Schrif­te­lijke vragen inzake ontbre­kende cijfers wild­tel­lingen en jacht


Indiendatum: 7 okt. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende wildtellingen en jacht

Geacht College,

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben het huidige Faunabeheerplan (FBP) ingetrokken op advies van de bezwaarcommissie. De jacht op wildsoorten is opgeschort, omdat de tellingen van diverse wildsoorten incompleet waren en de basis voor het FBP derhalve ontbrak.

1. Bent u van mening dat het FBP Groningen 2019 – 2024 volledig onderbouwd is, en derhalve stand houdt bij de rechter in geval van bezwaar? Zo ja, waarop baseert u dit?

2. Krijgt u jaarlijks de cijfers uit de voorjaarstellingen per WBE aangeleverd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waren deze tussen 2019 en 2021 compleet (uitgesplitst naar WBE en diersoort), en kunt u deze aan ons overleggen?

3. Bent u bereid om de WBE’s op te dragen de jacht te stoppen totdat u heeft aangetoond dat de telcijfers in Groningen volledig en kloppend zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u nog geen actie ondernomen sinds de opschorting in Friesland?

De laatst gepubliceerde telgegevens uit Groningen vóór vaststelling van het huidige FBP dateren uit 2018. Drie WBE’s hebben in dat jaar mogelijk geen telgegevens aangeleverd, want alle vijf wildsoorten staan op nul. Enkele andere WBE’s hebben een deel van de soorten op nul staan. Ook in 2016 en 2017 staan WBE’s op nul, waarbij opvalt dat Westerwolde drie opeenvolgende jaren, en Westerkwartier en N Westerkwartier twee opeenvolgende jaren geen cijfers lijken te hebben aangeleverd.

4. Kunt u aangeven waarom u het FBP 2019 - 2024 in 2018 heeft goedgekeurd terwijl er in de voorgaande jaren telcijfers ontbraken?

5. Hoe verklaart u de ‘0’ voor alle vijf wildsoorten bij diverse WBE’s in 2016, 2017 en 2018? Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er in die gebieden geen wild voorkomt. Zijn er geen tellingen uitgevoerd, zijn de cijfers niet doorgegeven?

6. Hebben deze WBE’s vanaf 2019 wél hun cijfers compleet aangeleverd? Is er in die WBE-gebieden wel gejaagd, m.a.w. zijn er door die WBE’s wél afschotgegevens aangeleverd? Zo ja, wat vindt u van deze werkwijze, en zijn hier nog consequenties aan verbonden?

De trendtellingen in de jaarverslagen 2019 – 2021 zijn niet uitgesplitst naar WBE, er wordt slechts een getal per soort vermeld. Er wordt derhalve niet aangetoond dat alle WBE’s hebben geteld en wat de uitkomst was. In het jaarverslag van 2020 zijn helemaal geen telgegevens opgenomen.

7. Heeft u, naar aanleiding van ontbrekende cijfers sinds de inwerkingtreding van het huidige FBP, overwogen om de toestemming voor beheer in te trekken in bepaalde WBE-gebieden omdat er telgegevens ontbraken? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u, of is de FBE Groningen, verplicht om jaarlijks cijfers aan het Rijk te overleggen, zodat het Rijk op basis daarvan kan inschatten of een (gedeeltelijk) jachtverbod noodzakelijk is? Hoe gaat het Rijk om met ontbrekende gegevens uit bepaalde WBE’s? Bent u het met ons eens dat bij ontbrekende cijfers consequenties voor jacht en beheer zouden moeten volgen? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u het met ons eens dat de FBE jaarlijks haar cijfers (trendtellingen, afschot) per WBE zou moeten publiceren op haar website, zodat deze voor eenieder inzichtelijk zijn? Zo ja, gaat u de FBE hier op wijzen? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u het met ons eens dat de Staten hun controlerende taak aangaande het faunabeheer onvoldoende kunnen uitvoeren als er geen volledige cijfermatige onderbouwing beschikbaar is? Zo ja, wat gaat u doen om dit te repareren? Zo nee, waarom niet?

11. Is het correct dat het Rijk momenteel op provinciaal niveau gaat beoordelen hoe het gaat met fazant, houtduif en wilde eend, voorafgaand aan een besluit voor het seizoen 2023 – 2024? Kunt u aangeven hoe die inventarisatie wordt uitgevoerd, wie levert bijvoorbeeld de cijfers aan? Zijn er ook ecologen betrokken bij deze inventarisatie? Zo nee, waarom niet?

Het Rijk heeft vorig jaar geconstateerd dat alle vijf bejaagbare wildsoorten geen gunstige staat van instandhouding hebben. Inmiddels is in Groningen de jacht op haas en konijn gesloten voor 2022 – 2023.

12. Hoe is het volgens u momenteel gesteld met de vijf wildsoorten? Bent u van mening dat de jacht in 2023-2024 volledig geopend kan worden? Zo nee, wat stelt u voor?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 okt. 2022
Antwoorddatum: 15 nov. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.