Schrif­te­lijke vragen inzake dumpplek valwild Kiel-Windeweer


Indiendatum: 14 okt. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende valwild Kiel-Windeweer

Geacht College,

In Kiel-Windeweer is door bezoekers een ‘dumpplek’ voor (val)wild aangetroffen. Het betreft het bosperceeltje tussen de Sluisweg en de Nieuwe Compagnie. Op deze plek liggen minstens 12 kadavers van reeën. Slechts één is voorzien van een reemerk (lootje). Daarnaast zijn er recht afgebroken poten gevonden en is er huid van nog meer reeën aangetroffen wat wijst op het achterlaten van resten van ontweid valwild, of mogelijk dumpen van slachtafval in de natuur.

Er is melding gemaakt bij de politie en de locatie is bezocht door een agent van het regionaal milieuteam en een BOA van de provincie. Zij hebben de kadavers aangemerkt als valwild. De politie en BOA hebben gesteld dat het niet wenselijk is dat valwild op deze wijze wordt neergelegd maar geven ook aan dat er niet op kan worden gehandhaafd omdat de regelgeving het achterlaten van wild toestaat.

Nadat de melding in principe was afgehandeld constateren de bezoekers dat de jager drie nieuwe kadavers op de al bestaande hoop heeft gelegd, zonder reemerk. Ook wordt geconstateerd dat door de jager een cameraval is opgehangen. De bezoeker licht opnieuw de BOA in. De BOA achterhaalt wie de jager is en maant hem de kadavers voortaan meer te spreiden. De BOA vermoedt dat de camera is opgehangen om vossen te monitoren die op de kadavers af kunnen komen, met het doel de vossen te doden .

In aanvulling op het ‘Besluit van GS Groningen houdende regels omtrent valwild/ Besluit valwild provincie Groningen[1] van 15 april 2017 is het protocol ‘Afhandeling en registratie van aanrijdingen met reeën in de provincie Groningen’[2] opgesteld. Dit moet zorgdragen voor de afhandeling en registratie van valwild. In het protocol staat:

‘In tegenstelling tot de inhoud van het valwildbesluit van 4 april 2017 mogen dode reeën niet voor eigen consumptie worden gebruikt, (moeten ze) worden voorzien van een door de FBE te verstrekken “lootje” en dienen altijd op een niet voor het publiek zichtbare en geschikte plaats in het veld achtergelaten te worden dan wel in een daarvoor bestemde kadavercontainer gedeponeerd. Van die deponering dient een zgn. afleverbewijs te worden bewaard.’

Wij vragen ons ten zeerste af of de wijze waarop de reeën worden teruggeven aan de natuur overeenkomt met de grondslag waarop het beleid binnen de provincie Groningen is ingericht. Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het niet wenselijk is om een dergelijk groot aantal dode dieren op één plek achter te laten? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met ons eens dat deze wijze van teruggeven geen meerwaarde heeft voor de natuur? Zo nee, waarom niet?
  3. Is naar aanleiding van de melding bij de provinciale BOA contact opgenomen met de betreffende WBE om de situatie op te helderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Is de betreffende jager een officieel door de WBE aangewezen valwildvrijwilliger?
  4. In het Besluit staat onder voorschrift 18, artikel 2 dat gedode reeën in het veld achtergelaten mogen worden zolang deze niet zichtbaar zijn voor het publiek. Er worden nu geen regels gesteld aan a. het type terrein waar valwild neergelegd wordt; b. de hoeveelheid valwild dat op één dezelfde plek wordt neergelegd; c. het ontweiden van valwild; d. de gevolgen die het neerleggen van valwild met zich meebrengt.

Het niet voor publiek zichtbaar mogen zijn voorkomt niet dat publiek er toch mee in aanraking komt.

5. Onderkent u dat boven beschreven wijze van valwild achterlaten niet overeenkomt met de doelstelling van uw beleid?

6. Vindt u het wenselijk dat de regels in het protocol nader gedefinieerd en/of uitgebreid worden? Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke punten?

7. Hoe beoordeelt u het zo dicht bij de openbare weg achterlaten waardoor passanten het dode wild makkelijk ontdekken?

8. Hoe beoordeelt u de hoeveelheid gedumpte dieren in het kader van het voorkomen van ziektes?

9. In sommige provincies worden er wel aanvullende regels gesteld aan het ontweiden van valwild. Zo meldt een besluit uit Zeeland het volgende: ‘Ontweid nooit een stuk wild direct aan de weg. Laat daar ook geen delen van het aangereden dier liggen. De kans is groot dat hier wilde zwijnen, vossen of dassen op trekken, wat het risico op weer een aanrijding op diezelfde plaats verhoogt.’

Gaat u overwegen om ook in het Groninger protocol regels voor ontweiden op te nemen? Zo nee, waarom niet?

10. Kunt u aangeven waarom bij slechts één van de kadavers een reemerk in aangetroffen, in plaats van bij alle reeën (inclusief de drie nieuwe kadavers)?

11. Bent u het met ons eens dat het achterlaten van valwild vlak bij de openbare weg roofdieren aantrekt wat juist voor nog meer verkeersslachtoffers zorgt? Zo nee, waarom niet?

12. Kunt u bevestigen dat het hier uitsluitend om valwild gaat of zijn er volgens uw informatie ook ontweidingsresten of resten van geschoten en vervolgens geslachte dieren gedumpt, gezien de vele losse poten en koppen?

13. Onderkent u het feit dat het niet is toegestaan[3] om slachtresten in de natuur achter te laten of valwild voor eigen consumptie te gebruiken? Is er naar aanleiding van de vondst een traject opgestart om te onderzoeken of er valwild is gestroopt of illegaal slachtafval is gedumpt? Zo nee, waarom niet?

14. Wat is uw mening over het gebruik van valwild in combinatie met een cameraval om zodoende meer wild te kunnen lokken en doden?

15. Bent u het met ons eens dat politie en / of groene handhaving door de inhoud van het huidige beleid vaak weinig kan betekenen in het voorkomen van misstanden? Zo ja, hoe bent u van plan dit te herstellen? Zo nee, welke mogelijkheden hebben de gezagsdragers volgens u om bovengenoemde misstanden te voorkomen? Zijn deze volgens u voldoende benut door de provinciale BOA?

16. Kunt u bevestigen dat het hier om valwild van de N385 gaat? Blijkt uit de registratie dat er ter hoogte van het bosje veel aanrijdingen met reeën plaatsvinden? Kunt u aangeven hoeveel wildaanrijdingen er in de voorbije vier jaar op deze locatie hebben plaatsgevonden? Welke wildwaarschuwings- of verkeersmaatregelen zijn hier bij de provinciale weg in plaats? Heeft u plannen om op dit wegvak maatregelen in te gaan zetten of uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://lokaleregelgeving.over...

[2] https://wbenetwerk-groningen.n...

[3] https://www.nvwa.nl/onderwerpe...

Indiendatum: 14 okt. 2022
Antwoorddatum: 22 nov. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ontbrekende cijfers wildtellingen en jacht

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake handhaving tweejaarstermijn PAS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer