Schrif­te­lijke vragen inzake bebouwen natuur­gebied voor­malige vloei­velden Suiker­unie­terrein


Indiendatum: 5 mei 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende bebouwen natuurgebied vloeivelden voormalig Suikerunieterrein

Geacht College,

De gemeente Groningen gaat in het kader van het project Suikerzijde ook een deel van de voormalige vloeivelden bebouwen. Dit gaat ten koste van het ontstane natuurgebied met zeer hoge natuurwaarden en talloze beschermde diersoorten[1]. In een ecologisch onderzoek adviseren ecologen de gemeente nadrukkelijk om de vloeivelden te sparen, en leveren zij een plan aan om de bebouwing rondom de velden te situeren[2]. Na bebouwing moet het gebied in verbinding gebracht worden met bestaande N2000 gebieden.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u betrokken geweest bij de besprekingen en planvorming inzake de natuurwaarden op de vloeivelden? Is er tijdens het proces overleg met u geweest over de (on)mogelijkheden voor ontheffing van de Wet Natuurbescherming met de huidige plannen? Zo ja, wat was uw mening en advies?
  2. Bent u het met ons eens dat in bepaalde situaties echt gekozen moet worden voor het beschermen van waardevolle bestaande natuur en biodiversiteit, in plaats van deze te proberen te verplaatsen en compenseren? Bent u in dit geval bereid u daar voor in te zetten? Zo nee, waarom niet?
  3. De Noordelijke Rekenkamer start binnenkort een onderzoek naar natuurcompensatie door provincies, omdat er zorgen leven over de uitvoering en resultaten. Bent u het met ons eens dat dit bouwproject een zeer hoog risico kent op onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve compensatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er in het traject voor de herbestemming van de (noordelijke) vloeivelden nagedacht over de mogelijkheid het gebied te bestemmen als natuurgebied en een schakel te laten worden in het NNN? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de mogelijkheden en (on) mogelijkheden?
  5. Bureau Waardenburg adviseerde de vloeivelden niet te bebouwen, vanwege de zeer hoge ecologische waarde ervan en leverde een schets voor huizenbouw zonder de vloeivelden (al te zeer) aan te tasten. Bent u bekend met deze optie? Bent u bereid om (nogmaals?) met de gemeente Groningen in gesprek te gaan om deze mogelijkheid te overwegen?
  6. Om de natuurwaarden van het gebied in de toekomst weer te verhogen moeten er verbindingen worden aangelegd tussen het voormalige Suikerunieterrein en delen van de SES én Natura 2000-gebieden. In welke mate bestaat er al planvorming over de aanleg van ecologische corridors naar N2000 gebieden of het NNN? Welke rol gaat de provincie in deze op zich nemen, bijvoorbeeld in het aankopen en inrichten van grond, en waarom?

Vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] Zie voor de rijkheid van het gebied de dronebeelden via https://www.youtube.com/watch?v=xfBPy85Yf1g of de prachtige foto’s op https://twitter.com/SuikerZijde

[2] https://www.commissiemer.nl/pr...

Indiendatum: 5 mei 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake voorkeursalternatieven Net op Zee

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake programmaplan Eems-Dollard 2021 - 2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer