Staten­vragen betref­fende de aard­be­vingen nabij de gasopslag bij Zuid­wending (gemeente Veendam)


Indiendatum: jan. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de aardbevingen nabij de gasopslag bij Zuidwending (gemeente Veendam).

Geacht college,

Twee weken geleden vonden er in de omgeving van Veendam twee lichte aardbevingen plaats met een kracht van 1.3 en 1.0 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI bevond het epicentrum van de tweede beving zich op 1000 meter diepte, in of nabij de steenzoutformaties bij Zuidwending. In dit gesteente bevinden zich de gasopslagcavernes van EnergyStock.

Hierover stellen wij u graag de volgende vragen:

  1. Vóór januari 2019 vonden er zover bekend geen bevingen plaats rond de zoutcavernes en de gasopslag bij Veendam. De Partij voor de Dieren maakt zich, net als de bewoners van het gebied, ernstig zorgen over deze bevingen. Vooral om de eventuele gevolgen (op termijn) voor de stabiliteit van de zoutkoepels. Deelt u deze zorgen? Zo ja, wat voor actie kunt en wilt u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft u over deze situatie contact gehad met het ministerie van Economische zaken en Klimaat als zijnde het verantwoordelijk gezag en het Staatstoezicht op de Mijnen? Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan? Zo nee, bent u bereid dit binnenkort te doen?
  3. Eerste inspecties van EnergyStock hebben geen bijzonderheden opgeleverd. Voor trillingen op deze schaal is specialistische apparatuur nodig. Bent u van mening dat deze apparatuur permanent aanwezig zou moeten zijn, nu er aardbevingen hebben plaatsgevonden bij de gasopslag? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bij eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren betreffende de zoutwinning heeft u aangegeven dat u het aspect van veiligheid van groot belang acht bij de mijnbouw en dat u gebruik zult maken van uw adviesrecht en het recht van inspreken wanneer u dit nodig acht. Geldt dit voornemen ook wanneer het gaat om ondergrondse gasopslag? Kunt u dit toelichten?

In Duitsland[i] is men tot de conclusie gekomen dat de opslag van radioactief afval in zoutcavernes minder veilig is dan gedacht doordat een caverne bij het doorboren zijn stabiliteit kan verliezen. Ook uit o.a. onderzoek van de Universiteit van Texas[ii] kwam naar voren dat zoutlagen door plaatselijke hoge druk (bijvoorbeeld bij doorboring) kunnen gaan lekken. Daarbij komt dat zoutlagen vaak een breekbare hoed hebben. Door bewegingen in het zoutgesteente of breukbewegingen/aardbevingen kunnen breuken ontstaan waarlangs materiaal kan weglekken.

5. Bent u op de hoogte van bovenstaande bevindingen en het onderzoek dat op dit gebied is uitgevoerd? Zo ja, bent u het dan met ons eens dat er zeker nu er aardbevingen in het gebied

plaatsvinden de zoutwinning en ondergrondse gasopslag onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen? Graag een gemotiveerd antwoord.

6. De oorzaak van de bevingen in Veendam worden door het SodM onderzocht. Bent u bereid om met de toezichthouder in gesprek te gaan en hen te verzoeken het onderzoek uit te breiden, waarbij gekeken wordt naar de effecten van aardbevingen op de stabiliteit van de zoutcavernes zodat risico’s met betrekking tot de ondergrondse gasopslag bij Zuidwending ook betrokken worden in het onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[i] https://www.nrc.nl/nieuws/2010/06/23/de-zoutmijn-met-radioactief-afval-beweegt-11910430-a1373314

[ii] https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/27/veel-zoutkoepels-raken-sneller-lek-dan-verwacht-1564308-a284672

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 22 feb. 2019

Antwoorden: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende het geplande zonnepark in het dorp Alteveer.

Lees verder

Statenvragen betreffende het in de algemene middelen laten vloeien van geld, bestemd voor ganzen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer