Vragen betref­fende de noor­de­lijke aanvlieg­routes van vlieg­tuigen voor Lelystad Airport


Indiendatum: mrt. 2017

Groningen, 20 maart 2017

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 45 RvO betreffende het bericht in diverse media over de noordelijke aanvliegroutes van vliegtuigen voor Lelystad Airport

Geacht college,

De Partij voor de Dieren Statenfractie heeft van bewoners en media verontrustende berichten ontvangen over de mogelijke toename van het aantal laagvliegende Boeing-toestellen door de uitbreiding van Lelystad Airport boven onder andere onze provincie. Wij maken ons daarom zorgen om de daarmee samenhangende milieuoverlast en geluidshinder.

Wij stellen u daarom graag de volgende vragen.

  1. Kunt u uiteenzetten of met zekerheid te zeggen is dat er extra vluchten over onze provincie zullen gaan plaatsvinden?
  2. Zo ja, om hoeveel extra vluchten gaat het en op welke vlieghoogte zullen zij vliegen? Zo nee, bent u bereid dat uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bekend met de nadelige gevolgen voor het milieu en de geluidshinder als de extra vluchten laag vliegen? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de rust van onze bewoners? Wat betekent het voor onze stiltegebieden en voor N2000 Waddenzee en haar bewoners? Graag een gemotiveerd antwoord.
  4. Zo ja, bent u bereid om actie te ondernemen zodat onze provincie niet overladen wordt met geluidshinder en milieuoverlast? Zo nee, waarom niet?
  5. In Overijssel zullen de Boeings op 1800 meter (6000 voet) overkomen. Dit kan soms 1500 meter zijn en bij drukte incidenteel zelfs 900 meter. Kan het college ons de zekerheid geven dat vliegroutes op deze hoogte niet ook boven onze provincie zullen plaatsvinden?
  6. Volgens het Dagblad van het Noorden zou niet alle informatie met betrekking tot de vluchtroutes, de hoogte en de frequentie van de vluchten openbaar zijn. Bent u het met ons eens dat zonder openbaarheid van die gegevens het niet mogelijk is een goede inschatting te maken van de gevolgen voor onze provincie, onze bewoners en de natuur? Bent u bereid om die gegevens op te vragen en met ons te delen? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u ons vertellen of er gevolgen zijn voor de instandhouding en de uitbreiding van de vliegbewegingen van en naar vliegveld Eelde als de overlast door vliegtuigen nu (mogelijk) al in zulk een sterke mate toeneemt?

Met vriendelijke groet,


Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 14 apr. 2017

Briefnummer: 2017-18.065/15/A.25
Behandeld door: F.J.H. IJpelaar
Antwoord op: uw brief van 20 maart 2017
Onderwerp: Partij voor de Dieren - schriftelijke vragen betreffende berichten in diverse media over de noordelijke aanvliegroutes van vliegtuigen voor Lelystad Airport

Geachte mevrouw De Wrede,

In uw brief van 20 maart 2017 zijn naar aanleiding van verontrustende berichten van de media en van bewoners aan ons vragen gesteld over invloed van noordelijke vliegroutes van- en naar Lelystad Airport. Navolgend herhalen wij de schriftelijke vragen, en geven ons antwoord daarop.

Vraag 1: Kunt u uiteenzetten of met zekerheid te zeggen is dat er extra vluchten over onze provincie zuilen gaan plaatsvinden?
Antwoord: In het in maart 2015 door het Rijk vastgestelde luchthavenbesluit voor Lelystad Airport zijn in- en uitvliegroutes vastgelegd. Het vastleggen van de aansluiting van deze routes op vliegroutes in het hogere luchtruim is gepland in 2018. De provincie Groningen heeft hierbij geen enkele bevoegdheid of rol (de routes worden door de Minister vastgesteld en komen in samenspraak met o.a. Lelystad Airport, de Luchtverkeersleiding Nederland en internationale instanties voor vliegverkeer tot stand). Omdat veruit de meest vluchten zuid- en oostwaarts, over Overijssel, Gelderland en Utrecht zullen gaan, is aan te geven dat het aantal extra vluchten over Groningen beperkt zal zijn. Hoe de verdeling in verschillende richtingen precies zal zijn, is nu nog niet te zeggen.

Vraag 2: Zo ja, om hoeveel extra vluchten gaat het en op welke vlieghoogte zullen zij vliegen? Zo nee, bent u bereid dat uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het maximum aantal vliegbewegingen voor Lelystad Airport is 45.000 (een vliegbeweging is een start of een landing). Volgens het bedrijfsplan zal in 2033 een aantal van 25.000 worden bereikt, en in 2043 45.000 vliegbewegingen. Uitgangspunt voor de vluchten boven het gebied buiten de Flevopolder is dat deze op tenminste 6.000 voet (1.829 meter) hoogte moeten blijven en dat de daling naar 3.000 voet zo laat mogelijk wordt ingezet. Alleen voor vluchten vanuit en naar het zuiden is dit niet overal haalbaar. Boven de provincie Groningen zal de vlieghoogte ruim boven de 6.000 voet liggen. Bij grotere vliegtuigen wordt ook bij relatief korte vluchten (bijvoorbeeld naar Hamburg) door de lagere luchtweerstand op grotere hoogte brandstof bespaard als snel Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen Sint Jansstraat 4 9712 JN Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen Telefoon 050 316 4911 www.provinciegroningen.nl info@provinciegroningen.nl De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 IIBAN: NL84 ABNA044e 0456 91 / BIC: ABNANL2A naar grotere hoogte (meer dan ca. 8 kilometer) wordt opgestegen. Hierdoor zal de vlieghoogte van vluchten over Groningen in de regel 8 tot 10 kilometer zijn.

Vraag 3: Is het college bekend met de nadelige gevolgen voor het milieu en de geluidshinder als de extra vluchten laag vliegen? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de rust van onze bewoners? Wat betekent het voor onze stiltegebleden en voor N2000 Waddenzee en haar bewoners? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord: Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een milieueffectrapport opgesteld. Er zijn deelrapporten opgesteld voor o.a. de luchtkwaliteit, natuur en geluid. Het deelonderzoek luchtkwaliteit geeft aan dat er vooral gevolgen zijn binnen de directe omgeving (10 kilometer) van het vliegveld, maar dat deze gevolgen niet leiden tot overschrijding van wettelijke normen. Vanwege de ruime afstand en de vlieghoogte boven Groningen, is geen relevante invloed op de rust van bewoners in Groningen, en op stiltegebieden en Natura 2000-gebieden te verwachten.

Vraag 4: Zo Ja, bent u bereid om actie te ondernemen zodat onze provincie niet overiaden wordt met geiuidshinder en milieuoverlast? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Gelet op het antwoord op vraag 3 is hiertoe geen redelijke aanleiding. Mochten de omstandigheden zodanig wijzigen dat er hiervoor een aanleiding ontstaat, dan zullen wij actie ondernemen.

Vraag 5: In Overijssel zullen de Boeings op 1800 meter (6000 voet) overkomen. Dit kan soms 1500 meter zijn en bij drukte incidenteel zelfs 900 meter. Kan het college ons de zekerheid geven dat viiegroutes op deze hoogte niet ook boven onze provincie zuilen plaatsvinden?
Antwoord: Dit valt buiten onze bevoegdheden. Afgaande op de afspraken en de regels voor luchtverkeer stellen wij vast dat boven onze provincie in elk geval niet lager dan 6.000 voet (1.829 meter) zal worden gevlogen.

Vraag 6: Voigens het Dagblad van het Noorden zou niet alle Informatie met betrekking tot de viuchtroutes, de hoogte en de frequentie van de viuchten openbaar zijn. Bent u het met ons eens dat zonder openbaarheid van die gegevens het niet mogeiijk is een goede inschatting te maken van de gevoigen voor onze provincie, onze bewoners en de natuur? Bent u bereid om die gegevens op te vragen en met ons te delen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Alle documenten over de voorbereidende besluitvorming voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en de uitvoering die plaatsvindt in de periode 2015-2020 zijn te vinden op de website www.alderstafellelystad.nl. Andere gegevens zijn niet in ons bezit en kunnen wij niet met u delen.

Vraag 7: Kunt u ons verteiien of er gevoigen zijn voorde instandhouding en de uitbreiding van de viiegbewegingen van en naar vliegveid Eeide als de overlast door vliegtuigen nu (mogelijk) al in zulk een sterke mate toeneemt?
Antwoord: Verwacht wordt dat vooral bewoners van de noordelijke Randstad gebruik zullen maken van Lelystad Airport. Daarmee zal deze luchthaven vooral vluchten die anders van Schiphol zouden plaatsvinden, overnemen. Door de komst van Lelystad Airport is daardoor een groei van luchtverkeer op vliegveld Belde, maar ook een (relevante) afname niet te verwachten. Deze conclusie komt ook uit de onderzoeksresultaten van Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Belde, behandeld in de PS-vergadering van 14 december 2016. De ontwikkeling van vliegveld Belde hangt vooral samen met regionale ontwikkelingen. Tussen hinder van Lelystad Airport en van vliegveld Belde bestaat er geen verband.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Aanvullende statenvragen over vervuiling COA terrein

Lees verder

Statenvragen betreffende het voornemen gas te winnen in Pieterzijl door middel van fracking.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer