Schrif­te­lijke vragen inzake uitbreiding geiten­be­drijven


Indiendatum: apr. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende uitbreidingen geitenbedrijven

Geacht college,

In de gemeente Westerwolde loopt momenteel de vergunningprocedure voor uitbreiding van een geitenbedrijf aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen, naar 1484 opfokgeiten. Op het buurperceel aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen is ook een geitenhouderij met 1100 dieren gevestigd. Deze bedrijven liggen minder dan 2 km. van bebouwde kernen af. Nabij liggen o.a. de buurtschappen / dorpen Jipsingboertange, Rijsdam en Sellingen alsmede diverse recreatieparken. Onlangs werd een uitbreiding in Ter Apel naar 1275 dieren vergund. Hiermee wordt Westerwolde dé geitengemeente van Groningen.

Wethouder Bart Huizing van Westerwolde liet zich onlangs kritisch uit over de uitbreiding van de geitenhouderij in Ter Apel: ,,Maar het bestemmingsplan staat dit toe, daarom moeten we ermee instemmen. Maar met frisse tegenzin en dat laten we weten aan de provincie.’’ In reactie op de (voorlopige) geitenstop in acht andere provincies stelt hij dat gemeenten niks kunnen doen om geitenhouders tegen te houden, zonder aangepast provinciaal en zolang geitenbedrijven niet onder intensieve veehouderij worden gecategoriseerd.[1] Op 27 maart j.l. hebben B & W van Westerwolde per brief aan GS verzocht een voorbereidingsbesluit te nemen (de zgn. ‘geitenstop).

Dhr. Staghouwer zei eerder dit jaar: “Het gaat in onze provincie om kleine geitenhouderijen, ik zie geen reden aan te nemen dat er een ‘geiteninvasie’ aanstaande is.”[2] Ook stelde de gedeputeerde dat zolang er geen signalen uit de gemeenten komen dat er geen aanleiding is voor een geitenstop.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Is uw mening over de noodzaak van een ‘geitenstop’ veranderd, nu er weer een uitbreidingsaanvraag ligt, en ook vanuit in ieder geval één gemeente officiëel is aangegeven dat er behoefte is aan provinciaal ingrijpen? Zo ja, bent u bereid alsnog een voorbereidingsbesluit te treffen? Zo nee, waarom niet?
  2. Mogelijk is er nog geen ‘waterbedeffect’ c.q. ‘geiteninvasie’ gaande, maar het kan niet worden genegeerd dat er binnen de provincie een aanzienlijke groei gaande is. Ziet u een dergelijke grote geitentoename nog steeds als een puur gemeentelijke aangelegenheid? Bent u van mening dat er nog steeds geen ‘gemeentelijk niveau overstijgende ruimtelijke belangen’ spelen (zoals u stelde in antwoorden op vragen van de PvdA 6 maart j.l.) die de provincie nopen tot ingrijpen, en kunt u dit toelichten?
  3. U was ten tijde van het Statendebat op de hoogte van de vergunningsaanvraag in Sellingen, immers er is ontheffing voor de Nbw aangevraagd. Kunt u aangeven waarom u dit niet hebt ingebracht in de besprekingen?
  4. Betreft de uitbreiding een zelfstandig initiatief of heeft dit bedrijf een relatie met de geitenhouderij op het naastgelegen perceel?
  5. Heeft u na 13 maart, of na het ontvangen van bovengenoemde brief, overleg gehad met de B&W van Westerwolde? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u nog steeds van mening dat gemeenten zich inderdaad voldoende van hun verantwoordelijkheid (onder andere t.a.v. volksgezondheid) bewust zijn, nu er drie grote geitenbedrijven komen binnen één gemeente? Heeft u er zicht op hoe de volksgezondheid in relatie tot veehouderij bij de Groninger gemeenten geborgd wordt in het lokale beleid, en kunt u ons hier over informeren?
  7. Voor de uitbreiding in Sellingen is een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan vereist. Bent u bevoegd om in deze situatie op grond van artikel 4.2 Wro de bestemmingsplanwijziging middels een reactieve aanwijzing te beinvloeden? Zo ja, bent u bereid om, op basis van het vastgelegde gezondheidsbeleid in het ‘Milieuplan Groningen 2017 – 2020, deze stap te overwegen? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven hoe het staat met het overleg met de overige gemeenten n.a.v. de aangenomen motie d.d. 19 maart, en wanneer de Staten de uitkomsten hiervan mogen verwachten?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://onstwedde.info/regio-nieuws-fotoreportages/regio-nieuws-fotoreportages-detail/article/zorgen-over-forse-uitbreiding-geitenstal.html

[2] https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Geen-geitenstop-in-Groningen-382571E/

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 24 mei 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...