Staten­vragen betref­fende het in de algemene middelen laten vloeien van geld, bestemd voor ganzen.


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Het college en de Partij voor de Dieren hebben enige tijd samengewerkt aan het uitvoeren van een pilot, met de intentie een diervriendelijke oplossing te vinden voor het feit dat ganzen fourageren op graslanden en boeren hier niet blij mee zijn. Hier was in de begroting nog een bedrag voor gereserveerd van 30000 euro. De Partij voor de Dieren was blij met de afspraken die gemaakt werden tussen het college en de eigenaar van het bedrijf Cabwim en heeft tot op de dag van vandaag veel vertrouwen in de eigenaar hiervan, het bedrijf en zijn oplossing.[1] Tot verrassing van de Partij voor de Dieren en Cabwim heeft het college de pilot uiteindelijk afgeschoten. Het college stelde plotseling, na gedane toezeggingen, als eis dat Cabwim het GAK moest overtuigen van de meerwaarde van het ontwerp, alvorens de provincie met geld over de bank zou komen.

Tijdens de rondvraag bij de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid bleef het college bij dit standpunt en herhaalde gedeputeerde Staghouwer dat de 30000 euro die er nog voor de ganzen in het ganzenpotje zit, in de Algemene Middelen gestort zou worden als het GAK niet geïnteresseerd blijkt in de uitvoering van deze proef.

De Partij voor de Dieren stelt u hier graag enkele vragen over.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet kies is om gedane toezeggingen, ook aan derden, in te trekken?

2. Bent u daarom bereid om ook als het GAK niet geïnteresseerd blijkt in de proef, deze toch uit te voeren en – deels – te financieren?

3. Waarom laat u dit besluit aan het GAK en neemt u dat niet zelf? U bent daartoe toch niet verplicht?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het Nederlandse gepolder, waarvan het GAK een voorbeeld is, zelden tot slagvaardigheid en innovatieve oplossingen leidt?

De kosten staan in relatie tot de schade uitkering. Modaal is de schade uitkering 2000 tot 3000 euro per jaar. In de beleving van boeren is de werkelijke schade echter veel meer. Als het apparaat 15000 euro gaat kosten, er 3 apparaten per bedrijf nodig zijn en het apparaat 10 jaar meegaat, dan is de jaarlijkse afschrijving 4500 euro. Dat kost het de boer, terwijl hij normaal gemiddeld 3000 euro schadevergoeding krijgt.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat u ten opzichte van dat laatste, het gat tussen wat de boer gemiddeld aan schadevergoeding krijgt en de investeringen die hij moet doen in het apparaat, beleid zou moeten voeren?

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat steun aan de investering uiteindelijk voor de provincie tot minder kosten en minder debat over de ganzen kan leiden?

7. In hoeverre bent u het met ons eens dat de provincie hier een fraaie voortrekkersrol zou kunnen vervullen die op een positieve manier zou bijdragen aan het image van de provincie als innovatief, vooruitstrevend en out of the box?

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de afschrijving van 4500 euro bovendien voor boeren haalbaar is, die echt een probleem hebben met ganzen, zeker als de schade veel meer is dan ze uitgekeerd krijgen en zeker als ze (kuil)voer moeten bijkopen?

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het systematisch weren van ganzen meer rust en bedrijfszekerheid over de oogst biedt?

10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het feit dat jaarlijks alleen al in onze provincie duizenden ganzen worden doodgeschoten, flinke investeringen in diervriendelijke oplossingen legitimeert? Zo ja, waarom gaat u dan niet akkoord met deze pilot? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het maatschappelijk draagvlak voor het doodschieten van dieren, zeker in het kader van het voorkomen van landbouwschade, aan het afkalven is en ook dit gegeven een zoektocht naar andere denkrichtingen noodzakelijk maakt?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] Sinds 2003 heeft Cabwim een methode om ganzen systematisch te weren met een bewegende draad. De draad gaat heen en weer over het land. De stroom hiervoor wordt opgewekt door een kleine windmolen, waarvan de top van de wieken niet hoger is dan 4,5 meter: landschappelijk van weinig invloed. Naar schatting zal op iedere 30 ha een apparaat komen. Daarnaast betreft het met name percelen rondom water, waar de schade het grootst is. De boer zal slechts vijf keer per jaar de draad moeten weghalen als hij gaat maaien.

Prototypes hebben verscheidene keren gedraaid, met goed resultaat. Er is geen overlast voor andere dieren, de draad is juist voor zware dieren als ganzen bedreigend, omdat er iets op ze af komt en ze niet snel weg kunnen. Kieviten en hazen hebben er geen problemen mee.

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 26 feb. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de aardbevingen nabij de gasopslag bij Zuidwending (gemeente Veendam)

Lees verder

Statenvragen betreffende het rapport “Gebiedsgericht milieubeleid studie zware metalen in het Eems-Dollard Estuarium

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer