Schrif­te­lijke vragen inzake bomenkap hoog­span­nings­station Vier­ver­laten


Indiendatum: 27 okt. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende bomenkap hoogspanningsstation Vierverlaten

Geacht College,

24 oktober jl. zijn bij het hoogspanningsstation bij Vierverlaten in opdracht van Enexis tientallen bomen gekapt[1],[2],[3] Volgens TenneT heeft deze kap niet plaatsgevonden voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in het kader van de 380kV lijn Eemshaven Oudeschip- Vierverlaten. Mogelijk heeft Enexis de bomen laten kappen voor aanpassing van het 110kV deel van het spanningsstation. Bij hetzelfde hoogspanningsstation is ook compensatie gepland voor de werkzaamheden die TenneT ter plekke gaat uitvoeren voor het 380kV deel. De provincie draagt financieel bij aan de herinrichtingsplannen en natuurcompensatie voor dit project.

Omwonenden waren in de veronderstelling dat op dit perceel de bomen gespaard zouden blijven, en aangevuld met rietkragen en poelen. Recentelijk treden steeds meer situaties op waarbij burgers geconfronteerd worden met pijnlijke ingrepen in hun leefomgeving, zonder dat zij daarin gekend zijn.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Kunt u bevestigen dat voor deze kap een melding is gedaan bij de provincie en dat deze door u is goedgekeurd? Kunt u bevestigen dat deze kap niet heeft plaatsgevonden in het kader van de 380kV aanleg?
  2. Waarom was het volgens u gerechtvaardigd om zo veel bomen te kappen? Is er voldoende onderzoek gedaan naar alternatieven waarbij de bomen gespaard hadden kunnen blijven, en kunt u ons daar over informeren?
  3. Aangezien wij de melding met bijbehorende toestemming nergens kunnen vinden op de provinciale website, ontvangen wij graag de gemaakte afspraken. Heeft er ecologisch onderzoek plaatsgevonden en wat was daarvan de uitkomst? Is er sprake van verplichte natuurcompensatie? Zo ja, waar gaat deze plaatsvinden en welke eisen zijn er gesteld aan de herplant? Zo nee, waarom niet?
  4. Omwonenden stuurden aan op het planten van bomen langs het Hoendiep, als onderdeel van het compensatieplan voor de 380kV lijn[4]. Juist dáár zijn nu tientallen volwassen bomen met een hoge waarde voor biodiversiteit, leefomgeving en klimaat geveld. Wat vindt u van deze ondermijning van de herinrichtingsplannen? Had dit ook anders gekund?
  5. Wat vindt u van het feit dat de kap bij de omwonenden ‘rauw op hun dak’ is gevallen, en dat zij niet op de hoogte zijn gesteld van de kap? Bent u het met ons eens dat als bedrijven zo om gaan met belanghebbenden, dit de participatiebereidheid ernstige schade kan toebrengen, en dat er strijd en wantrouwen ontstaat in plaats van de gewenste samenwerking?
  6. Bent u bereid om zelf voorwaarden te gaan stellen aan communicatie met de omgeving, alvorens u een vergunning of toestemming voor bomenkap verleent? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven waarom de communicatie met de klankbordgroep al zo lang stil ligt? Er zijn toch voldoende digitale mogelijkheden om dit proces doorgang te laten vinden? Wordt hier wel voldaan aan de afspraken uit het landschapsprogramma? Bent u bereid om Tennet hier op aan te spreken?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.oogtv.nl/2020/10/b...

[2] https://www.oogtv.nl/2020/10/o...

[3] https://gezinsbode.nl/artikel/...

[4] https://provgroningen.maps.arc...

Indiendatum: 27 okt. 2020
Antwoorddatum: 27 nov. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake stikstofuitstoot EEW Oosterhorn

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer