Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van vervuild puin voor wandel­paden


Indiendatum: 17 feb. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende het gebruik van vervuild puin voor wandelpaden.

Geacht College,

Staatsbosbeheer gebruikt verpulverd bouwpuin om paden mee te verharden en onderhouden[1]. Dit zogenoemde recyclinggranulaat kan stukjes plastic, metaal of rubber bevatten, tot een wettelijke norm van 1%.

De opgave van de provincie t.a.v. bodem en ondergrond is als volgt geformuleerd: ‘Met het bodem- en ondergrondbeleid beogen wij een efficiënt en duurzaam bodem- en ondergrondbeheer in de provincie Groningen te realiseren. Duurzaam beheer is het zodanig beheren en gebruikmaken van de ondergrond en bodem dat de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant die op en in de bodem leven, worden beschermd en de functionele eigenschappen van de bodem blijven behouden, terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het begrip beheer omvat alle keuzes, handelingen en maatregelen die de bodem en ondergrond beïnvloeden.’ [2],[3] Ook lezen wij dat wordt gesteld dat de opgave is om zaken niet langer op de natuur af te wentelen en behoud van de intrinsieke waarde van de bodem.

De Partij voor de Dieren is van mening dat elke vorm van plasticvervuiling in de natuur voorkomen moet worden, en stelt u graag de volgende vragen:

 1. Is het u bekend of SBB en/of andere organisaties of overheden dit soort puin op Groninger natuur- of bospaden of overige wandelpaden gebruiken? Of geeft u zelf opdracht dit materiaal te gebruiken? Zo nee, bent u bereid dit uit te laten zoeken?
 2. Bent u bereid om het gebruik van dergelijk recyclinggranulaat tenminste in gebieden waar u verantwoordelijk bent voor het beheer, te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 3. Indien dit puin ook in Groningen wordt gebruikt, is u dan bekend hoeveel plastic, ijzerdraad, rubber, gips of andere vormen van verontreiniging dit bevat? En kunt u garanderen dat er geen schadelijke stoffen, zoals asbest of lood, in het recyclingsgranulaat zitten?
 4. Bent u van mening dat partijen die dit puin gebruik voldoen aan de zorgplichtbepalingen uit de Wet Bodembeheer, ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging?[4] Zo ja, waarom?
 5. Artikel 13 uit de Wet Bodembeheer stelt dat niet alleen de directe veroorzaker, maar ook degene die bevoegd is een overtreding te voorkomen aan zet is. Voelt u zich als bevoegd gezag geroepen om SBB en anderen te wijzen op de overtreding van de zorgplicht, en indien van toepassing handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat vindt u van het feit dat SBB stelt[5] dat zolang het granulaat in de bodem is ‘opgesloten’ er geen probleem is? Wordt hierbij niet het risico van uitspoeling van schadelijke chemische stoffen en microplastics gebagatelliseerd? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u het met de PvdD eens dat gebruik in de natuur van vermalen bouwafval met daarin plastic en andere soorten verontreiniging geen onderdeel is van de circulaire economie, zoals SBB stelt? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bereid om voor deze categorie van vervuiling een aanvullende visie en instructieregels op te stellen (o.a. in het in voorbereiding zijnde nieuwe Milieuplan en binnen het programma VTH?) c.q. in overleg te treden met het Rijk en gemeenten hierover? En hierbij voor te sorteren op het in werking treden van de Omgevingswet met de bijbehorende verschuiving van bevoegdheden? Hierbij doelen wij op het gebruik van vervuild puin in zowel land- als waternatuur, immers grond met vervuild puin wordt ook gebruik voor bijv. het verondiepen van plassen e.d.
 9. Vindt u de gehanteerde norm van maximaal 1% verontreiniging nog houdbaar, gegeven de almaar groeiende bewijslast van het gevaar van microplastics voor het milieu? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid uw standpunt hierover naar het ministerie te communiceren?
 10. Beaamt u dat de overheid en andere terreinbeheerders, zoals waterschappen, gemeentes, provincies en natuurbeschermingsorganisaties een voorbeeldfunctie hebben om (zwerf)afval en de verspreiding van microplastics te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om te (laten) onderzoeken welke lokale en natuurvriendelijke materialen ingezet kunnen worden voor natuurpaden, en waar van verharding kan worden afgezien?
 11. Hoe verhoudt de lakse houding ten aanzien van het gebruik van vervuild granulaat in de natuur zich tot de (terecht) grote ophef en schoonmaakacties ten tijde van de MS Zoë? Gaat het hier in wezen niet om een vergelijkbaar probleem, dat ook nog eens moedwillig veroorzaakt wordt?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.trouw.nl/duurzaamh...

[2]Meerjarenprogramma Ondergrond en Bodem 2020-2025, Provincie Groningen, p.5: https://www.provinciegroningen...

[3]Milieuplan Provincie Groningen 2017 – 2020: https://www.provinciegroningen...

[4] Meerjarenprogramma Ondergrond en Bodem 2020-2025, Provincie Groningen, p. 42.

[5] https://www.staatsbosbeheer.nl...

Indiendatum: 17 feb. 2021
Antwoorddatum: 23 mrt. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake landelijke bossenstrategie en uitvoeringsprogramma Bos & Hout in Klimaatagenda

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake lesvluchten KLM Flight Academy Eelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer