Schrif­te­lijke vragen inzake data­gebrek mili­eu­cri­mi­na­liteit en mili­eu­over­tre­dingen


Indiendatum: 8 apr. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de conclusies uit het rapport ‘Een onzichtbaar probleem’ van de Noordelijke Rekenkamer.

Geacht college,

Recentelijk is het rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer verschenen.[1]

Dit rapport concludeert een gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen waarbij eveneens een drietal omgevingsdiensten, die BRZO bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) controleren, nog niet zijn aangesloten op InspectieView. Het is sinds enkele jaren een wettelijke verplichting dat de betrokken toezichthouders (omgevingsdiensten, rijksinspecties) hun gegevens met elkaar delen (Wabo, artikel 5.8, lid 1). De wet vermeldt niet hoe de diensten dit precies moeten doen, maar wel dat aansluiting op InspectieView een manier is om aan deze wettelijke plicht te voldoen. Het is nu niet duidelijk hoe de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment aan hun wettelijke plicht voldoen. Eén van de acht omgevingsdiensten, die nog niet is aangesloten op InspectieView, is de Omgevingsdienst Groningen.

De rechtsvorm van de Omgevingsdienst Groningen is een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincie en alle Groninger gemeenten deelnemen. De opdrachtgever voor het controleren van de BRZO bedrijven is de provincie Groningen. Het is uitermate belangrijk dat goede controle en handhaving op milieudelicten binnen onze provincie bij risicodragende ondernemingen gewaarborgd is.

Wij stellen U graag de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het verschijnen van het Rekenkamer rapport `Een onzichtbaar probleem`?
  2. Wat is het oordeel van het college op de bevinding dat de Omgevingsdienst Groningen nog niet is aangesloten op InspectieView?
  3. Bent u van mening dat de Omgevingsdienst Groningen op afdoende wijze haar gegevens volgens de wet Wabo (Artikel 5.8 lid 1)[2] met derden heeft gedeeld, zodat VTH op juiste wijze kunnen plaatsvinden? Zo ja, kunt u dat motiveren? Zo nee, wat zijn of waren de omissies?
  4. Het rapport van de rekenkamer doet de aanbeveling aan de minister om de overige omgevingsdiensten zo spoedig mogelijk aan te sluiten op InspectieView. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de aansluiting per januari 2022 geregeld zal zijn voor alle diensten. In de tussentijd zal ze de situatie monitoren.[3] Dat laat volgens de rekenkamer de vraag onbeantwoord of de niet-aangesloten omgevingsdiensten op dit moment voldoen aan hun wettelijke plicht, die sinds invoering van de wet VTH in 2016 geldt.[4] Bent u van mening dat de dienst op dit moment aan deze wettelijke verplichting voldoet? Zo ja, hoe dan? Indien uw antwoord nee is, welke actie gaat u hierop ondernemen?
  5. Voorziet u een veiligheidsrisico bij de controle op BRZO bedrijven binnen de provincie indien blijkt dat een accurate handhaving wegens het niet afdoende delen van kwalitatieve informatie ontoereikend is gebleven? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/20/een-onzichtbaar-probleem

[2] Artikel 5.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[3] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/brieven/2021/01/20/reactie-staatssecretaris-van-infrastructuur-en-waterstaat-op-het-rapport-een-onzichtbaar-probleem

[4] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/20/een-onzichtbaar-probleem, p 23

Indiendatum: 8 apr. 2021
Antwoorddatum: 28 apr. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake beverbeheerplan

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vergunningverlening luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer