Schrif­te­lijke vragen inzake nieuwe regels bere­kening stik­stof­de­po­sitie en gevolgen N33


Indiendatum: 17 jul. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de voortgang en slaagkans van het project N33 Midden in verband met de nieuwe regels voor de berekening van de stikstofdepositie.

Geacht College,

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State heeft het kabinet besloten, dat bij de berekening van de stikstofdepositie voortaan moet worden uitgegaan van een rekenafstand van 25 km vanaf de bron (in plaats van de afstandsgrens van slechts 5 km die tot nu toe werd gehanteerd) bij de stikstofberekening vanwege wegen.

Op circa 17 km afstand van de N33 ligt het Natura 2000-gebied Drentsche Aa.De natuur hier is stikstofgevoelig en is op dit moment al overbelast. Het Zuidlaardermeergebied, dat op circa 11 km afstand ligt, is een vogelrichtlijngebied dat gevoelig kan zijn voor stikstoftoename.

De voorbereiding van het project N33 Midden heeft al veel vertraging opgelopen, zowel door de stikstofproblematiek alsook door een gebrek aan financiering.

Een goed alternatief voor het project N33 Midden is een reconstructie van de huidige N33 Zuidbroek-Appingedam middels de aanleg van gescheiden rijbanen en inhaalstroken. Dit alternatief levert de vereiste verbetering van de verkeersveiligheid op, is aanzienlijk goedkoper dan het project N33 Midden en heeft veel minder negatieve effecten op het landschap, milieu en natuur en legt veel minder beslag op het schaarse landbouwgrond.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen, dat de recente wijziging in de rekenmethode voor de toekomstige stikstofdepositie van het beoogde project N33 Midden een negatief effect zal hebben op het Natura 2000-gebied Drentse Aa? Zo ja, wat voor gevolgen zal dit hebben voor de voortgang en/of de slaagkans van het project N33 Midden? Indien uw antwoord nee is, zou u dat antwoord kunnen onderbouwen?
  2. Bent u met ons van mening dat de noodzakelijke verbetering van de verkeersveiligheid veel eerder kan worden gerealiseerd door in plaats van het project N33 Midden, in te zetten op het beschikbare alternatief van een reconstructie van de huidige N33 Zuidbroek-Appingedam middels de aanleg van gescheiden rijbanen en inhaalstroken? Of, indien dit nog te veel stikstofbelasting geeft, te zoeken naar alternatieven die die belasting minder geven en toch de verkeersveiligheid verhogen? Indien uw antwoord nee is, waarom niet?
  3. Kortom, bent u met ons van mening dat de nieuwe berekeningswijze voor stikstof de reden zou moeten zijn om af te zien van het project N33 Midden en alsnog te kiezen voor het hiervoor geschetste beschikbare alternatief? Zo niet, op grond waarvan wenst u toch vast te houden aan het project N33 Midden?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Indiendatum: 17 jul. 2021
Antwoorddatum: 2 sep. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer