Schrif­te­lijke vragen inzake aantasting landschap Doezu­mer­tocht


Indiendatum: 7 sep. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende aantasting landschap Doezumertocht

Geacht College,

Vorige week werden bij de Doezumertocht in het Westerkwartier houtwallen verwijderd en sloten uitgegraven door een agrarische maatschap[1]. Ook werd er gebruik gemaakt van agressieve bestrijdingsmiddelen. De Doezumertocht ligt tussen de natuurgebieden Doezumermieden en Bombay. In de gebiedsvisie Zuidelijk Westerkwartier[2] is voor deze gebieden het doel ‘versterken van natuur en landschapswaarden’ opgenomen. Hiertoe worden onder andere houtsingels hersteld of aangelegd, sloten gedempt voor meer vernatting en (vochtige) hooilanden gestimuleerd. Doezumermieden en Polder de Kaleweg zijn beide aangemerkt als TOP-gebied verdroging, waarvoor o.a. sloten moeten worden verondiept.

Uit het inrichtingsplan natuurgebieden Zuidelijk Westerkwartier[3] blijkt dat de waterkwaliteit van de Doezumertocht beoordeeld is als onvoldoende volgens de KRW-maatlat. Dit wordt o.a. veroorzaakt door te intensief onderhoud waardoor ontwikkeling van planten wordt tegengegaan. In de natuurtoets Zuidelijk Westerkwartier[4] blijkt dat er in het gebied veel beschermde soorten voorkomen of te verwachten zijn.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Kunt u aangeven wat u vindt van deze ingreep, die volledig haaks staat op de bescherming en ontwikkelopgave van dit gebied? Bent u het met ons eens dat met deze ingreep belangrijke natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken verloren zijn gegaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het correct dat de Doezumertocht nog steeds onderdeel uitmaakt van het NNN, en derhalve beschermde natuur is? Zo ja, hoe kan het dat de gemeente vergunning voor kap en graafwerkzaamheden heeft verleend? Heeft er handhaving door de provincie plaatsgevonden? Zo nee, waarom maakt de Doezumertocht geen onderdeel (meer) uit van het NNN, gezien de cruciale ligging tussen diverse natuurgebieden?
  3. Erkent u het belang van de Doezumertocht als natte ecologische verbindingszone, en bent u het met ons eens dat ingrepen van deze aard de natuurfunctie ernstig aantasten? Denkt u dat eigenaren van de aangrenzende agrarische percelen voldoende op de hoogte zijn van de natuurwaarden met bijbehorend beschermingsregime? Zo nee, hoe gaat u zorgen dat deze kennis op peil wordt gebracht?
  4. Bent u al in gesprek met de gemeente over de zaak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze moet deze kaalslag hersteld of gecompenseerd worden en gaat de provincie hier een verplichting toe opleggen?
  5. De boomwallen zijn een toevluchtsoord voor diverse diersoorten. Is er voorafgaand aan de ingreep een ecologisch onderzoek uitgevoerd? Kunt u aangeven of er volgens u sprake is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat vindt u van het feit dat agrariërs bestrijdingsmiddelen gebruiken direct naast een waterloop waarvan de waterkwaliteit als ontoereikend wordt aangemerkt? Welke maatregelen zou u kunnen nemen om het gifgebruik hier terug te dringen?
  7. Is het correct dat na de fusie de gemeente Westerkwartier nog geen eenduidig kapvergunningen beleid heeft? Zo ja, wat vindt u van deze situatie, en gaat u de gemeente wijzen op hun plicht om hun vergunningstelsel op orde te hebben?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.dvhn.nl/groningen/...

[2] https://www.zuidelijkwesterkwa...

[3] https://www.zuidelijkwesterkwa...

[4] https://www.commissiemer.nl/pr...

Foto: Vanillasky01

Indiendatum: 7 sep. 2020
Antwoorddatum: 20 okt. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.