Schrif­te­lijke vragen inzake 'groene' strategie Groningen Airport Eelde


Indiendatum: 21 okt. 2021

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende het perspectief van een ‘groen’ Groningen Airport Eelde uit bedrijfseconomisch én duurzaam oogpunt.

Geacht College,

Al jaren voert Groningen Airport Eelde een overlevingsstrijd. Het nieuwe mantra van GAE is inmiddels elektrisch vliegen en waterstof. GAE zou de eerste Europese luchthaven moeten worden die draait op waterstof en daarmee een proeftuin moeten worden voor grotere luchthavens. Volgens deskundigen kan het echter nog heel lang duren voordat hier voldoende groene waterstof kan worden geproduceerd tegen acceptabele kosten. Daarnaast is het de vraag hoe GAE van ‘duurzaam’ vliegen op relatief korte afstanden met kleine vliegtuigen (en dus weinig passagiers) een goede businesscase kan maken.

In het hoofdredactionele commentaar van het Financieele dagblad dd. 13-10-2021 wordt de ‘groene’ strategie van GAE afgedaan als luchtfietserij:

‘… plannen om de prille technologie waterstof op korte termijn groen en kostendekkend te produceren zijn gespeend van elke realiteitszin’.


En:

Het wordt tijd dat er knopen worden doorgehakt in het dossier regionale luchthavens. Provinciaal bestuurders moeten ophouden met dagdromen over wat er allemaal met hun luchthaven zou kunnen gebeuren de komende decennia. De tijd vraagt om krachtig bestuur. Als exploitatieverliezen en toekomstige investeringen niet meer opwegen tegen de verwachte bedrijvigheid, dan moet ook sluiting van een regionale luchthaven bespreekbaar zijn’.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

1. Kunt u zich vinden in de strekking van het commentaar in het FD op de ‘groene’ strategie van GAE?
Zo ja, wat betekent dit voor uw beleid met betrekking tot (de financiële ondersteuning van) GAE? Zo nee, zie de onderstaande vragen.

2. Op grond waarvan verwacht u dat GAE met de nieuwe ‘groene’ strategie wél een sluitende businesscase kan maken? Op welke termijn acht u dit haalbaar?

3. Hoeveel geld (in orde van grootte) zal er volgens u nodig zijn om GAE in de tussentijd overeind te houden én om te waarborgen dat GAE binnen de betrokken termijn op eigen ‘groene’ benen zal kunnen staan? In welke mate blijft GAE de komende jaren op de provinciale begroting drukken, en wanneer trekt u een grens, welke criteria hanteert u voor het stoppen met provinciale ondersteuning?

Naar verwachting zal het aanbod van groene waterstof nog decennialang (vergaand) achterblijven bij de vraag naar groene waterstof. De waterstof die beschikbaar komt kan ingezet worden voor (openbaar) vervoer, verwarming, groene industrie en andere toepassingen waar grote groepen mensen van profiteren.

4. Acht u het uit oogpunt van duurzaamheid verantwoord om het (nog lange tijd) uitermate schaarse aanbod van groene waterstof mede te gebruiken voor GAE om relatief heel weinig personen over korte afstanden door de lucht te vervoeren (terwijl hiervoor prima alternatieven bestaan die veel minder energie vergen)? Zo nee, welke consequenties verbindt u hier aan voor uw steun aan GAE? Zo ja, hoe strookt dit met de breed onderschreven noodzaak om binnen enkele decennia te komen tot een CO2-neutrale energiehuishouding, óók binnen de eigen regio?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 okt. 2021
Antwoorddatum: 16 nov. 2021

U kunt de antwoorden hier inzien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer