Schrif­te­lijke vragen inzake vogel­griep


Indiendatum: 16 nov. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vogelgriep

Geacht College,

Grote aantallen wilde vogels aan de Waddenkust zijn inmiddels gestorven aan de vogelgriep. Ook in Groningen zijn besmette vogels aangetroffen, o.a. bij ganzen in Lauwersoog, smienten op de kwelders, wilde eenden in Kropswolde en zwanen in gemeente Groningen. Niet alleen bij watervogels, maar ook bij grutto’s, buizerds, wulpen en velduilen zijn besmettingen vastgesteld. Twee pluimveebedrijven in Lutjegast en Grijpskerk zijn getroffen. Besmetting kan optreden via onderling contact, via de lucht, via mest, maar ook door mensen via kleding, schoeisel en aanraken van besmette dieren. Het risico op verdere verspreiding wordt groter als zwermen vogels opschrikken en zich gaan verplaatsen. Verstoring in natuurgebieden en overige gebieden met veel watervogels moet worden voorkomen.[1] In 2016 werd de jacht op eenden, ganzen, zwanen en meerkoeten verboden ter voorkoming van verdere verspreiding van de vogelgriep. In dat jaar riepen ook enkele veiligheidsregio’s, waaronder Friesland, een oproep aan wandelaars en jagers om weg te blijven uit het veld. Het Groninger Landschap maakt zich ernstig zorgen en stelt dat een uitbraak desastreus kan zijn voor de biodiversiteit: “Het gaat hier om duizenden vogels in het waddengebied. Deze dieren staan al onder druk en een uitbraak van de vogelgriep kunnen ze er absoluut niet bij gebruiken.”[2]

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Heeft er overleg plaatsgevonden met de Veiligheidsregio over eventueel te treffen extra maatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?
  2. Heeft er overleg plaatsgevonden met het Rijk over te treffen maatregelen, en meer specifiek het stilleggen van de plezierjacht en jacht op vrijgestelde soorten? Zo nee, waarom niet en gaat u alsnog het gesprek hier over aan? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
  3. Erkent u dat de aanwezigheid van jagers leidt tot opschrikken van zwermen vogels en andere dieren, en daarmee bij kan dragen aan verdere verspreiding van de vogelgriep? Zo nee, waarom niet?
  4. Erkent u dat de massale jacht op ganzen, een extra risico oplevert voor verspreiding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze jacht te verbieden?
  5. Bent u bereid om de jacht op andere diersoorten onder provinciale ontheffingen stil te leggen? Zo nee, waarom niet?
  6. Het preventief verjagen van ganzen door middel van vlaggen, lasers, drones en knalapparaten zorgt ook voor extra zwermbewegingen. Bent u voornemens gebruik van deze middelen tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?
  7. Ziet u aanleiding om recreanten en andere gebruikers te weren uit gebieden waar veel (water)vogels voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://nos.nl/artikel/2356530...

[2] https://www.dvhn.nl/groningen/...

Indiendatum: 16 nov. 2020
Antwoorddatum: 8 dec. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bomenkap hoogspanningsstation Vierverlaten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake duurzaamheid biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer