Schrif­te­lijke vragen inzake vernie­tiging bos Borgbrug


Indiendatum: mei 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vernietiging bos Borgbrug

Geacht College,

Aan de Driebondsweg in de gemeente Groningen bevindt zich het voormalig slibdepot Middelbert, dat in de voorbije 30 jaar is begroeid met (moeras)bos. Voor de uitbreiding van Meerstad, Eemskanaalzone, wordt dit bos gekapt en veranderd in een landschapspark met mountainbikeroute[1]. Omwonenden, van de wijk Ruischerbrug en Ruischerwaard willen dat het bos behouden blijft. Er wordt veel gewandeld op de dijk vanwaar recreanten genieten van de vogels, reeën en andere dieren. Ook vormt het bos een buffer richting de toekomstige bebouwing van Meerstad. Aan de oostzijde van Meerstad wordt ook een groot park ontwikkeld, het is onduidelijk welke meerwaarde dit beoogde park heeft.

Het bos ligt in een gebied waar natuurontwikkeling gaat plaatsvinden. De provincie Groningen financiert een nieuwe ecologische verbindingszone (EVZ) tussen Meerstad en Kardinge met €250.000[2]. In 2012 ontving de provincie het aandeel Meerstad van het Rijk, bestaande uit 274 ha. grond en 9,6 miljoen euro. Deze middelen (grond en deel van liquide middelen zouden worden ingezet voor de in Meerstad te ontwikkelen groene doelen, waaronder de EHS (thans NNN). Oorspronkelijk zou er in Meerstad 395 ha. natuur worden ingericht, later werd dit bijgesteld naar 250 ha.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Op grond van welke overwegingen wordt dit deel omgevormd als park, en zijn deze redenen volgens u zwaarwegend? Bent u het met ons eens dat een bos een andere beleving biedt dan een park?
  2. Bent u het met ons eens dat natuur te midden van bebouwde omgeving een grote meerwaarde heeft, en dat het onlogisch is om een bestaand stuk natuur om te vormen naar namaaknatuur?
  3. Bent u het met ons eens dat met het cultiveren van deze grond waardevolle natuur verloren gaat? Kunt u aangeven waarom bestaande natuur wordt vernietigd, en even verderop tonnen worden geïnvesteerd in een nieuwe EVZ? Wat is volgens u het belang van het bosje voor de verbinding tussen de SES Groningen, de nieuwe EVZ en andere natuurgebieden? Heeft dit bosje ooit deel uitgemaakt van de oorspronkelijke EHS /EVZ structuur, en zo ja, waarom is het dan geschrapt?
  4. Heeft er al een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar de natuurwaarden van het bos? Zo nee, waarom niet? Is men er in de planpresentatie dan simpelweg vanuit gegaan dat er geen beschermde natuurwaarden zijn, en wat vindt u daarvan? Zo ja, wat waren de bevindingen?
  5. Heeft er overleg mét de omwonenden plaatsgevonden over de toekomst van de bosstrook c.q. is hun om input gevraagd, of is het park uitsluitend op de tekentafel ontworpen?
  6. Welke mogelijkheden zijn er volgens u om het bos te behouden en als zodanig onderdeel te laten zijn van de ontwikkelplannen? Wilt u zich daar, vanuit uw rol als natuurontwikkelaar en -beschermer, hard voor maken? Kunt u ons op de hoogte houden van de voortgang in deze?
  7. Welke vervuiling is eventueel aanwezig in de grond? Kan deze vervuiling risico’s voor omwonenden, natuur of waterkwaliteit met zich meebrengen als het bos wordt afgegraven?
  8. Is er ook een provinciale ontwikkelopgave natuur voor het gebied Eemskanaalzone? Zo ja, hoeveel is hiervan al gerealiseerd, en hoe wordt de rest ingevuld?
  9. Is het u opgevallen dat de weerstand van burgers tegen het vernietigen van natuur in hun directe omgeving fors groeit de afgelopen jaren? Welke conclusies trekt u hieruit? Bent u het met ons eens dat het de hoogste tijd is voor een heroverweging van bouwplannen, met een herwaardering van bestaande bomen, bosjes en natuurgebieden? Zo ja, hoe gaat de provincie dit communiceren naar gemeenten en projectontwikkelaars?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] Rapport ‘Stad aan het water. Onwikkelingsstrategie Eemskanaalzone’, p. 50

[2]https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Besluitenlijst_GS/Besluitenlijst_GS_2019/Besluitenlijst_GS_2019_-_week_49.pdf

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 25 jun. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen inzake drijvende zonneparken

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake veehouderij Usquert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer