Schrif­te­lijke vragen inzake uitbreiding geiten­be­drijf Zeven­huizen


Indiendatum: mei 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende uitbreidingen geitenbedrijf Zevenhuizen

Geacht college,

In Zevenhuizen, gemeente Westerkwartier, is een uitbreiding van een geitenstal aangevraagd. U heeft op 12 december 2018 een vergunning Wet Natuurbescherming verleend voor de wijziging. Het vloeroppervlak van de stal wordt bijna verdubbeld, en er komen bijna 1900 geiten in de stallen. De stikstofuitstoot stijgt aanzienlijk. Binnen een straal van 300 meter van dit bedrijf wonen zes gezinnen. Zevenhuizen, Leek en Roden liggen op korte afstand.

Met de twee forse uitbreidingen in Oldambt en de uitbreiding en nieuwvestiging in Westerwolde staat de teller nu op vijf groeiers in enkele maanden tijd.

Graag stellen wij u wederom enkele vragen.

  1. Kunt u aangeven waarom u in statendebatten en mediauitspraken geen melding heeft gemaakt van deze en andere uitbreidingsaanvragen, zoals die in Sellingen? Bent u het met ons eens dat dit lijkt op het moedwillig achterhouden van relevante informatie? En zijn de gedane uitspraken dat het niet zo’n vaart zal lopen met de groei van de geitenhouderij in Groningen nog steeds te verenigen met deze uitbreidingsgolf?
  2. Bent u op de hoogte van nóg meer uitbreidingsplannen voor geitenbedrijven? Zo ja, welke?
  3. Is er al contact geweest tussen de gemeente Westerkwartier en de provincie met betrekking tot deze uitbreidingsaanvraag? Kunt u ons informeren over a) het standpunt van de gemeente t.a.v. de uitbreidingsaanvraag, ook in het licht van de ‘geitenstop’ in andere provincies, en b) de manier waarop de gemeente meent de volksgezondheid van omwonenden voldoende te kunnen waarborgen?
  4. Kunt u aangeven of er overleg heeft plaatsgevonden met de provincie Friesland? Immers, de stikstofneerslag zal vooral de Friese natuurgebieden negatief beïnvloeden. Zo ja, staat het College van Friesland positief tegenover deze vergunningstoekenning, mede gegeven de Friese geitenstop? Zo nee, waarom wordt over dergelijke provinciegrensoverstijgende zaken niet overlegd?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 10 jul. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake boerderijbrand Den Horn

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vossenjacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer