Schrif­te­lijke vragen inzake natuur­com­pen­satie Suiker­zijde


Indiendatum: apr. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende natuurcompensatie Suikerunieterrein

Geacht college,

De gemeente Groningen heeft een ontheffing aangevraagd voor het project "De Suikerzijde"[1]. Dit project gaat volgens de ecologische onderzoeken ten koste van de staat van instandhouding van de geoorde fuut[2], watervleermuis en meervleermuis[3]. Ter compensatie voor verlies van leefgebied voor o.a. watervleermuizen en geoorde futen die voorkomen op het terrein wordt de aanleg van een 7,5 ha. grote waterplas voorgesteld bij Hoogkerk. Dit betreft een zeer succesvol weidevogelgebied[4], waar o.a. 40 gruttoparen broeden en daarnaast rode lijst soorten als kievit, scholekster, kluut en tureluur succesvol broeden. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor deze soorten, zo stelt ook de provincie in haar Natuurbeheerplan[5]. Het is daarnaast volgens de Vleermuiswerkgroep zeer onwaarschijnlijk dat de watervleermuizen naar dit gebied verkassen, omdat er te weinig luwte is en nauwelijks schuilplaatsen. Er is bij dit project sprake van ‘kwalitatieve’ compensatie in plaats van ‘kwantitatieve’ compensatie, waarbij leefgebieden als het ware in elkaar worden geschoven en leefgebied van de ene soort moet wijken voor een nieuwe habitat voor een andere soort.

Naast bovengenoemde wordt ook compensatie voorgesteld in het zuidelijk deel van het Suikerunieterrein. Dit kan alleen in de vorm van tijdelijke natuur, omdat dit land in de toekomst ook bebouwd gaat worden.

Wij stellen U graag de volgende vragen:

 1. Bent u van mening dat er bij uitvoering van de voorgestelde compensatie voor zowel de geoorde fuut als de vleermuissoorten geen nadelige effecten zullen optreden? Zo ja, waarom? Is dit gebaseerd op een aanname? Wat gebeurt er als over enkele jaren blijkt dat bepaalde populaties toch zijn geschaad?
 2. Voor de toetsing aan de Wet natuurbescherming is een belangrijke voorwaarde dat de staat van instandhouding van alle betrokken soorten gewaarborgd blijft. De staat van instandhouding van de grutto is beoordeeld als zeer ongunstig. Bent u het met ons eens dat voordat er ingegrepen wordt in hun leefgebied er ook een ecologische toets op het effect op de weidevogels uitgevoerd zou moeten worden? Gaat u de gemeente opdragen deze te laten uitvoeren voordat u eventueel overgaat tot vergunningverlening? Zo nee, waarom niet?
 3. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de grutto, dus elk succesvol gebied dient gekoesterd te worden. Acht u het in dit licht bezien verstandig een groot deel van dit belangrijke broedgebied te vernietigen, en kunt u dit toelichten?
 4. Bij deze vorm van ‘kwalitatieve’ compensatie moeten al succesvolle populaties wijken voor een soort die zich er misschien gaat vestigen. Vindt u dat u hiermee recht doet aan een zorgvuldige uitvoering van het beleid beschermde soorten, en zo ja, waarom?
 5. De plas zal worden gegraven in beheertype Open grasland[6]. Welke gevolgen zal e.e.a. hebben voor het (weidevogel)beheer in dit gebied voor de betrokken agrariërs? Is het volgens u fatsoenlijk om de beheerders hier ongevraagd een waterplas in de maag te splitsen?
 6. Het Collectief Groningen West doet een voorstel voor alternatieve compensatielocaties en herinrichting. Heeft de gemeente deze alternatieven volgens u voldoende onderzocht c.q. bent u voornemens om de gemeente te vragen deze alternatieven te laten onderzoeken?
 7. De gemeente stelt voor om voor de weidevogels nieuw leefgebied te creëren op gemeentegrond bij Leegkerk. Hoe succesvol acht u deze intentie, gezien de honkvastheid van grutto’s en andere weidevogels? Wordt met dit plan niet een (te) groot risico genomen? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft er overleg plaatsgevonden met de Vleermuiswerkgroep? Zo nee, waarom niet en gaat u dit alsnog doen? Zo ja, wat was de uitkomst van de gesprekken?
 9. Het compensatiegebied zal volgens de ecologische toets eerst moeten functioneren voordat er gedempt en gebouwd kan worden om risico’s voor de populaties te voorkomen. Dat lijkt in dit geval een onmogelijke opgave gezien het tempo van de ontwikkelingen. Wordt deze eis losgelaten, en zo ja, is dit volgens u toegestaan en juridisch houdbaar?
 10. Is het correct dat als het bouwen in het zuidelijke deel start er opnieuw geschoven gaat worden met (compensatie)natuur? Bent u het met ons eens dat robuust natuur- en soortenherstel gebaat is bij continuïteit en rust, en dat het aanleggen van tijdelijke compensatiegebieden daar niet aan bijdraagt? Zo nee, waarom niet?
 11. Verwacht u dat er in de toekomst (steeds) vaker sprake zal zijn van ‘kwalitatieve’ compensatie in plaats van ‘kwantitatieve’ compensatie, omdat er te weinig grond beschikbaar is voor nieuwe natuur? Zo ja, ziet u hier geen bezwaren in? Verwacht u in de toekomst dat hierdoor de vergunningverlening Wnb gecompliceerder gaat worden omdat er een tekort aan compensatiegronden gaat optreden?
 12. Hoe kan een eventueel tekort aan gronden voor natuurcompensatie volgens u het best worden opgelost? Behoort het aankopen van landbouwgrond om compensatienatuur te realiseren ook tot de mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Ontwerp-Bestemmingsplan-Suikerzijde-Deelgebied-Noord.pdf

[2] Bijlage 14 bij voorontwerp bestemmingsplan: Ecologisch onderzoek – effecten op de geoorde fuut, A&W rapport 3315, p.14. https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/bijlage-12-tm-15-bij-de--Toelichting-Bestemmingsplan-voorontwerp.pdf?fbclid=IwAR27OcFAUXCiIvE63J48hq77dkkFFK0mV-i-_yWEvk6yOn-X5aMNLOhbAfc

[3] Bijlage 15 bij voorontwerp bestemmingsplan: Ecologisch onderzoek Telemetrieonderzoek Watervleermuis Suikerunie Groningen, p. 21. Link zie vorige voetnoot.

[4] Brief van Collectief Groningen-West aan College van B&W gemeente Groningen inzake weidevogels in De Held 3, d.d. 22 januari 2021.

[5]https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Bekendmakingen/Ontwerp_Natuurbeheerplan_Groningen_2021.pdf

[6] https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/Beheertypenkaart_Natuurbeheerplan_Groningen_2020.pdf

Indiendatum: apr. 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake vergunningverlening luchtwassers

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake intern salderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer