Schrif­te­lijke vragen inzake vuurwerk


Indiendatum: jan. 2020

Groningen, 7 januari 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vuurwerk

Geacht College,

Op en rondom de jaarwisseling ondervindt de samenleving veel overlast en schade door vuurwerk. Echter ook de flora en fauna, en het milieu worden hard getroffen. Vogels en reeën worden verjaagd tijdens hun rustperiode, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen en lopen zichzelf dood. Een boswachter in Brabant rapporteerde dat hij dode uilen en spreeuwen vond die de vuurwerkangst niet overleefd hebben[1]. Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood.

Een deken van schadelijke zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon daalt neer op natuurgebieden en komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Voor koper worden de milieunormen in het water al overschreden, vuurwerk is verantwoordelijk voor zo’n 18% kopervervuiling[2], en voor 100% van de emissies van barium en strontium. Er treedt een hoge fijnstofpiek op, vuurwerk is inmiddels verantwoordelijk voor 1% van de jaarlijkse fijnstofuitstoot[3]. Er belanden miljoenen stukjes plastic uit o.a. knetterballen in de natuur. Voor een verbod pleiten onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de politie, het genootschap van burgemeesters, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, openbaar vervoerbedrijven, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming.

Er zijn steeds meer gemeenten die een vuurwerkvrije zone instellen rondom dierenverblijven, parken en natuurgebieden –hiermee zijn echter nog maar weinig natuurgebieden gevrijwaard van verstoring. In het kennisdocument ‘Kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming’[4]worden de effecten van vuurwerk op beschermde soorten en gebieden Wet natuurbescherming in kaart gebracht. Eén van de conclusies luidt dat voor broedvogels en overwinterende en doortrekkende niet-broedvogels permanente effecten van vuurwerk niet uit te sluiten zijn.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven welke stappen de provincie de voorbije jaren heeft ondernomen aangaande het ‘vuurwerkdossier’? Is er een officieel provinciaal standpunt inzake vuurwerk en zo ja, hoe luidt dat? Zo nee, bent u van mening dat de provincie een neutrale rol moet blijven spelen nu er steeds steviger stelling wordt genomen voor een (deel)verbod, zowel in de landelijke politiek als door bovengenoemde gezaghebbende partijen?
  2. Bent u bereid om bij het Rijk en in IPO verband, in overleg met de IPO werkgroep vuurwerk, aan te dringen op een vuurwerkverbod? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit zo snel mogelijk op te pakken nu de politieke discussie over dit onderwerp gaande is?
  3. Is u bekend hoeveel schade de fauna en flora jaarlijks lijdt door vuurwerk? Ontvangt u signalen van Groninger terreinbeheerders dat er dieren zijn verstoord, verwond of gestorven door vuurwerk? Worden terreinbeherende organisaties op extra kosten gejaagd voor het vervangen van opgeblazen recreatiemeubilair en het opruimen van vuurwerkafval? Zo ja, wat vindt u er van dat geld, bedoeld voor natuurbescherming, noodgedwongen hieraan moet worden besteed?
  4. Kunt u aangeven of de door vuurwerk veroorzaakte milieuschade bekend is? Hoeveel en welke metalen slaan neer, wat komt daarvan in het oppervlaktewater? Zo nee, waarom wordt dit niet gemonitord en bent u bereid om hier onderzoek naar te laten verrichten? In hoeverre denkt u dat de provinciale milieudoelstellingen moeilijker te behalen zijn door de effecten van vuurwerk?
  5. Zijn er volgens u natuurgebieden in Groningen die een permanent effect ondervinden van vuurwerkverstoring? Zijn er in de voorbije 10 jaar significant negatieve effecten gemeten en is er volgens u sprake (geweest) van overtredingen van de Wet Natuurbescherming?
  6. Bent u bereid om middels de Omgevingsverordening, milieuverordening of ander instrumentarium een vuurwerkvrije zone in te stellen rondom natuur- en stiltegebieden? Zo nee, waarom niet?
  7. Vindt u het acceptabel dat in onze provincie duizenden mensen ernstige klachten ondervinden door luchtverontreiniging van vuurwerk? Ziet u voor GS een taak om deze mensen te beschermen tegen de inbreuk op hun gezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hier vorm aan geven?
  8. Vele hulpverleners zoals brandweer-, politie- en ambulancemedewerkers voelen zich (zeer) onveilig rondom de jaarwisseling. Bent u bereid om hen binnen uw mogelijkheden steun te verlenen en u in te zetten voor het bewaken van hun veiligheid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4972906/dieren-vuurwerk-wild-vogels-paarden-hartaanval-knallen-nieuwjaar

[2] https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/

[3] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0570-luchtverontreiniging-tijdens-de-jaarwisseling

[4]https://www.infomil.nl/publish/pages/154017/kennisdocument_vuurwerk_en_wet_natuurbescherming.pdf

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 4 feb. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.