Vragen over boorput te Roodehaan en fracken


Indiendatum: nov. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO

Reden van vraagstelling

De Partij voor de Dieren heeft van een omwonende van gaswinninglocatie Roodehaan te Saaksum vernomen, dat er problemen zouden zijn geconstateerd in één van de boorputten. In de put zou formatiewater staan. De put zou daarom volgens dhr. Martin Smit van de NAM niet meer geschikt zijn om te worden gebruikt voor winning met behulp van. fracken.

Om de put verder te kunnen gebruiken voor de winning van aardgas zal de put leeg gepompt moeten worden. Formatiewater is zwaar vervuild water en moet afgevoerd worden voor reiniging. Vervolgens zal het waarschijnlijk bij Borgsweer in de ondergrond worden geïnjecteerd.

Als de put niet wordt leeg gepompt zal zij moeten worden afgesloten.

Wij stellen u de volgende vragen:

Is het college door de NAM op de hoogte gebracht van het probleem in één van de boorputten op locatie Roodehaan? Zo ja, kunt u ons hierover bijpraten? Zo nee, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit onwenselijk is en bovendien moreel onaanvaardbaar, gezien de zorgen van de omwonenden? Wat gaat U in het laatste geval doen om alle informatie boven water te krijgen? Bent u bijvoorbeeld in staat en bereid om eventuele onderzoeksresultaten van de NAM met betrekking tot deze specifieke put op te vragen? Zo niet, waarom niet?

De NAM zegt dat haar boorputten veilig zijn en niet lekken. Toch zijn er voorbeelden bekend van putten waar dat wel is gebeurd. Bent u van mening dat er voldoende wordt gecontroleerd op lekkages? Kunt u uw antwoord toelichten? Wordt volgens u voldoende rekening gehouden met de invloed van aardbevingen op de kwaliteit van de boorputten?

Bent u op de hoogte gesteld van het feit dat als de volgelopen put wordt afgesloten er - een klein - risico is op lekkage? Hoe wordt in dat geval de veiligheid van de directe omgeving van de betreffende put in de toekomst geborgd? Op grond van de Wet bodembescherming heeft de provincie een wettelijke taak inzake bodemverontreiniging en is hierin bevoegd gezag: op welke wijze bent u van plan zorg te dragen voor het milieu in de directe omgeving van die put? Hoe zal de monitoring in dat geval geregeld worden voor nu en de toekomst?

De NAM is nog steeds voornemens via een andere boorput op de locatie het fracken door te zetten. Gezien de problemen in voornoemde put is het schijnbaar niet uitgesloten dat er (veel) formatiewater naar boven komt. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het risico bij deze locatie schijnbaar groter is, dan door de NAM wordt gesuggereerd? Acht u het met de Partij voor de Dieren wenselijk om deze specifieke situatie nog eens met de minister te bespreken als extra risicovol? Zo nee, waarom niet?

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 8 dec. 2015

Geachte mevrouw Voerman,
Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde vragen met betrekking tot de boorput van de gaswinningslocatie Roodehaan te Saaksum. In uw brief met vragen geeft u de reden aan van de vraagstelling. U hebt vernomen dat in één van de boorputten formatiewater zou staan. U stelt dat het formatiewater zwaar vervuild is en moet worden afgevoerd voor reiniging, maar waarschijnlijk in Borgsweer geinjecteerd zal worden. Ook stelt u dat de put, als zij niet leeggepompt wordt, afgesloten zal moeten worden.

Wij hebben hierover contact gezocht met de NAM. De NAM heeft aangegeven dat geen van de putten te Roodehaan vol staat met formatiewater. Er hoeft dus ook geen put leeggepompt of afgesloten te worden. De putten te Roodehaan blijven alle in productie.
Verder stelt u de volgende vragen (cursief). Onder de vragen vindt u onze beantwoording.

1. Is het college door de NAM op de hoogte gebracht van het probleem in één van de boorputten op locatie Roodehaan? Zo ja, kunt u ons hierover bijpraten? Zo nee, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit onwenselijk is en bovendien moreel onaanvaardbaar, gezien de zorgen van de omwonenden? Wat gaat U in het laatste geval doen om alle informatie boven water te krijgen? Bent u bijvoorbeeld in staat en bereid om eventuele onderzoeksresultaten van de NAM met betrekking tot deze specifieke put op te vragen? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: De NAM heeft aangegeven dat er geen probiemen zijn in één van de putten op de locatie Roodehaan. Wij hebben de onderzoeksresultaten opgevraagd.

2. De NAM zegt dat haar boorputten veilig zijn en niet lekken. Toch zijn er voorbeelden bekend van putten waar dat wel is gebeurd. Bent u van mening dat er voldoende wordt gecontroleerd op lekkages? Kunt u uw antwoord toelichten? Wordt volgens u voldoende rekening gehouden met de invloed van aardbevingen op de kwaliteit van de boorputten?

Antwoord: Wij kennen geen voorbeelden binnen onze provincie van lekkende putten van de NAM waarbij gas of water ofwel (a) vanuit het reservoir op grote diepte ongecontroleerd naar ondiepere lagen stroomt danwel (b) door kapotte verhuizingen in ondiepe lagen terecht komt. De NAM heeft aangegeven dat de integriteit van alle boorputten, dus ook die van de putten op de locatie Roodehaan, wordt gecontroleerd door middel van regelmatige metingen en inspecties. Dit vloeit voort uit wettelijke verplichtingen die gecontroleerd worden door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De NAM heeft aangegeven dat aardbevingen tot nu toe geen effect hebben gehad op de integriteit van de boorputten. Ook dit wordt gecontroleerd door metingen en inspecties.


3. Bent u op de hoogte gesteld van het feit dat als de volgelopen put wordt afgesloten er- een klein - risico is op lekkage? Hoe wordt in dat geval de veiligheid van de directe omgeving van de betreffende put in de toekomst geborgd? Op grond van de Wet bodembescherming heeft de provincie een wettelijke taak inzake bodemverontreiniging en is hierin bevoegd gezag: op welke wijze bent u van plan zorg te. dragen voor het milieu in de directe omgeving van die put? Hoe zal de monitoring in dat geval geregeld worden voor nu en de toekomst?
Antwoord: De NAM heeft aangegeven dat er geen volgelopen put is. De provincie is inderdaad het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. De NAM dient eventuele lekkages buiten inrichtingen bij ons te melden. Lekkages van boorputten zouden ook binnen een inrichting kunnen optreden. In dat geval dient de NAM de lekkage bij het SodM te melden. De NAM heeft aangegeven dat er tot nu toe geen lekkage van boorputten opgetreden is en er zijn dus ook geen meldingen gedaan.

4. De NAM is nog steeds voornemens via een andere boorput op de locatie het fracken door te zetten. Gezien de problemen in voornoemde put is het schijnbaar niet uitgesloten dat er (veel) formatiewater naar boven komt. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het risico bij deze locatie schijnbaar groter is, dan door de NAM wordt gesuggereerd? Acht u het met de Partij voor de Dieren wenselijk om deze specifieke situatie nog eens met de minister te bespreken ais extra risicovol? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De NAM heeft als voorbereiding van de geplande tracking in twee putten op de locatie Roodehaan aanvullende metingen gedaan. In één van de putten bleek dat een grotere hoeveelheid water meegeproduceerd wordt met het gas uit het gashoudend reservoir. Het heeft tot gevolg dat de NAM verwacht dat tracking van deze put niet tot productieverbetering zal leiden. Op basis van dat inzicht heeft de NAM besloten in deze put geen tracking uit te voeren


Stand van zaken fracking Saaksum
De NAM was voornemens de andere put wel te fracken. De NAM heeft echter aangegeven voorlopig geen fracking uit te voeren bij Saaksum, hoewel er groen licht is van minister Kamp, gezien de 'regionale gevoeligheden rond het Groningengasveld'. De NAM heeft aangegeven de tijd te willen nemen om met betrokkenen, zoals omwonenden, dorpsbelangen, gemeentebesturen en provincie verder in gesprek te gaan over de uit te voeren fracking.
Zoals u bekend is, hebben wij bij de Minister en het SodM aangegeven op dit moment geen fracking te willen en een verzoek tot handhaving gedaan bij deze instanties. In dat verzoek hebben wij aangegeven dat de fracking niet uitgevoerd kan worden omdat het niet als winningsmethode is beschreven in het winningsplan en daardoor er geen inspraak mogelijk is. Het verzoek tot handhaving is door SodM afgewezen.

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen over fracking. in de motie wordt de Minister opgeroepen om alle frackingwerkzaamheden op te schorten in afwachting van een door de minister toegezegd onderzoek naar de borging van de veiligheid en een wijziging van de Mijnbouwwet. De Minister heeft met een brief naar de Tweede Kamer hierop gereageerd. Hij heeft daarin aangegeven de Mijnbouwwet zodanig aan te passen dat voor het uitvoeren van frackactiviteiten in de toekomst expliciet een wijziging van het winningsplan benodigd is. Het (gewijzigd) winningsplan behoeft de instemming van de Minister, waardoor de procedure wordt afgerond met een besluit waartegen beroep kan worden ingesteld. Door frackactiviteiten onderdeel van het winningsplan uit te laten maken, wordt in toekomstige procedure voor frackactiviteiten advies gevraagd aan gemeenten, provincies en water-schappen. Ook Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging en waar nodig de Mijnraad brengen advies uit over het (gewijzigd) winningsplan. Dit is geheel in lijn met wat wij hebben aangegeven in ons handhavingsverzoek.
Voor Saaksum heeft de Minister echter geconcludeerd dat de benodigde procedures zijn doorlopen en er geen juridische grondslag is om de activiteiten op te schorten. Zoals eerder aangegeven heeft de NAM besloten de fracking voorlopig uit te stellen.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen over windparken langs de Waddenkust

Lees verder

Vragen over het verstrekken van gratis vispassen aan asielzoekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer