Schrif­te­lijke vragen inzake verdwijning geoorde fuut Suiker­unie­terrein


Indiendatum: 27 dec. 2021

Betreft: Statenvragen van de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de verdwijning van de geoorde fuut van het Suikerunieterrein,

Geacht College,

Op 22 december meldde RTV Noord tot verbijstering van de gezamenlijke Natuurorganisaties dat de geoorde fuut op een zeer dubieuze wijze is verdwenen van het Suikerunieterrein. [1] De boodschap kwam voor hen als een “duveltje uit een doosje”.

De voorzieningenrechter heeft eerder twijfels geuit bij de rechtmatigheid van een door de provincie verleende ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming en heeft daarom geoordeeld dat alle werkzaamheden die leefgebied vernietigen, voorlopig opgeschort dienen te worden. Dit oordeel is onder andere gebaseerd op de beschermde positie van de geoorde fuut op basis van de Europese Vogelrichtlijn.

Nu heeft het er alle schijn van dat het college een truc gebruikt om de geoorde fuut te laten verdwijnen van het Suikerunieterrein waardoor een belangrijke ingrijpende compensatie niet meer nodig zou zijn.

In een brief gericht aan o.a. de Staten[2] schrijven de natuurorganisaties het volgende:

Met een nieuwe ontheffing probeert de provincie Groningen de geoorde futen van de voormalige vloeivelden in één klap vogelvrij te maken. Terwijl gedegen vooronderzoek aantoonde dat de vloeivelden al meer dan 20 jaar een belangrijk leefgebied zijn voor de geoorde fuut en woningbouw sterk negatieve effecten op deze vogelsoort zou hebben, worden nu op basis van enkele waarnemingen van afgelopen zomer heel andere conclusies getrokken. Omdat er geen nesten zijn gevonden, wordt nu opeens geconcludeerd dat de aanwezige geoorde futen niet beschermd hoeven te worden. Dit beperkte onderzoek kan naar het oordeel van de natuurorganisaties onmogelijk de basis zijn voor het trekken van deze conclusie. De nesten zijn lastig te vinden en ook in de beste leefgebieden zijn er jaren dat de geoorde fuut niet tot broeden komt. Overigens zijn er volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) er in het voorjaar van 2021 wel degelijk meerdere exemplaren waargenomen en hebben deze de codering ‘waarschijnlijk broedend’ gekregen.”

Daarom stellen wij u graag de volgende vragen:

  1. Waarop wordt het niet aanwezig zijn van broedende geoorde futen feitelijk gebaseerd? Welk onderzoek ligt hieraan ten grondslag? In welke periode heeft dat onderzoek precies plaatsgevonden en heeft het zich ook over meerdere jaren uitgesmeerd? Is het onderzoeksrapport waarop uw conclusie is gebaseerd natuurwetenschappelijk van voldoende kwaliteit? Welke onderbouwing biedt het onderzoek om de beschermde status van de geoorde fuut – die zolang door alle betrokkenen is onderkend - nu ineens niet meer van toepassing te verklaren? Graag een uitgebreid en verduidelijkend antwoord op deze vragen, inclusief het onderzoeksrapport.

  2. De milieuorganisaties schrijven in hun brief dat een jaar van het niet tot broeden komen van de geoorde fuut een natuurlijk en meer voorkomend fenomeen is en dus niets zegt over de aanwezigheid van de vogel en hun succes in het gebied. Ook trekt men in twijfel of er in 2021 inderdaad geen broedgevallen waren op het Suikerunieterrein. Verschillende waarnemingen in 2021 kregen door vogelaars de vermelding “waarschijnlijk broedend”. Vindt u met de SP en de PvdD dat kennis van de natuur en haar bewoners in de eerste plaats gezocht dient te worden bij de natuurorganisaties en dat hun mening en waarneming daarom zwaar mee dient te worden gewogen in uw beslissing. Graag ook hier een gemotiveerd antwoord.

  3. Ondergetekenden zien de woningnood in de stad en vinden een oplossing hiervoor belangrijk. Hetzelfde geldt voor de negen natuurorganisaties die daarom met een alternatieve invulling van het woningbouwplan zijn gekomen mét behoud van zoveel mogelijke belangrijke natuurwaarden en goede compensatieplannen, wat helemaal in lijn is met het belangrijke PBL-advies ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’.
    De gemeente lijkt echter op geen enkele wijze mee te willen werken aan iets anders dan hun eigen plan. Wat vindt u van deze tunnelvisie van de gemeente? Vindt u het acceptabel om adviezen van het PBL in de wind te slaan? En kunnen we constateren dat de geoorde fuut verdwenen is, omdat de gemeente niet wil buigen en de provincie de gemeente niet wil afvallen? Hoe gaat u deze vreemde draai verantwoorden voor de rechter?

  4. Bent u met ons van mening, dat de ontstane vertraging makkelijk had kunnen worden voorkomen als de provincie en gemeente de Wet natuurbescherming serieus in acht hadden genomen? En bent u met ons van mening dat verdere vertraging vanaf nu het beste kan worden voorkomen door het woningbouwplan aan te passen in lijn met de letter en geest van de Wet natuurbescherming, het genoemde PBL-advies én de alternatieve planontwerpen van de natuurorganisaties? Zo nee, op grond waarvan verwacht u met de verdwijntruc van de geoorde fuut een beter én sneller resultaat te bereiken?

Met vriendelijke groet,

Agnes Bakker, Socialistische Partij

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

[2] https://nmfgroningen.nl/nieuws...


Indiendatum: 27 dec. 2021
Antwoorddatum: 1 feb. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen positionering GS en IPO inzake GLB-NSP

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verlenging ontheffing doden steenmarters weidevogelgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer