Schrif­te­lijke vragen betref­fende escalatie vogel­griep in Groningen


Indiendatum: 4 okt. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende escalatie vogelgriep in Groningen

Geacht College,

In Groningen is sinds 18 september j.l. bij vier pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld, en zijn 183.000 dieren gedood. De bedrijven in Groningen zijn besmet met type H5N1, een hoogpathogene, virulente variant die in staat is verder te muteren tot een op mensen overdraagbaar type.

In een straal van 10 kilometer rond besmette bedrijven heeft het Rijk een gedeeltelijk jachtverbod opgelegd. In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord.

Vogelgriep is inmiddels ook aangetroffen bij vossen in Nederland. Wageningen Universiteit stelt dat infecties bij zoogdieren nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Het huidige virus kan niet worden overgedragen tussen zoogdieren en mensen, maar verdere mutaties die een volksgezondheidsrisico opleveren zijn mogelijk.[1]

In het rapport ‘Zoönosen in het vizier’[2] (juni 2021), opgesteld door een brede expertgroep in opdracht van het kabinet, wordt aangegeven dat Nederland kwetsbaar is voor besmettingen door vogelgriep, vanwege de hoge dichtheid aan (pluim)veehouderijen. Eén van de adviezen is: "Een verbod op pluimveehouderij in waterrijke gebieden en reductie van het aantal bedrijven kunnen ook bijdragen aan het verder terugdringen van het risico op (verspreiding van) vogelgriep."

Wij stellen u graag opnieuw vragen:

 1. De veiligheidsregio Groningen heeft een informatiepagina ingericht[3]. Denkt u dat deze informatie de inwoners van Groningen bereikt, en dat zij voldoende op de hoogte zijn van de do’s and dont’s? Bent u bereid om op de website van de provincie Groningen ook aandacht te besteden aan de vogelgriep, en gemeenten aan te sporen hetzelfde te doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kunt u aangeven wat tot nu toe het effect van de vogelgriep is op in het wild levende vogelpopulaties in Groningen? Welke soorten zijn dermate getroffen dat hun staat van instandhouding in gevaar kan komen? Gaat u maatregelen treffen om de betreffende kolonies of soorten extra bescherming te bieden, en zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u het met ons eens dat, in het licht van de recente ontwikkelingen, het noodzakelijk is om verstoring in zowel landbouw- als natuurgebied tot een minimum te beperken? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u van plan om alsnog aan te sturen op een algeheel jachtverbod middels het intrekken van alle lopende ontheffingen? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft u zicht op de communicatie over de jachtsluiting richting de WBE’s en individuele jachtaktehouders, en acht u deze afdoende?
 6. Kunt u aangeven hoe het jachtverbod wordt gehandhaafd, gezien de rap uitbreidende gebieden waar niet op watervogels gejaagd mag worden, en het lopende jachtseizoen voor wilde eenden?
 7. Onder de Omgevingswet moet in een Omgevingsvisie rekening worden gehouden met het voorzorgs- en preventiebeginsel. Het provinciale ruimtelijk beleid biedt diverse mogelijkheden om te sturen op veehouderijbedrijven.
 8. Hoe beoordeelt u momenteel het risico van pluimveebedrijven voor de volksgezondheid?
 9. Is GS voornemens om uit voorzorg en preventie in de Verordening Ruimte nieuwe of aangescherpte regels voor pluimveehouderijen op te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke aanpassingen overweegt u?
 10. Hoe beoordeelt u het (vroegtijdig) vergassen van kuikens en legkippen op bedrijven in onze provincie in het kader van uw zorgplicht t.a.v. dierenwelzijn? Acht u het nog te verdedigen dat onder de huidige omstandigheden pluimveestallen zonder bedenkingen worden volgezet, business as usual? Graag de mening van het College.
 11. Zijn de recente uitbraken in Groningen voor u aanleiding geweest om in overleg te treden met het Rijk over opschortende maatregelen voor de gehele pluimveesector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?
 12. De provincie heeft aangegeven om te gaan werken aan een duurzaam, regeneratief voedselsysteem in Groningen, o.a. met meer plantaardige eiwitten. Daartoe stimuleert GS agrariërs tot omschakeling naar biologische of natuurinclusieve bedrijfsvoering, kringlooplandbouw en korte ketens.
  Vindt het College bedrijven met 100.000 dieren, zoals het door vogelgriep getroffen bedrijf in Kiel, een bedrijf dat past bij bovenstaande richting, en kunt u dit onderbouwen? Zo nee, welke kant wil de provincie dan wel op met dergelijke intensieve megaveehouderijen en wat gaat u daarvoor ondernemen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.biorxiv.org/conten...

[2] https://www.rijksoverheid.nl/d...

[3] https://veiligheidsregiogronin...

Indiendatum: 4 okt. 2022
Antwoorddatum: 15 nov. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende pilot doden steenmarters

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ontbrekende cijfers wildtellingen en jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer