Schrif­te­lijke vragen inzake mora­torium geiten­hou­derij


Indiendatum: mrt. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van GS ex artikel 67 RvO inzake moratorium geitenhouderij

Geacht College,

Minister Staghouwer vraagt de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Zeeland om alsnog een moratorium op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in overweging te nemen, in navolging van andere provincies[1]. De kamerfracties van GroenLinks, D’66 en PvdD hebben hierop aangedrongen.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

1. Bent u van plan een moratorium in te stellen op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom besluit u nu wel tot deze maatregel? Liggen hier nieuwe inzichten aan ten grondslag, en welke?

2. In welke mate acht u de provinciale overheid mede-verantwoordelijk bij het uitbreken van een zoönose, als u, vanuit het voorzorgsbeginsel, de u ter beschikking staande maatregelen niet heeft toegepast?

Op eerdere vragen van onze fractie heeft u aangegeven dat gemeenten voldoende instrumenten in handen hebben om geitenhouderijen te reguleren, en dat u geen aanleiding ziet om met gemeenten om tafel te gaan. Een aantal gemeente weigert een ‘geitenstop’ in te voeren, en gaat door met het vergunnen van bedrijfsuitbreidingen.

3. Gaat u de vraag vanuit het ministerie expliciet onder de aandacht brengen van deze gemeenten, en bent u bereid tot nieuw overleg?

4. Kunt u aangeven hoeveel latente ruimte voor uitbreiding van geitenaantallen beschikbaar is in afgegeven vergunningen in Groningen?

In het rapport ‘Zoönosen in het vizier’[2] wordt aanbevolen om het zoönoserisico te analyseren bij snelle uitbreiding bestaande dierhouderijen (zoals melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij (bijvoorbeeld circulaire landbouw), zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het beleid.

5. Op welke wijze bent u van plan het risico op zoönosen (in brede zin) als factor mee te nemen in de voorgenomen transitie van de landbouw én het nieuwe ruimtelijke beleid? Graag een onderbouwd antwoord.


[1] https://www.tweedekamer.nl/kam...

[2] https://www.rijksoverheid.nl/d...

Indiendatum: mrt. 2022
Antwoorddatum: 18 mei 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.