoring vervuild water en slib Ring Zuid

Lees verder

Motie koolstofschuld RWE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer