Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake vogel­griep


Indiendatum: apr. 2021

Betreft: Vervolg statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende vogelgriep en opruimplicht kadavers

Geacht College,

Op 21 april j.l. is nieuwe Europese wetgeving (Animal Health Law[1]) van kracht geworden. Volgend uit deze wet is het opruimen van kadavers een verplicht onderdeel ter bestrijding van de vogelgriep. Deze plicht geldt óók voor wilde vogels. Opruimen van dode dieren is urgent ter bescherming van zowel de volksgezondheid en de overgebleven vogels. Denk hierbij ook aan het gevaar van botulisme door in het water drijvende kadavers. Momenteel ruimen terreinbeheerders op enkele plekken, daar waar veel publiek komt, wel dode dieren op. Bij opruimen zal enige vorm van verstoring in natuurgebieden optreden, echter het voorkomen van verdere verspreiding heeft prioriteit.

De rol en verantwoordelijkheden voor het inperken van ziekte wordt momenteel kundig heen en weer geschoven tussen Rijk/NVWA, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s. In antwoord op onze vragen van d.d. 20 november 2020[2] antwoordde u dat de Veiligheidsregio (VRG) geen directe rol speelt bij bestrijding van vogelgriep. Ook zag u geen aanleiding om recreanten te weren uit gebieden waar vogelgriep heerst. Vogelgriep heeft inmiddels ook meer zuidelijke gebieden bereikt, zoals het Zuidlaardermeergebied. Gevreesd wordt dat het jong van het zeearendenpaar aan de vogelgriep is gestorven.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Vogelgriep kan zeldzame en kwetsbare vogelsoorten treffen zoals zeearenden[3] en andere roofvogels, dieren waarvoor u als natuurbeheerder een beschermingsverantwoordelijkheid draagt. Ook is er de zorgplicht voor overgebleven levende dieren volgend uit de Wet Dieren. Tegelijkertijd staat de meivakantie voor de deur waarin ongetwijfeld veel mensen de natuur intrekken. Welke actie gaat u nu ondernemen, c.q. welke rol ziet u voor de provincie weggelegd t.a.v. het wettelijk verplichte opruimen van de dode dieren en voorkomen van verdere verspreiding?
  2. Heeft er inmiddels overleg plaatsgevonden met Rijk, VRG, gemeenten en terreinbeheerders over het opruimen van de kadavers? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Per wanneer wordt in Groningen begonnen met het opruimen, en wie is waar verantwoordelijk voor?
  3. Heeft het Rijk ook andere aanvullende maatregelen genomen nu de vogelgriep zich steeds verder verspreidt, zoals het uitbreiden van jachtverboden etc.? Zo ja, acht u deze maatregelen afdoende om zowel de dierenpopulaties als de volksgezondheid in onze provincie voldoende te beschermen en kunt u dit toelichten?
  4. Bent u nog steeds van mening dat de VRG geen rol speelt in deze, mede gezien het pandemierisico als deze zoönose gaat muteren en van mens op mens overdraagbaar wordt? Graag gemotiveerd antwoord.
  5. Medewerkers van de provincie geven aan dat opruimen van alle kadavers ondoenlijk is[4]. Bent u bekend met het feit dat er vrijwilligers van wildopvangcentra en dierenambulances klaar staan om terreinbeheerders te ondersteunen in het verzamelen van de kadavers en de zieke nog levende dieren uit hun lijden te verlossen? Waarom wordt van deze aangeboden hulp geen gebruik gemaakt?
  6. Houdt de VRG op dit moment bij waar dode vogels liggen en hoe verloopt de communicatie met gemeenten en terreinbeheerders in deze?
  7. Bent u het met ons eens dat inwoners en bezoekers van onze provincie actief geïnformeerd moeten worden over de risico’s van vogelgriep, ook over het besmettingsrisico voor mensen? Bijvoorbeeld wat te doen bij ziekteverschijnselen? Op welke wijze bent u van plan daar invulling aan te gaan geven?

Vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://ec.europa.eu/food/anim...

[2] https://ris2.ibabs.eu/Reports/...

[3] https://www.bnnvara.nl/vroegev...

[4] Correspondentie afdeling LGW

Indiendatum: apr. 2021
Antwoorddatum: 1 jun. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.