Schrif­te­lijke vragen inzake vossen­jacht


Laat de vos met rust!

Indiendatum: mei 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende vossenjacht

Geacht college,

Op 15 mei oordeelde de rechtbank dat de provincie Drenthe ten onrechte een ontheffing heeft verleend voor het ’s nachts doodschieten van vossen met behulp van lichtbakken[1]. In Groningen loopt een vergelijkbare ontheffing, tot 11 november 2019, voor het bejagen van vossen met lichtbakken in een straal van 2 km. rondom bedrijven met Freiland kippen[2].

Onder de landelijke vrijstelling is het gebruik van kunstbouwen en vangkooien toegestaan om vossen te vangen en vervolgens te doden. Voor het inzetten van een vangkooi is geen vergunning vereist, iedereen kan een kooi kopen en neerzetten, zolang de gevangen vossen maar door een jachtaktehouder worden gedood. Vooral jonge vosjes laten zich vangen in een kooi, de verontruste moedervos komt poolshoogte nemen en wordt en passant ook doodgeschoten.

Zowel BIJ12 als internationale onderzoekers geven aan dat door intensieve jacht op vossen, deze meer nakomelingen krijgen, wat vervolgens leidt tot meer zwervende jonge vossen. Tevens concludeert BIJ12 dat veel geleden schade door de vos makkelijk te voorkomen is, maar dat toch vaak wordt gekozen voor bestrijding.[3]

Graag stellen wij u enkele vragen.

  1. Kunt u aangeven welke gevolgen deze uitspraak heeft of kan hebben voor de door u verleende ontheffing voor het doden van vossen rondom bedrijven met Freiland kippen?
  2. Bent u voornemens om de door u verleende ontheffing in te trekken, danwel na de vervaldatum van de huidige ontheffing een nieuwe ontheffingsaanvraag negatief te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat bedrijven eerst verplicht gesteld moeten worden om alle beschikbare oplossingen toe te passen ter voorkoming van predatie, zoals het plaatsen van voswerende afrasting en het ’s nachts ophokken van de kippen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat het verlenen van een ontheffing voor bejaging een keus is voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing, in plaats van een keus voor de meest effectieve en duurzame oplossing? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het met ons eens dat voor het bewaren van het evenwicht in de natuur het bestrijden van roofdieren in principe nooit noodzakelijk is, aangezien de vos, net als alle andere predatoren, samen met zijn prooisoorten is geëvolueerd? Bent u toch van mening dat het verlenen van bovenstaande ontheffing, passend is bij uw taak als beschermer van flora en fauna?
  6. Deelt u de conclusie van BIJ12 dat de intensieve jacht de vos geholpen heeft zich te verspreiden? Zo ja, bent u bereid om a. in gesprek te treden met het ministerie inzake heroverweging van de landelijke vrijstelling, en b. binnen uw eigen provincie geen ontheffingen meer te verlenen voor jacht op vossen voor welke doeleinden dan ook (zoals ter bescherming van weidevogels, freiland kippen en lammeren)?
  7. Kunt u aangeven of door agrarische natuurverenigingen en landschapsbeheer Groningen ook gebruik wordt gemaakt van kunstbouwen en/of vangkooien, en op grond van welke motivatie?
  8. Bent u het met ons eens dat het gebruik van vangkooien een zeer wreed middel is, aangezien de dieren tot een etmaal in doodsangst kunnen verkeren en zich niet zelden verwonden, voordat ze door een schot gedood worden?
  9. Ziet u mogelijkheden om middels aanvullend provinciaal beleid het gebruik van kunstbouwen en vangkooien te verbieden, en zo ja, op welke wijze?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://gerechtelijkeuitspraken.com/uitspraken/inzien/ECLI:NL:RBNNE:2019:2184

[2] https://groningen.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/20160324-prov-groningen-ontheffing-vos-konijn-lb.pdf

[3] https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven-vossen-en-marterachtigen/

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 2 jul. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake uitbreiding geitenbedrijf Zevenhuizen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake bouw kindcentrum Woldwijck 2 Hoogezand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer