Schrif­te­lijke vragen inzake intern salderen


Indiendatum: 19 apr. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende intern salderen

Geacht College,

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari 2021 uitgesproken dat ‘intern salderen’ sinds 1 januari 2020 niet langer vergunningplichtig is op basis van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming. U heeft recentelijk bekend gemaakt dat de Beleidsregel salderen stikstof provincie Groningen 2019 daarop is aangepast. De aanpassing heeft tot gevolg dat in de veehouderij méér onbenutte stikstofruimte uit natuurvergunningen kan worden ingezet voor interne saldering. Immers, de voorwaarde dat vergunde stikstofruimte alleen kan worden ingezet voor intern salderen als de vergunde stalcapaciteit gerealiseerd is, is komen te vervallen.

  1. Kunt u aangeven welke consequenties u aan deze ontwikkeling verbindt voor de Groninger aanpak stikstof?
  2. Bent u het met ons eens dat de consequentie van deze ontwikkeling is dat de opgave om stikstof te reduceren toeneemt? Zo nee, waarom niet?
  3. Het benutten van nu onbenutte ruimte in stikstofvergunningen (door intern salderen of door het alsnog uitvoeren van indertijd vergunde projecten) zorgt voor een feitelijke toename van de stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden.
  4. Heeft de provincie een beeld van de omvang van deze toename?
  5. Zo nee, hoe bent u voornemens verdere verslechtering van deze Natura 2000-gebieden door toename van de stikstofdepositie voorkomen?
  6. Bent u het met ons eens dat de urgentie is toegenomen om zicht te krijgen op de omvang van onbenutte stikstofruimte in natuurvergunningen? Zo nee, waarom niet?
  7. Heeft de provincie een registratiesysteem, waarin externe saldering wordt geregistreerd? Zo ja, gaat dit registratiesysteem alleen over Groningse Natura 2000-gebieden of ook over Natura 2000-gebieden buiten Groningen en waarom? Gaat dit registratiesysteem alleen over Groningse projecten of ook over projecten buiten Groningen die van invloed kunnen zijn op Groningse Natura 2000-gebieden en waarom? Is dit registratiesysteem openbaar en voor iedereen te raadplegen? Zo nee, waarom niet?
  8. Lopende aanvragen voor Wnb-vergunningen met intern salderen die niet worden ingetrokken, kunt u ‘positief weigeren’ omdat geen vergunningplicht meer geldt voor intern salderen. Worden ingebrachte zienswijzen inhoudelijk betrokken bij een dergelijke ‘positieve weigering’? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  9. Juridisch deskundigen hebben gewezen op de mogelijkheid dat provincies gebruik gaan maken van de zogeheten ‘aanschrijvingsbevoegdheid’ zoals geformuleerd in art. 2.4 Wnb teneinde meer rechtszekerheid te bieden aan de initiatiefnemer die intern wil salderen. Graag vernemen we uw visie hierop. Bent u van plan deze bevoegdheid in te gaan zetten, en waarom wel of niet?

Vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 19 apr. 2021
Antwoorddatum: 18 mei 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake natuurcompensatie Suikerzijde

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer