Schrif­te­lijke vragen inzake uitbreiding vlees­kip­pen­bedijf Zuidwolde


Indiendatum: 11 sep. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende uitbreiding vleeskippenbedrijf Zuidwolde

Geacht College,

Op 15 augustus j.l. verleende u een ontwerp-vergunning Wnb voor uitbreiding van een vleeskippenbedrijf in Zuidwolde. In de nieuwe plannen neemt het aantal dieren toe van 37.000 tot 60.000, wordt een grote nieuwe stal gebouwd, en verder wordt het bedrijf uitgebreid met 50 schapen en 110 koeien. Het bedrijf bezit sinds 2016 een vergunning Wnb voor het houden van 60.000 kippen, echter tot op heden zijn er nooit meer dan plm. 37.000 kippen op het bedrijf gehouden, in 2 stallen voor elk 18.500 dieren. Dit gegeven is bevestigd door de eigenaar.

  1. Waarom heeft u voor dit bedrijf in 2016 een Wnb vergunning verleend voor het houden van 60.000 kippen, terwijl er in werkelijkheid maar 37.000 gehouden werden en konden worden? Welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag?
  2. Kunt u toelichten waarom het volgens u nog steeds te legitimeren is om deels niet ingevulde vergunningen als referentiesituatie te hanteren, en niet het feitelijk aantal gehouden dieren? Bent u het met ons eens dat deze ‘truc’ het mogelijk maakt dieraantallen fors uit te breiden, terwijl de regelgeving er op is gericht is dat er juist géén dieren meer bijkomen in de intensieve veehouderij? Graag uw reactie op deze gang van zaken.
  3. Bent u voornemens om de nog niet ingevulde stikstofruimte bij intensieve veehouderijen alsnog te gaan afromen? Kan deze nog niet gebruikte ruimte op enige wijze leiden tot meer stikstofuitstoot? Zo ja, vindt u dit te verantwoorden midden in een stikstofcrisis?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren en een groep bezwaarmakers eens dat door het vergunnen van plannen voor Beter Leven Keurmerk (BLK) 1 ster bedrijven, er een vertragend effect optreedt naar een werkelijk toekomstbestendige veehouderij, duurzame kringlooplandbouw, etc? Immers, het in de klei verankeren van bedrijven met het állerlaagste welzijnskeurmerk vertraagt de transitie naar een meer ‘diervriendelijke’ veehouderij, en neemt ook nog eens stikstofruimte weg voor bijvoorbeeld biologische bedrijven. Graag uw toelichting.
  5. Kunt u gedetailleerd uiteenzetten welke beleidstechnische mogelijkheden de provincie heeft om op bedrijven een forse sprong in dierenwelzijn te realiseren, bijvoorbeeld naar minimaal 3 sterren BLK of biologisch(dynamisch)? I.e. welke aanpassingen zijn er nog mogelijk in de Verordening Ruimte of ander bindend beleid?
  6. Is het correct dat het bedrijf in Zuidwolde meerdere keren onderwerp is geweest van handhaving door provincie of NVWA? Welke overtredingen betrof het hier? Bent u het met ons eens dat bedrijven die meerdere overtredingen hebben begaan, niet in staat gesteld moeten worden om meer dieren te gaan houden? Zo nee, waarom niet?
  7. De omwonenden ervaren nu al veel overlast, en vrezen voor nog meer stank en stof, en voor gezondheidsrisico’s. Bent u bereid om de gemeente te vragen een ‘0-meting’ uit te voeren voor wat betreft stank, fijnstof en endotoxinen? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk ‘0-metingen’ verplicht te stellen voor élke uitbreiding van vee- of industriële bedrijven? Immers, meten = weten. Zo nee, waarom niet?
  9. Deze uitbreiding is de zoveelste situatie waarbij omwonenden zeer relevante bezwaren uiten tegen de aantasting van hun leefomgeving, o.m. door verkeersoverlast, onveilige situaties, landschapsaantasting, stank, stof. Bent u zich er van bewust dat mede door uw vergunningenpraktijk duizenden inwoners van onze provincie hun leefgenot wordt ontnomen? Is dit een geval van ‘pech gehad’? Waarom worden de belangen van bedrijven stelselmatig belangrijker geacht dan de belangen van burgers ? Bent u op deze wijze nog wel een betrouwbare overheid, die als hoeder voor de inwoners van Groningen zorgt?
  10. De adviseur van de gemeente in deze procedure, is tevens diervoederleverancier en zakelijk vertegenwoordiger van het kippenbedrijf. Een overduidelijk voorbeeld van belangenverstrengeling. Bent u bereid de gemeente Hogeland er op te wijzen dat dit een onwenselijke gang van zaken is die het vertrouwen op een transparante en eerlijke procedure in de weg staat? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 sep. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake aantasting landschap Doezumertocht

Lees verder

Schriftelijke vragen uitbreiding veehouderijen en stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer