Schrif­te­lijke vragen inzake nieuwe zout­winning nabij


Indiendatum: 6 nov. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren en SP aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de zoutwinning door mijnbouwbedrijf Nobian nabij Winschoten.

Geacht College,

Kort geleden kwam in het nieuws dat mijnbouwbedrijf Nobian van plan is om nieuwe putten te slaan voor de zoutwinning in de driehoek Winschoten-Westerlee-Heiligerlee[1].

Zoals bekend heeft deze zoutwinning in de loop der jaren al veel problemen veroorzaakt, zoals bodemdaling, bevingen en veel schade aan woningen. Voor inwoners brengt dit alles veel onzekerheid en zorgen met zich mee. Dit temeer omdat hier niet alleen sprake is van mijnbouwschade door zoutwinning maar ook door gaswinning met alle complicaties vandien voor de schadeafwikkeling.

Daarbovenop komt dat Nobian al langere tijd onder verscherpt toezicht staat van het Staatstoezicht op de Mijnen vanwege ernstige tekortkomingen bij het veilig afsluiten van een zoutput.

Ondanks dit alles is Nobian van plan om zes tot twaalf putten nieuwe putten te slaan. De communicatie hierover met de inwoners laat sterk te wensen over. Het mag dan ook duidelijk zijn, dat het nieuwe plan van Nobian voor veel inwoners in de regio een klap in het gezicht is.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Deelt u de zorgen over en de weerstand tegen de eventuele plannen van Nobian om de zoutwinning voort te zetten en/of uit te breiden? Zo nee, hoe kunt u de zorgen van inwoners over de zoutwinning wegnemen en hen garanderen dat zij geen nadeel zullen ondervinden van de zoutwinning?
  2. Acht u - mede in het licht van de slechte ervaringen in onze provincie met mijnbouwschade – het maatschappelijk verantwoord om de zoutwinning in deze regio te continueren of zelfs uit te breiden?
  3. Bent u met ons van mening, dat er alles aan moeten worden gedaan om de zoutwinning in deze regio zo snel mogelijk te stoppen? Zo ja, welke middelen gaat u hiertoe inzetten? Welke verbeterpunten neemt u hiervoor mee uit het Nedmag proces?
  4. Bent u voornemens om a. in gesprek te treden met het ministerie van EZ over de plannen van Nobian, en b. bij presentatie van een eventueel winningsplan bezwaar in te dienen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om u ten volle in te zetten voor waarborging van een optimale afhandeling van schade door de zout- en/of gaswinning voor de inwoners in deze regio, te weten een langjarige regeling, omgekeerde bewijslast en zo min mogelijk rompslomp voor gedupeerden? Zo ja, welke acties gaat u hiertoe ondernemen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman, Partij de Dieren

Henk Hensen, SP


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/864658/vrees-voor-twaalf-zoutputten-aan-de-rand-van-winschoten

Indiendatum: 6 nov. 2021
Antwoorddatum: 23 nov. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake stikstofemissie scheepsbewegingen extra biomassa RWE

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake uitbreiding geitenhouderij Sellingen en provinciale geitenstop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer