Schrif­te­lijke vragen inzake onver­wachte proef­boring door Nedmag


Indiendatum: 5 aug. 2022

Betreft: Statenvragen van de statenfracties van de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende een onverwachte proefboring door Nedmag.

Geacht college,

Graag stellen wij u enkele vragen n.a.v. een artikel van RTV Noord inzake de onverwachte wijzigingen in de plannen van Nedmag om geen magnesium te winnen als vergund op locatie VE 6, maar naast de vergunde VE 5 een nieuwe locatie aan te boren voor een proefboring op locatie VE 7. [i] Mediagroep Follow the Money spreekt zelfs van een listige truc. [ii] Omwonenden zijn nogal verrast door en ongerust over deze wijziging.

  1. Vergund was de winning van magnesium uit de putten VE 5 en 6, waarna volgens de afspraken (bestemmingsbesluit) met het ministerie van Economische Zaken eerst een onderzoek moest plaatsvinden naar bodemdaling alvorens er een boring bij o.a. locatie VE 7 mocht worden gedaan. Buiten medeweten van omwonenden lijkt er nu plotseling toestemming te zijn gekregen voor een proefboring bij put 7? Was het college op de hoogte van deze wijziging? Zo ja, waarom zijn de als verontrust en gedupeerd bekend staande omwonenden hier niet van op de hoogte gesteld? Zo niet, wat vindt het college van deze gang van zaken? Graag een gemotiveerd antwoord.
  2. Wat vindt het college van de draai van het ministerie van EZ en het SodM om tegen een eerder advies in nu toch een boring toe te staan op locatie VE 7? Indien dat haar bevreemd, is zij dan bereidt om tekst en uitleg te vragen bij de genoemde partijen? Ook hier graag een uitgebreid en gemotiveerd antwoord.
  3. Of is het wellicht, zoals Follow the Money suggereert toch een listige truc geweest van Nedmag om VE 6 zonder een duidelijke uitleg VE 7 te laten noemen door EZ? Waardoor Nedmag zonder veel moeite op illegale wijze een boortoren kan zetten op locatie VE 7? Als dat zo is, vindt het college dan niet met de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren, dat zij als mede-eigenaar van Nedmag – via de NOM – dit moet rectificeren en het bedrijf moet terugfluiten? Graag weer een gemotiveerd antwoord.
  4. Volgens omwonenden is de proefboring bij VE 7 niet vergund, maar wordt deze nu gedoogd door EZ en SodM. De laatste schijnt dit zelfs erkend te hebben richting de omwonenden en Follow the money, maar is niet bereid te handhaven. Is het college bereid zich achter de legitieme wens van de omwonenden te scharen en het SodM te vragen om alsnog te handhaven? Bij een negatief antwoord, waarom niet?
  5. Wat vindt het college ervan dat ondanks dat omwonenden en tegenstanders van zoutwinning een zaak hebben aangespannen bij de rechter, waarvan de uitspraak in september volgt, Nedmag toch door gaat met haar proefboringen? Tevens geeft de directeur van Nedmag Abel Smit zelf aan dat nu de boortoren er staat, ze deze optimaal willen benutten. Wat vindt het college van deze uitspraak van de Nedmag directeur. Hoe vindt het college dat de uitspraak zich verhoudt tot het feit dat inwoners in ons land naar de rechter kunnen stappen om hun gelijk te halen? Is het college het met ons eens dat een bedrijf als Nedmag zich respectloos opstelt richting de omwonenden met dit soort uitspraken? Of ziet het college dit anders? Graag een helder en gemotiveerd antwoord.
  6. Heeft het college n.a.v. deze berichtgevingen al contact gehad met de omwonenden, om te horen waar hun zorgen liggen en om te luisteren naar wat zij verwachten van het provinciebestuur in hun strijd tegen zoutwinning? Zo ja, wat gaat het college doen met deze zorgen en verwachtingen? Zo, nee is het college bereid om met hen in gesprek te gaan? Zo ja, wanneer gaat het college dit doen? Indien het antwoord nee is, waarom niet?
  7. In het artikel van Follow the Money wordt de zoutwinning een nieuw hoofdpijndossier in wording genoemd voor Noord-Nederland. De Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren kunnen zich wel vinden in deze uitspraak. Net als in het gaswinningsdossier staat ook bij de zoutwinning de veiligheid en het welbevinden van onze inwoners niet centraal. Waarom kiest het college wel te knokken voor de rechten van de gedupeerden van de gaswinning, maar laat zij zoutwinning toe terwijl de gevolgen hetzelfde zijn? Wanneer kiest ons college ervoor om ook hier de veiligheid centraal te stellen en zich te verzetten tegen iedere vorm van mijnbouw die plaatsvindt in onze prachtige provincie?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman Partij voor de Dieren

Agnes Bakker Socialistische Partij

[i] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/946380/nedmag-boort-op-omstreden-locatie-omwonenden-woedend?swipePagination=ee587f27-b160-5cc0-9fbd-59d687b3d14b

[ii] https://www.ftm.nl/artikelen/zoutbedrijf-gebruikt-listige-truc

Indiendatum: 5 aug. 2022
Antwoorddatum: 14 sep. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verstoring natuur door groepen wadlopers

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de situatie bij aanmeldcentrum IND Ter Apel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer