Schrif­te­lijke vragen inzake toene­mende risico’s vogel­griep


Indiendatum: jan. 2023

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende toenemende risico’s vogelgriep

Geacht College,

De vogelgriep breidt zich verder uit. In Ecuador is een besmetting bij mensen vastgesteld. Diverse zoogdieren zijn besmet, zoals vossen, marters, dassen, otters, honden en katten. Steeds meer deskundigen waarschuwen voor het risico op het ontstaan van een nieuwe pandemie [1], [2], [3], [4].

Graag stellen wij u wederom enkele vragen:

  1. Momenteel mogen kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen bejaagd worden onder de ontheffing uit het ganzenakkoord. Daarnaast loopt er een aanwijzing voor het doden van de nijlgans en verwilderde boerengans. Ganzen doden levert extra risico’s op voor verspreiding van vogelgriep, onder andere bij het verzamelen van geschoten dieren en door verontrusting van de groepen vogels. Ook de voor besmetting gevoelige vossen en marters worden gedood onder provinciale ontheffing. Bent u, gezien de escalerende situatie, voornemens de ontheffingen voor deze diersoorten in te trekken? Zo nee, waarom niet, en kunt u onderbouwen waarom er volgens u geen risico’s aan kleven?
  2. Heeft er naar aanleiding van de recente ontwikkelingen opnieuw overleg plaats gevonden met de WBE’s en TBO’s? Verwacht u van hen extra inzet om risico’s voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken? Zoals aanhouden van de jacht, ganzen niet langer verjagen? Waarschuwingen bij de ingangen van natuurterreinen (dode dieren en uitwerpselen niet aanraken, honden aangelijnd, schoenhygiëne) en verhoogd toezicht op handel en wandel van recreanten?
  3. Geschoten eenden en ganzen worden als consumptiewild geleverd aan poeliers. Dit levert risico op voor volksgezondheid. Worden door jagers geschoten ganzen en eenden getest op vogelgriep? Zo nee, waarom niet? Acht u het noodzakelijk dat het nuttigen van ganzen, eenden en andere wildsoorten die besmet kunnen zijn gereguleerd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit oppakken?
  4. Bent u met ons van mening dat een structurele, preventieve aanpak van vogelgriep onderdeel moet zijn van het beoogde landbouwakkoord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat het college hiertoe zetten en wat zal uw inbreng hierbij zijn?
  5. Is het correct dat de provinciale pagina met informatie over vogelgriep is verwijderd van provinciale website, en zo ja, waarom? Is het niet juist nu belangrijk deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://dvhn.nl/buitenland/Vogelgriep-vastgesteld-bij-mensen-in-Ecuador-9-jarig-meisje-getroffen-28159561.html

[2]Ook stinkdieren, vossen en zeehonden krijgen nu vaak vogelgriep, en dat is niet zonder gevaar (trouw.nl)

[3]Zorgen nu vogelgriepvirus ook zoogdieren besmet: 'Houd je hond aangelijnd als je de natuur ingaat' - RTV Noord

[4]Recordaantal vogels met vogelgriep besmet, hoe moet het verder met dit virus? (nos.nl)

Indiendatum: jan. 2023
Antwoorddatum: 22 feb. 2023

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake weidevogelgebied Medenetilsterpolder

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kwik in aardgas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer