Schrif­te­lijke vragen inzake toezicht in de natuur en aflopende finan­ciering


Indiendatum: 5 mei 2023

Geachte voorzitter,

Op 24 maart dit jaar werden wij opgeschrikt door het bericht dat wildstroperij toeneemt. Navraag bij terreinbeherende organisaties in Groningen en Drenthe leerde ons dat
dit probleem in mindere mate speelt in het Noorden. De fractie PvdD vreest dat toenemende stroperij en illegale dumpingen ook in de noordelijke natuurgebieden gaat optreden.

Onlangs zijn er vernielingen toegebracht aan uitkijktorens in De Onlanden, Tetjehorn en Noordlaren. Er is de laatste tijd niet alleen een toegenomen gevaar voor dieren en planten in natuurgebieden maar ook voor natuurliefhebbers die graag wandelen in de Groningse natuur.

De tijdelijke regeling voor financiering van toezicht in de natuur loopt op 1 juni af. Naar aanleiding van deze alarmerende nieuwsberichten en onze zorgen over structureel tekort aan toezicht stellen wij het college de volgende vragen:

  1. Is het college het met mijn fractie eens dat de veiligheid en gezondheid van mens, plant en dier op het spel als er niet regelmatig wordt gecontroleerd en gehandhaafd in natuurgebieden?
  2. Is het college het met ons eens dat de inzet van groene boa’s van essentieel belang is om dit te waarborgen? Zo ja, zou u dit uiteen willen zetten?
  3. Is het college bekend met het aflopen van de tijdelijke regeling voor financiering van toezicht in de natuur (per 1 juni) en dat er nog geen nieuws/akkoord is voor een vervolg op deze regeling?
  4. Bent u het met ons eens dat dit grote onzekerheid met zich meebrengt voor de terreinbeherende organisaties? Zo ja, waarom is er tot een máánd voor afloop van de regeling nog geen duidelijkheid?
  5. Als hiervoor het argument wordt gebruikt dat de nieuwe coalitie dit op moet nemen in het coalitieakkoord; waarom wordt de financiering dan niet minstens met een paar maanden verlengd om tot overbrugging te komen?
  6. Provincies hebben het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (conform landelijke richtlijn) opengesteld om toezicht in de natuur te financieren. Is het college van plan het voorbeeld van deze provincies te volgen? Graag een toelichting waarom wel of niet.
  7. Momenteel heeft Staatsbosbeheer financiering voor 1 fte om op al haar gronden in Groningen en Noord Drenthe toezicht te houden. Om het toezicht adequaat uit te voeren heeft Staatsbosbeheer financiering van 5,5 fte nodig. Bent u het met ons eens, in het licht van toegenomen dreiging, dat er een forse extra investering moet worden gedaan in toezicht in de natuur? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?
  8. Wanneer krijgen de terreinbeherende organisaties uitsluitsel over het vervolg van de financiering voor toezicht? Bent u het met mijn fractie eens dat dit zo spoedig moet gebeuren gezien de boa’s anders op zoek moeten gaan naar ander werk? En dat de jarenlange ervaring daarmee verloren gaat?

Graag ontvangen we op korte termijn antwoorden op onze vragen gezien het tijdsbestek waarmee we te maken hebben. We zien uw reactie graag tegemoet.

Vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van Partij voor de Dieren,

Meint Kolthof

Indiendatum: 5 mei 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de injectie en opslag van zeer zorgwekkende stoffen in de ondergrond bij Borgsweer

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake lozingen van afvalwater in Waddenzee door 60 bedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer