Staten­vragen betref­fende het geplande zonnepark in het dorp Alteveer.


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Aan de rand van het dorp Alteveer is in samenwerking met LC Energy het plan opgevat om een zonnepark te realiseren op een terrein van 11,3 hectare bos en een braakliggend, verruigd terrein van circa 4 hectare. De rol van de provincie hierin was het toepassen van de maatwerkmethode welke is afgerond op 07 november 2018. Graag stellen wij u hierover de volgende vragen:

1. In de toetsing Wet Natuurbescherming betreffende het terrein van 11,3 hectare bos staat beschreven dat het om een productiebos gaat dat gekapt moet worden voor het aan te leggen zonnepark. Omdat het hier gaat om een productiebos dat niet tijdig gekapt is, heeft het de bestemming bos gekregen. Was de provincie bij het nemen van het instemmingsbesluit op de hoogte van het feit dat het hier niet om een productiebos gaat? Zo nee, bent u bereid op basis van dit gegeven uw besluit te heroverwegen? Zo ja, kunt u uitleggen waarom het ecologisch onderzoek op basis van een foutieve bestemming is uitgevoerd? Heeft u hier overleg over gehad met de gemeente Stadskanaal? Graag een uitgebreid antwoord.

2. Eén hectare bos neemt gemiddeld 300 ton CO2 op. Op het terrein van 11,3 hectare bos in Alteveer, gaat het dan jaarlijks om zo’n 3390 ton dat niet meer opgenomen kan worden door de bomen wanneer deze gekapt worden. Bent het u met ons eens dat we alle zeilen moeten bijzetten om de klimaatdoelstelling te halen? En bent u het met ons eens dat het kappen van een bos dat CO2 opneemt, om daar vervolgens een zonnepark te bouwen met de bedoeling die CO2 uitstoot te verminderen, op zijn zachtst gezegd een zeer opmerkelijke gang van zaken is? Graag een toelichting.

3. Deelt u onze mening dat het bij de energietransitie van belang is te kijken naar de gehele ecologische voetafdruk en de biodiversiteit en het belang van omwonenden? En vindt u met ons dat de provincie Groningen een actieve rol zou moeten spelen om schade aan natuur en biodiversiteit in het kader van de energietransitie te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat zonnepanelen allereerst aangelegd zouden moeten worden op daken en (bedrijfs) terreinen waar zij niet ten koste gaan van natuur en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

5. Aan de direct omwonenden van het aan te leggen park is een bedrag van 15.000 euro aangeboden als zij in ruil daarvoor afstand doen van het indienen van zienswijzen, bezwaar of beroep of andere rechtsmaatregelen tegen de verleende vergunningen, of bestemmingsplanwijzigingen, die nodig zijn om het project te realiseren. Hierdoor is een aantal bewoners, die eerder fel gekant waren tegen de kap van het bos, nu voor. Dit heeft een wig gedreven tussen de buurtbewoners. Past deze gang van zaken in de visie van het college? Zo nee, wat vindt u van deze gang van zaken en wat gaat u hiertegen doen? Zo ja, kunt u dat uitleggen? Is deze gang van zaken volgens u in overeenstemming met de uitgangspunten van onze rechtsstaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Op 04 januari berichtte het Dagblad van het Noorden dat het nog zeker drie tot vijf jaar duurt tot het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonneparken aankan op het platteland in onder andere Groningen. “Er zou een deltaplan nodig zijn om het net op te waarderen tot de vereiste capaciteit”. Kunt u aangeven of dit probleem ook kan gaan spelen bij het aan te leggen park in Alteveer? Kan de aanleg van een relatief groot park initiatieven van kleinere particulieren en coöperaties in de weg staan door deze capaciteitsproblemen? Zo ja, hoe gaat u dat uitleggen richting particulieren en coöperaties?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende gebruik laserapparatuur voor verjagen ganzen

Lees verder

Statenvragen betreffende de aardbevingen nabij de gasopslag bij Zuidwending (gemeente Veendam)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer