Schrif­te­lijke vragen inzake lozingen van afval­water in Waddenzee door 60 bedrijven


Indiendatum: 15 mei 2023

Geachte voorzitter,

Uit een brief van minister Harbers van 8 mei 2023 blijkt dat 60 instellingen en bedrijven direct en indirect afvalwater lozen op de Waddenzee. Op 7 november 2022 stelden de fracties van GroenLinks, Socialistische Partij en Partij voor de Dieren vragen over lozingen op de Waddenzee. Ook de Partij voor het Noorden heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Toen naar aanleiding van een indirecte lozing van FrieslandCampina te Bedum. Op 30 november 2022 heeft u de betreffende vragen beantwoord. Ons verbaast het dat de minister nu wel actie onderneemt, maar alleen naar de vergunningen kijkt. Wij vragen ons af of dit voldoende is. Vooral omdat per vergunning gekeken wordt en niet naar de opeenstapeling en daarmee de grotere nadelige gevolgen voor de Waddenzee.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

1. In de beantwoording (30 november 2022) van de schriftelijke vragen wordt aangegeven dat FrieslandCampina te Bedum nog geen revisie-aanvraag heeft ingediend.

a. Is dit nog steeds de actuele stand van zaken?

b. U geeft in de beantwoording aan dat wanneer deze aanvraag uitblijft de provincie zelfstandig de vergunning kan actualiseren/ambtshalve wijzigen. Dit zou voor 20 december 2023 moeten plaatsvinden. Dit wordt gebaseerd op de BBT-conclusies. Onze vraag: is het meten van de watertemperatuur een van de BBT-conclusies?

c. Wij vinden dat het een deel van het afvalwater gecontroleerd moet worden op temperatuur. Dit gezien het feit dat te warm water ten opzichte van de temperatuur van de Waddenzee schadelijke gevolgen heeft voor het leven in de Waddenzee. Hoe kijkt het college ertegen aan om watertemperatuur mee te nemen in een actualisatie van de vergunning van FrieslandCampina te Bedum?

2. In de brief van minister Harbers van 8 mei 2023 worden 60 bedrijven benoemd die afvalwater lozen op de Waddenzee. Is het college op de hoogte van deze lijst met lozingen? Kunnen wij deze lijst ontvangen?

3. Kan het college aangeven welke afvalstoffen en in welke hoeveelheden op basis van deze vergunningen op de Waddenzee geloosd worden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om met spoed deze gegevens op te vragen bij het (landelijk) bevoegde gezag?

4. Wordt er bij de vergunningverlening rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van de directe en indirecte lozingen op het Waddensysteem? Zo nee, waarom niet, en zijn er dan plannen om dit wel bij de beoordelingen te gaan betrekken? Zo nee, waarom niet.

5. Kent het college de studie van de Waddenacademie waarin beschreven wordt dat in het Waddengebied het oppervlaktewater niet voldoet aan de doelen van de Kader Richtlijn Water (hierna: KRW) vanwege de aanwezigheid van 31 verontreinigende stoffen waardoor de toestand (kwaliteit) is beoordeeld als “voldoet niet” voor de chemische toestand of “slecht” voor de ecologische toestand van de waterlichamen?

6. Kan het college bevestigen dat uit de lozingen door bedrijven in onze provincie van de lijst GEEN van de 31 verontreinigde stoffen in de Waddenzee belanden? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u het met ons eens dat lozingen op een kwetsbaar natuurgebied zoals de Wadden niet wenselijk zijn? Welke stappen onderneemt het college om de lozingen terug te dringen en/of te stoppen?

8. Onder de 60 bedrijven zijn bedrijven uit Delfzijl en Eemshaven. Tegelijkertijd claimt Groningen Seaports2: ‘In 2030 wil Eemshaven/Delfzijl tot de meest duurzame haven- en industriegebieden van Europa behoren’, en dat zij de bijzondere verantwoordelijkheid voor werelderfgoed Waddenzee en de wet- en regelgeving ‘uiterst serieus’ nemen. Er wordt nergens gerept over het verminderen van afvalstromen of verbeteren van de kwaliteit van het restwater. Kunt u aangeven op welke wijze het stoppen of verminderen van lozingen van vervuild afvalwater onderdeel uitmaakt van uw plannen voor vergroening van bedrijventerreinen in Eemshaven en Delfzijl? Zijn hier concrete plannen voor ontwikkeld, met een tijdspad en meetbare doelen? Zo nee, waarom niet? Indien ja, kunnen wij deze schriftelijk ontvangen?

9. Is GS bereid in samenwerking met de provincies Noord-Holland en Fryslân en Rijkswaterstaat een plan op te stellen om de lozingen op de Waddenzee verdergaand te beperken en/of te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Uitkijkend naar uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Nadja Siersema - Orsel (GroenLinks)

Fenna Feenstra (Socialistische Partij)

Stijn ten Hoeve (Partij voor de Dieren)

Sander Claassen (D66)

Sandra da Silva Pinto (Partij van de Arbeid)

Dries Zwart (Partij voor het Noorden)

Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie)

Indiendatum: 15 mei 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake toezicht in de natuur en aflopende financiering

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake uitbraak vogelgriep in De Onlanden en het ontbreken van een handelingsprotocol.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer