Schrif­te­lijke vragen inzake program­maplan Eems-Dollard 2021 - 2026


Indiendatum: 21 mei 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende Programmaplan Eems-Dollard 2021 - 2026

Geacht College,

De Partij voor de Dieren heeft kennisgenomen van het Programmaplan 2021-2026 Eems Dollard 2050 (tweede tranche)[1] als opvolgend op het Programmaplan 2016-2021. De essentie van de problematiek in het estuarium is dat door inpolderingen en havenactiviteiten er vrijwel geen natuurlijke overgangszones meer zijn tussen land en water. Hierdoor zijn stroomsnelheden zodanig hoog geworden dat slib niet meer kan bezinken en het water daardoor permanent troebel is geworden. Dit is zeer nadelig voor het voedsel aan de basis van het voedselweb. De onderwaternatuur is vrijwel volledig vernietigd. In het Programmaplan 2021-2026 lezen wij nauwelijks concrete maatregelen om dit te verbeteren. Wel staat, net als bij de eerste tranche, het programma bol van ‘kennis ontwikkelen’, ‘ervaring opdoen’, ‘kansenverkenningen’, ‘dialogen’ en héél veel nieuwe pilots. Hiermee wordt de vraag opgeworpen of er al maatregelen in uitvoering zijn die substantieel bijdragen aan natuurherstel. Ook is onduidelijk of er al meetbare ecologische resultaten zijn behaald.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Is een levensvatbaar estuarium mogelijk een utopie zolang het intensieve industriële gebruik niet afneemt? Wordt er überhaupt gekeken naar de aanpak van het probleem bij haar bron? Stuurt het programma volgens u voldoende aan op ecologie, of zal de weegschaal blijvend doorslaan naar economische benutting? Graag een gemotiveerd antwoord.
  2. Het probleem van de vertroebeling wordt erkend. Op welke termijn verwacht u dat het water in de Eems-Dollard weer zodanig helder is, dat er weer sprake kan zijn van een normaal functionerende onderwaternatuur? Bestaat er een tijdspad met ijkpunten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, dan ontvangen wij die graag.
  3. Kunt u concreet aangeven welke ecologische parameters al zijn verbeterd sinds de start van het programma, of is dit nog niet aan de orde? Kunt u de Staten zo spoedig mogelijk informeren over al dan niet behaalde resultaten?
  4. In het plan staat dat in de 1e tranche het onderhoud en beheer van nieuwe leefgebieden niet altijd duurzaam geborgd is (p.41). Kunt u toelichten welke inzet de provincie zal moeten gaan leveren om dit vanaf nu wél te borgen?
  5. Graag uw mening over de focus op het zoeken naar toepassingen voor het gebaggerde of gesedimenteerde slib. Is dit geen lapmiddel, of zelfs een marktmodel, voor een probleem dat zal voortduren zolang de inrichting en het gebruik van het estuarium niet veranderen?
  6. Het programmaplan bevat geen helder overzicht van uit te voeren maatregelen met de daarbij behorende afrekenbare doelen voor 2021 - 2026. Kunt u deze aan ons overleggen? Zo nee, waarom niet?
  7. Het rapport bevat ook geen financiële paragraaf. Kunt u aangeven hoeveel geld opzij is gezet om de natuur te herstellen? Is het correct dat de bedragen zijn uitgewerkt in het programmacontract, en zo ja, kunt u deze met de Staten delen?
  8. Bent u het met ons eens dat het programma zoals het er ligt veel weg heeft van een reclamebrochure maar nauwelijks van een programmaplan? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://eemsdollard2050.nl/wp-content/uploads/2021/02/Programmaplan-2021-2026-Eems-Dollard-2050.pdf

Indiendatum: 21 mei 2021
Antwoorddatum: 15 jun. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bebouwen natuurgebied voormalige vloeivelden Suikerunieterrein

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake gascondensaat overlaadstation Roodeschool en draagvlak energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer