Schrif­te­lijke vragen inzake gascon­densaat over­laad­station Rood­e­school en draagvlak ener­gie­tran­sitie


Indiendatum: 9 jun. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende gascondensaat overlaadstation Roodeschool en draagvlak energietransitie

Geacht College,

De inwoners van Roodeschool maken zich zorgen over de voortzetting van het gascondensaat overslagstation in het dorp. De olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas vraagt een vergunning aan om voor 35 jaar aardgas te winnen ten noorden van Schiermonnikoog (d.w.z. minimaal tot 2056). Dit betekent tevens dat het overlaadstation voor aardgascondensaat (met daarin o.a. het zeer giftige benzeen) van Noordgastransport (NGT) in hartje Roodeschool mogelijk nog tot 2056 in bedrijf zal blijven. Eerdere pogingen om het station te verplaatsen naar Eemshaven liepen vast op de (geschatte) kosten van 10 miljoen euro.

Wij constateren dat er steeds frequenter tegenstrijdigheden optreden in het energiebeleid, en dat daarmee het onbegrip in de samenleving toeneemt. Enerzijds is de boodschap dat we van het aardgas af moeten om de klimaatdoelstelling te halen, en is het beleid gericht op een volledige afbouw van het gebruik van aardgas in uiterlijk 2050. Anderzijds staan er nieuwe plannen op stapel om nog lang door te gaan met de winning van aardgas en de bijbehorende activiteiten en infrastructuur. Dit heeft effect op het draagvlak voor het klimaatbeleid c.q. de energietransitie.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Is het college met ons van mening, dat zowel nieuwe gasboringen als handhaving van belastende gasinfrastructuur afbreuk doet aan het draagvlak voor het klimaatbeleid? Zo nee, op grond waarvan? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te zetten om over zowel de voortzetting van gaswinning als de grootschalige uitrol van wind- en zonneparken volledige duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners van onze provincie?
  2. Bent u bereid om, in aanvulling op uw zienswijze t.a.v. de gaswinning bij Schiermonnikoog, ook duidelijk aan het ministerie over te brengen dat het gunnen van gasconcessies tot groot onbegrip leidt bij de bevolking en gevolgen heeft voor het draagvlak van de Regionale Energie Transitie?
  3. Bent u voornemens om (opnieuw) samen met de gemeente te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het overlaadstation in Roodeschool zo snel mogelijk te laten sluiten? Zo nee, waarom niet?
  4. Wie zou volgens u een eventuele verplaatsing moeten financieren? Bent u bereid om bij het Rijk te vragen om financiering, indien er nog 30 jaar behoefte is aan overslag door nieuwe winningsvergunningen? Bent u bereid om zelf financieel bij te dragen?

Indiendatum: 9 jun. 2021
Antwoorddatum: 6 jul. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake programmaplan Eems-Dollard 2021 - 2026

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake nieuwe regels berekening stikstofdepositie en gevolgen N33

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer