Schrif­te­lijke vragen inzake vergun­ning­ver­lening lucht­wassers


Indiendatum: 13 apr. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vergunningverlening voor luchtwassers

Geacht college,

De rechtbank Oost Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan inzake provinciale vergunningverlening voor luchtwassers.[1] De rechtbank vraagt zich af of een biologische combiluchtwasser in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren. De daadwerkelijke prestaties van de biologische combiluchtwasser hangen af van het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van het stalsysteem in het afzonderlijke bedrijf. De provincie Brabant had zelf een nadere beoordeling moeten maken, en er staat onvoldoende vast dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. De provincie krijgt nu de gelegenheid om de vergunning te herzien.

In 2018 heeft de WUR onderzoek[2] uitgevoerd naar de prestaties van luchtwassers. De conclusie luidde: ‘Voor de combi-wassers bedroeg de gemiddelde geurverwijdering met 40% slechts de helft van het verwachte reductieniveau (81%). Voor ammoniak was het verwijderingsniveau met 59% meer dan een kwart lager dan het gemiddelde verwachte prestatieniveau (85%). Naar schatting zijn 45% van alle in gebruik zijnde luchtwassers combi-wassers.’ Verder werd toen ook al gesteld dat ‘de combi-wassers technisch onvoldoende kunnen functioneren als gevolg van bijvoorbeeld niet uitgevoerd onderhoud of onvoldoende procesbewaking en processturing’.

Na het verschijnen van bovengenoemd rapport zijn aanpassingen gedaan, in de vorm van een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij [3]. Het Rijk wil niet ingrijpen in bestaande vergunningen, waardoor de geurbelasting voor omwonenden in bepaalde situaties nu hoger is dan de normen. Het Rijk zou toentertijd in overleg treden met IPO en VNG over hoe de problemen met combi-luchtwassers ongedaan te maken.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Hoeveel vergunningen zijn er sinds 2010 door de provincie Groningen verleend voor bedrijven met combi-luchtwassers, en voor welk type bedrijven? Bent u van mening dat de hoogte van de vergunde geur- en stankemissie van deze bedrijven nog overeenkomt met de werkelijke uitstoot, of bestaat de kans dat er meer wordt uitgestoten dan op papier? Zo ja, In hoeverre houdt u bij het stikstofbeleid rekening met een mogelijk hogere ammoniakuitstoot t.g.v. slecht werkende luchtwassers, of acht u dit niet noodzakelijk en waarom niet?
  2. Heeft de provincie voorafgaand aan elke vergunningverlening op een zorgvuldige wijze beoordeeld of de betreffende luchtwasser de beloofde prestatie kan waarmaken in dat type bedrijf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze dit volgens u zorgvuldig beoordeeld is?
  3. Zijn voor de vergunningverlening in Groningen voorwaarden of bepalingen opgenomen voor de grenswaarde van ammoniakuitstoot en een monitoringsplicht om te controleren of de luchtwasser goed wordt gebruikt en goed wordt onderhouden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog doen? Zo ja, hoe wordt er gecontroleerd en gehandhaafd?
  4. Zijn er in het licht van bovengenoemde rechterlijke uitspraak vergunningen in Groningen, die (mogelijk) opnieuw beoordeeld moeten worden? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het en hoe gaat u dit aanvliegen?
  5. Hoeveel bedrijven zijn er in Groningen waarbij sinds de wijziging van bovengenoemde regelingen stankoverlast optreedt die boven de nu gelden normen ligt? En kunt u aangeven wat er sindsdien ondernomen is om dergelijke situaties aan te pakken? Is dit volgens u en volgens de omwonenden inmiddels overal naar tevredenheid opgelost?
  6. Bent u voornemens om de toepassing van luchtwassers en/of de ontwikkeling daarvan te blijven ondersteunen, of gaat u inzetten op stalsystemen die emissies voorkomen dan wel bij de bron aanpakken? Graag toelichten hoe u vanuit uw rol deze ontwikkeling in gang wil gaan zetten.
  7. Bent u het met ons eens dat dieren in een gesloten stal met luchtwasser voortdurend blootgesteld worden aan schadelijke lucht, met ernstige aantasting van hun welzijn tot gevolg? Bent u bereid om, binnen uw mogelijkheden, u tot het uiterste in te spannen voor frisse lucht voor alle dieren in de veehouderij?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:1601

[2] https://www.wur.nl/nl/nieuws/Rendement-combi-luchtwassers-lager-dan-verwacht.htm

[3] https://zoek.officielebekendma...

Indiendatum: 13 apr. 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.