Schrif­te­lijke vragen inzake ziens­wijze gaswinning Rottu­mer­plaat


Indiendatum: aug. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende het indienen van een zienswijze op de mededeling voornemen MER m.b.t. gasboringen in de Noordzee, 20 km boven Rottumerplaat.

Geacht college,

Gasproducent ONE-Dyas is na een proefboring vorig jaar tot de conclusie gekomen dat er gas gewonnen kan worden uit het veld N05-A, dat zich zo’n 20 km ten noorden van Schiermonnikoog en Rottumerplaat bevindt. Op dit moment wordt de procedure in gang gezet met een Mededeling voornemen MER. Onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV [i] ondersteunt gasproducent ONE-Dyas (voorheen Oranje-Nassau Energie) bij het doorlopen van de m.e.r.-procedure [ii] .

Mede op grond van de aangenomen motie 333 “Geen gaswinning boven Rottumerplaat” van 15-11-2017, stellen we u de volgende vragen:

  1. Is het college nog steeds van mening dat er geen gas gewonnen zou moeten worden boven Schiermonnikoog/Rottumerplaat? Zo ja, welke mogelijkheden heeft het provinciebestuur om de winning tegen te houden? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om nogmaals met de minister in gesprek te gaan, en hem opnieuw op te roepen geen toestemming te geven voor de winningsplannen? Zo nee, waarom niet?
  3. De gemeente Schiermonnikoog, de Waddenvereniging en diverse natuur- en milieuorganisaties hebben grote zorgen over de mogelijke winning. Volgens burgemeester van Gent van Schiermonnikoog wordt het eiland in haar strijd gesteund door de andere Waddeneilanden, de kustgemeenten en de provincie Friesland.[iii] De gemeente Schiermonnikoog en de Waddenvereniging kondigen een zienswijze aan op de Mededeling voornemen MER. Is het college bereid de handen ineen te slaan met de genoemde overheden en de Waddenvereniging? Graag een gemotiveerd antwoord.
  4. Gaat het college een zienswijze indienen binnen de gestelde termijn van 19 september 2019? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u dan bereid de leden van de Provinciale Staten tijdig een afschrift te sturen?
  5. Wat is uw mening over de toenemende winning in kleine gasvelden, als gevolg van het terugschroeven van de gaswinning in onze provincie? Acht u het verdedigbaar dat kwetsbare en onvervangbare natuur wordt opgeofferd en mogelijke veiligheidsrisico’s worden geaccepteerd ten behoeve van een nieuwe zoektocht naar fossiele brandstoffen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[i] https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/projecten/milieueffectrapport-voorgenomen-gaswinning-one-dyas-ten-noorden-van-schiermonnikoog/9966

[ii] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/08/BG6396%20Mededeling%20voornemen%20N05-A%20FINAL%2020190529%20ZONDER%20NAMEN.pdf

[iii] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/211787/Gaswinning-bij-Schiermonnikoog-Dit-is-Unesco-Werelderfgoed-blijf-er-eens-af

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 6 sep. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schrif­te­lijke vragen inzake nieuwe valwildregeling

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bestrijden invasieve diersoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer