Schrif­te­lijke vragen inzake de situatie bij aanmeld­centrum IND Ter Apel


Indiendatum: 27 aug. 2022

Groningen, zaterdag 27 augustus 2022

Betreft: Statenvragen van de fractie van de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS aangaande de huidige situatie bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Ter Apel.

Geacht college,

Graag stellen wij u enkele vragen n.a.v. de steeds verder escalerende opvangcrisis rond vluchtelingen in Nederland, meer specifiek in Ter Apel.

Op 22 juni jongstleden heeft de Statencommissie onder andere gesproken over de toen al uit de hand gelopen opvangcrisis met gedeputeerde van Dekken. De afgelopen weken is de situatie verder uit de hand gelopen en ziet onze fractie geen enkele beweging van het college van GS om hier, zoals beloofd, haar invloed uit te oefenen op het handelen van het kabinet en de Veiligheidsregio Groningen.

  1. Tijdens de Statencommissie van 22 juni 2022 geeft gedeputeerde van Dekken namens het college van GS het volgende aan: “je zou zo langzamerhand inderdaad moeten praten over het wettelijk verplichten van opvang van vluchtelingen”. Hier refererend aan gemeenten die weigeren om vluchtelingen op te vangen. Hoe heeft het college op dit terrein de afgelopen twee maanden haar invloed uitgeoefend? Graag een tijdlijn met de ondernomen acties door gedeputeerde van Dekken en/of de Commissaris van de Koning.
  2. Heeft het college van GS kennis genomen van de oproep van de Statenfractie van GroenLinks die voorstelt het leger in te schakelen om de zorg van vluchtelingen die buiten slapen over te nemen? Heeft het college kennis genomen van de opstelling van minister Ollongren die aangeeft dat de veiligheidsregio een verzoek kan indienen voor steun van het leger? Gezien er volgens het college van GS een nauwe samenwerking bestaat tussen het college en de Veiligheidsregio. Dringt het college er bij de Veiligheidsregio op aan om dit verzoek in te dienen? Bevat dit verzoek steun bij zowel onderdak, voedsel, fysieke en mentale medische zorg? Zo nee, welke aanpak stelt dit college voor om de opvangcrisis te lijf te gaan en welke acties wil het hier ondernemen?
  3. Welke andere acties denkt het college van GS op korte termijn te moeten nemen om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om de schrijnende situatie rond het aanmeldcentrum op te lossen?
  4. Wat is de reden dat het college van GS zich heeft onthouden van contact met de media aangaande deze situatie in Ter Apel?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 aug. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake onverwachte proefboring door Nedmag

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake gevolgen uitspraak Raad van State emissiearme stalsystemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer