Staten­vragen betref­fende het voornemen gas te winnen in Pieterzijl door middel van fracking.


Indiendatum: apr. 2017

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende het voornemen gas te winnen in Pieterzijl door middel van fracking.

Geacht college,

De NAM heeft het voornemen op een locatie in Pieterzijl 250 miljoen kubieke meter aardgas te winnen door middel van de methode van fracking. Dit leidt tot ongerustheid bij de inwoners. In het verleden vonden door fracking aardbevingen plaats.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren deelt de zorgen van de inwoners en heeft de volgende vragen:

  1. Is de Provincie Groningen al officieel ingelicht over de mogelijke start van gaswinning door middel van fracking in Pieterzijl? Zo nee, wat is uw mening daarover? Zo ja, bent u van zins om, zoals u dat ook deed bij plannen van de NAM om te gaan fracken in Saaksum, een brief te schrijven aan de NAM en deze te verzoeken de plannen tot fracken stop te zetten? Zo nee, waarom niet?
  2. Is al bekend gemaakt welke chemische stoffen zullen worden gebruikt bij fracking in Pieterzijl?
  3. De NAM geeft aan dat de bodemdaling maximaal 2 centimeter zal zijn. Dit komt bovenop de al ontstane bodemdaling van 4 tot 6 centimeter door eerdere gaswinning. De NAM noemt het risico op schade verwaarloosbaar. Wat is de mening van het college op dit punt? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat schade van gaswinning in het verleden te vaak is gebagatelliseerd en dat de uitlatingen van de NAM in deze niet geruststellend zijn?
  4. Het gasveld beslaat een deel van de provincie Groningen en een deel van de provincie Friesland. Heeft de provincie al overleg met de provincie Friesland hierover gehad? Zo ja, wat is hun opinie hierover? Zo nee, wanneer gaat dit overleg plaatsvinden?
  5. Aan de methode van fracking kleven veel nadelen voor mens en milieu1. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen is niet overtuigd van de veiligheid van de methode.
    a) Bent u het met ons en het Staatstoezicht op de Mijnen eens?
    b) Zou de provincie daarom geen medewerking aan fracking moeten verlenen?Graag een gemotiveerd antwoord.
  6. Het winningsplan is inmiddels ingediend bij de minister ter beoordeling. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft zich maandag 3 april 2017 in een motie unaniem uitgesproken tegen deze gaswinning en deze methode. Vanuit Zuidhorn wordt nu bij het ministerie van Economische Zaken erop aangedrongen aan de NAM geen toestemming te verlenen. Kan de gedeputeerde hier zich bij aansluiten en het voorbeeld van de gemeenteraad van Zuidhorn volgen door ook bij het ministerie te pleiten voor het tegenhouden van deze plannen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,


Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

1http://www.energieoverheid.nl/2014/07/15/compendium-van-wetenschappelijk-bewezen-gevaren-van-fracking/

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 2 mei 2017

Datum: 02 mei 2017
Briefnummer : 2017-18.869/18/A.21
Behandeld door: P.G. van der Sleen
Antwoord op: uw brief van 4 april 2017
Onderwerp: schriftelijke vragen betreffende het voornemen gas te winnen in Pieterzijl dmv tracking

Geachte mevrouw Voerman,

Op 4 april 2017 ontvingen wij uw vragen betreffende het voornemen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas te winnen in Pieterzijl onder andere door middel van fracking. De vraagstelling in uw bovengenoemde brief raakt aan sommige vragen eerder door de fractie van de Partij voor de Dieren gesteld op 16 oktober 2015 en door ons beantwoord op 8 december 2015. Wij willen u dan ook graag mede daar naar verwijzen, in het bijzonder naar ons antwoord op vraag 4 ("Stand van Zaken fracking Saaksum") in die brief.

Zie hier die betreffende vragen en antwoorden.

Op 13 december 2016 heeft NAM een winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor het winnen van aardgas uit het veld Pieterzijl-Oost, in de gemeente Zuidhorn. Dit veld is aangeboord vanuit de winlocatie Warfstermolen in de provincie Friesland, maar nog niet in productie. Het betreft een zogenaamd Klein Veld van waaruit hoogcalorisch gas kan worden gewonnen. In het winningsplan wordt een drietal productiescenario's beschreven, waarbij NAM bij alle drie de scenario's uitgaat van noodzakelijke hydraulische stimulatie (tracking) van de enige productieput in het veld PieterzijlOost. Deze stimulatie zal vanuit de winlocatie Warfstermolen plaatsvinden. Hieronder volgt onze reactie. Wij herhalen de vragen en beantwoorden.

1. Is de Provincie Groningen ai officieel ingelicht over de mogelijke start van gaswinning door middel van tracking in Pieterziji? Zo nee, wat is uw mening daarover? Zo Ja, bent u van zins om, zoals u dat ook deed bij plannen van de NAM om te gaan fracken in Saaksum, een brief te schrijven aan de NAM en deze te verzoeken de plannen tot fracken stop te zetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Op 20 maart 2017 hebben wij van het ministerie van EZ een vooraankondiging ontvangen met de desbetreffende stukken wat betreft de voorgenomen winning door NAM vanuit het gasveld Pieterzijl-Oost. Het formele verzoek om advies is op 27 maart 2017 ontvangen. Wij zullen in samenspraak met de betrokken decentrale overheden in dat gebied de advisering voorbereiden. In ons advies zal naast andere onderwerpen ook ingegaan worden op de voorgenomen hydraulische stimulatie. Zie ook ons antwoord op vraag 4. Ons uiteindelijke advies in zake Pieterzijl-Oost zal mede gestoeld zijn op onze brieven van 30 juni 2015 aan NAM en het ministerie van EZ, waarover wij op dezelfde datum de Staten hebben geïnformeerd bij brief 2015-25,439/26/A.27, OM, zaaknummer 579109. Met de desbetreffende brief hebben wij gelet op de ontstane maatschappelijke onrust en ongerustheid bij bewoners NAM ontraden nieuwe gaswinningsactiviteiten en de daarmee verband houdende activiteiten, waaronder ook hydraulische stimulatie (tracking), in onze provincie te ontwikkelen.

2. Is al bekend gemaakt welke chemische stoffen zullen worden gebruikt bij tracking in Pieterzijl?
Antwoord: Nee, op dit moment nog niet.

3. De NAM geeft aan dat de bodemdaling maximaal 2 centimeter zal zijn. Dit komt bovenop de al ontstane bodemdaling van 4 tot 6 centimeter door eerdere gaswinning. De NAM noemt het risico op schade verwaarloosbaar. Wat is de mening van het college op dit punt? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat schade van gaswinning in het verleden te vaak is gebagatelliseerd en dat de uitlatingen van de NAM in deze niet geruststellend zijn?
Antwoord: Wij zijn het met u eens dat het ontstaan van schade ten gevolge van de gaswinning in het verleden niet goed is ingeschat door vele betrokken partijen. Bodemdaling is één van de aspecten van gaswinning en heeft met name gevolgen voor de waterhuishouding. Wij volgen de monitoring van de optredende bodemdaling kritisch.

4. Het gasveld beslaat een deel van de provincie Groningen en een deel van de provincie Friesland. Heeft de provincie al overleg met de provincie Friesland hierover gehad? Zo Ja, wat is hun opinie hierover? Zo nee, wanneer gaat dit overleg plaatsvinden?
Antwoord: Naar aanleiding van de vooraankondiging (zie antwoord vraag 1) is er door ons direct contact gezocht met de betrokken decentrale overheden in dat gebied, te weten de provincie Fryslan, de gemeente Kollumerland, de gemeente Zuidhorn en Wetterskip Fryslan. Alhoewel het desbetreffende gasveld niet binnen het beheergebied van het Waterschap Noorderzijlvest ligt, wordt dit waterschap door ons wel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Een eerste ambtelijk overleg over deze zaak, gericht op een afgestemde advisering richting de minister van EZ, heeft op dinsdag 18 april jl. plaatsgevonden. Alle relevante informatie wordt sinds 20 maart jl. onderling uitgewisseld. Voor 30 juni 2017 moeten de adviezen van de betrokken overheden bij het ministerie van EZ binnen zijn. Alle betrokken overheden zullen van hun adviesrecht gebruik maken en naar bevind van zaken de minister adviseren. Flet gasveld valt zowel binnen de concessie Groningen (maar niet binnen het Groningenveld) als binnen de concessie Tietjerksteradeel; het betreft een zogenaamd klein veld.

5. Aan de methode van fracking kleven veel nadelen voor mens en milieu. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen is niet overtuigd van de veiligheid van de methode. a) Bent u het met ons en het Staatstoezicht op de Mijnen eens? b) Zou de provincie daarom geen medewerking aan fracking moeten verlenen? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord: Wij hebben geen bevoegdheden ten aanzien van hydraulische stimulatie (fracking). Wij zijn ons ervan bewust dat fracking tot maatschappelijk onrust leidt. In 2015 hebben wij ook daarom stelling genomen in de zaak Saaksum over onder andere fracking. De mijnbouwregelgeving is onlangs mede naar aanleiding van die stellingname aangepast, zodat wij inspraak kunnen hebben op winningsplannen. Dat is nu dus het geval ook voor Pieterzijl-Oost. Wij zullen in ons advies richting de minister van EZ onder andere ingaan op fracking in lijn met onze eerdere stellingname.

6. Het winningsplan is inmiddeis ingediend bij de minister ter beoordeiing. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft zich maandag 3 april 2017 In een motie unaniem uitgesproken tegen deze gaswinning en deze methode. Vanuit Zuidhorn wordt nu bij het ministerie van Economische Zaken erop aangedrongen aan de NAM geen toestemming te verlenen. Kan de gedeputeerde hier zich bij aansluiten en het voorbeeld van de gemeenteraad van Zuidhorn volgen door ook bij het ministerie te pleiten voor het tegenhouden van deze plannen? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord: Samen met de betrokken decentrale overheden wordt de advisering richting de minister van EZ voorbereid (zie ook antwoord op vraag 4). in de overleggen in de komende periode zal ook bepaald worden of er sprake zal zijn van één gecoördineerd advies dan wei afzonderlijke adviezen van de verschillende overheden, analoog aan de advisering zoals die eind 2016/begin 2017 heeft plaatsgevonden in de Westerveld-procedure (grensgebied Drenthe-Groningen). De winning vanuit het veld Pieterzijl-Oost vindt nog niet plaats. Wij zullen het winningsplan kritisch beoordelen en overeenkomstig adviseren op alle aspecten van dit plan en niet alleen over hydraulische stimulatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende de noordelijke aanvliegroutes van vliegtuigen voor Lelystad Airport

Lees verder

Vragen over lozingen van giftige stoffen door de chemische industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer