Schrif­te­lijke vragen inzake weide­vo­gel­gebied Mede­netil­ster­polder


Indiendatum: 24 dec. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende weidevogelgebied Medenetilsterpolder

Geacht College,

In de media zijn artikelen verschenen over verzet tegen het plan om landbouwgrond om te zetten in natuur in de Medenetilsterpolder [1],[2] . Het huidige weidevogelgebied van 30 ha. wordt onder regie van de provincie uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt in het kader van het Actieplan Weidevogels, waarbij landbouw en natuur samen moeten gaan.

Het plan beslaat het doorgroeien naar een weidevogelkerngebied van 100 ha. met natuurbestemming. 70 ha. komt in beheer van Groninger Landschap, op 30 ha. wordt door particuliere boeren natuurbeheer toegepast. In een schil rond dit gebied wordt agrarisch natuurbeheer ingezet.

Het verzet richt zich onder andere op de natuurbestemming van het kerngebied en de daarbij behorende maatregelen zoals waterpeilverhoging. Boeren vrezen schadewerking van het natuurreservaat, want “in de buurt van een natuurgebied kan je zomaar van alles overkomen”.

Inmiddels werkt de gemeente Westerkwartier aan een ‘Polderakkoord’, waarbij een nieuwe vorm van samenwerking wordt gezocht met bewoners, boeren en natuurorganisaties. Gemeenteraadsleden hebben kritiek geuit op Prolander en de provincie, het proces zou van bovenop worden opgelegd, en Prolander zou ‘doorrazen’ zonder oor te hebben voor de zorgen in het gebied.

Graag stellen we u de volgende vragen.

 1. Kunt u ons informeren over de status van het provinciale plan? Wordt het plan ingetrokken of gewijzigd? Zo ja, op welke gronden? Zo nee, hoe bent u voornemens de onvrede en zorgen bij de betrokken partijen tegemoet te treden?
 2. Bent u het met ons eens dat vooral een duidelijk perspectief voor alle partijen noodzakelijk is, zodat de oorspronkelijke doelstelling (behoud en versterking van dit weidevogelgebied) niet in gevaar komt? Hoe gaat u dit bewerkstelligen?
 3. Kunt u een reactie geven op de kritiek op uw uitvoeringsorganisatie Prolander c.q. de provincie als opdrachtgever? Is er inderdaad te weinig geluisterd naar belanghebbenden of slecht gecommuniceerd, hoe is deze impasse ontstaan?
 4. Ecologen stellen dat er in het gebied door agrarisch natuurbeheer succes is geboekt voor volwassen vogels, maar dat voor kuikenoverleving meer nodig is. Bent u van mening dat een intensiever agrarisch natuurbeheer afdoende kan zijn voor een beter broed- en overlevingsresultaat, of is volgens u ook een groter kerngebied met natuurbestemming noodzakelijk, en kunt u dit toelichten?
 5. Welke vorm van agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast in de schil rondom het kerngebied? Betreft het hier o.a. plasdrasgebieden en laat maaien, of slechts de ‘lichtere’ weidevogelpakketten? Is de provincie voornemens hier richting aan te geven?
 6. Wat zijn de gevolgen voor Groninger Landschap als het plan ingetrokken of gewijzigd wordt? Komen de 40 ha. extra natuurgrond ook in gevaar?
 7. Bent u voornemens om gemeenteraad en bezorgde boeren te wijzen op het succes van het Reitdiepgebied, waar weidevogels en agrarisch natuurbeheer succesvol samengaan?
 8. Er wordt in de media een beeld geschetst dat een gemeenteraad via het weigeren van een bestemmingsplanwijziging een heel gebiedsproces kan tegenhouden. Dit kan niet de bedoeling zijn. Bent u met ons van mening dat zorgvuldige provinciale regie hier bittere noodzaak is, en hoe gaat u ervoor zorg dragen dat u de regierol behoudt?
 9. Een deel van het plan gaat over compensatie weidevogelgebied in het kader van de 380 kV-lijn van Tennet die dwars door het gebied loopt. Is deze compensatie nu ook in gevaar?
 10. Er lijkt onder agrariërs toenemende weerzin te ontstaan voor natuur op of vlakbij hun bedrijf, uit vrees voor strenge regels en overheidsingrijpen. De gewenste groei van natuurinclusieve landbouw komt hierdoor in gevaar. Erkent u dit probleem en welke aanpak staat u voor om de agrarische sector vertrouwen te bieden in ‘boeren met de natuur’?
 11. ‘De natuurlobby is een soort kankergezwel’, aldus een in het krantenartikel uitgelicht citaat van het raadslid Beute. Bent u met ons van mening dat dergelijke uitspraken dit project en toekomstige gebiedsprocessen schaden? Wat vindt u van het feit dat een dergelijk signaal wordt afgegeven? Hoe kan een dergelijk sentiment in de toekomst voorkomen worden?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://dvhn.nl/groningen/Verzet-tegen-%E2%80%98onzalig%E2%80%99-plan-28084852.html

[2] https://dvhn.nl/groningen/Westerkwartier-werkt-aan-Polderakkoord-met-bezorgde-boeren-28113715.html

Indiendatum: 24 dec. 2022
Antwoorddatum: 13 feb. 2023

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de voorgenomen subsidieregeling voor bedrijfsmaatregelen om de emissie van ammoniak uit mest te beperken

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake toenemende risico’s vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer