Schrif­te­lijke vragen inzake drijvende zonne­parken


Indiendatum: jul. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende drijvende zonneparken

Geacht college,

Graag stellen wij u enkele vragen inzake de snelle ontwikkeling van drijvende zonneparken. Het nationaal consortium ‘Zon op water’ heeft als missie om in 2023 2000 ha. drijvende zonnepanelen gerealiseerd te hebben in Nederland. O.a. het waterbedrijf Groningen is lid van dit consortium. Op de Zuidplas bij Sellingerbeetse wil het bedrijf Groenleven 130.000 zonnepanelen plaatsen. Hiervoor heeft Groenleven actief de eigenaar van de plas, een zandwinningsbedrijf, benaderd. Het zandwinningsbedrijf gaat de stroom benutten voor de eigen bedrijfsvoering.

Dieren uit o.a. het nabijgelegen natuurgebied gebruiken de plas om te fourageren, te rusten en te broeden. Door de plaatsing van de panelen worden die mogelijkheden sterk ingeperkt. GroenLeven kreeg onlangs een tik op de vingers van de provincie Friesland omdat ze middels het plaatsen van panelen op een zandwinningsplas rustende zwanen en ganzen verstoorde.

Op grond van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo geldt dat alleen een omgevingsvergunning kan worden verleend indien het drijvende zonnepark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor moet onder andere een indicatief onderzoek worden uitgevoerd naar de invloed op de aanwezige flora en fauna. Echter volgens o.a. de Vogelbescherming is er nog veel te weinig bekend over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken. Het vermoeden bestaat dat verminderde lichtinval een negatieve invloed kan hebben op de waterkwaliteit, waardoor een kettingreactie kan optreden die via vissterfte tot aantasting van vogelpopulaties kan leiden.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. De plaatsing van zonnepanelen op land dient getoetst te worden aan de (op handen zijnde) nationale zonneladder of aan een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader. Kunt u bevestigen dat drijvende zonneparken nietautomatisch onder de toetsing aan de zonneladder of een lokaal afwegingskader vallen? Zo ja, vindt u dit park dan een wenselijke situatie?
  2. Bent u bereid om drijvende zonneparken te beschouwen als provinciaal belang zodat ze ontheffingsplichtig worden, en bent u bereid in de Verordening Ruimte aanvullende regelgeving op te nemen voor drijvende zonneparken? Hierbij valt te denken aan het beschermen van natuurwaarden, en draagvlak bij- en participatie door omwonenden. Zo nee, waarom niet?
  3. Op dit moment kan een gemeente toestemming verlenen voor een drijvend zonnepark dat zich in of nabij een gebied met natuurwaarden of potentiële natuurwaarden bevindt, zonder dat afdoende getoetst kan worden welke effecten het park heeft op de aanwezige flora en fauna. Bent u van mening dat de natuur in onze provincie in dit specifieke geval voldoende beschermd wordt tegen verstorende invloeden, en kunt u dit toelichten?
  4. Bent u bereid om aanvullende eisen te stellen in de Verordening Ruimte aangaande drijvende zonneparken in de nabijheid van N2000 gebieden, zodat er tenminste een voortoets moet worden afgenomen? Zo nee, waarom niet?
  5. Het park bij Sellingerbeetse krijgt een capaciteit van 48 Mw, net onder de grens van 50 Mw waarbij het Rijk de omgevingsvergunning moet verlenen. B&W van de gemeente wordt hiermee gevraagd een afweging te maken over een zeer grootschalige ruimtelijke ontwikkeling. Vindt u het wenselijk dat dergelijke besluitvorming in principe zonder toetsing van provincie en Rijk kan plaatsvinden, en kunt u dit toelichten?
  6. Wat vindt u van het gegeven dat een commercieel energiebedrijf met winstoogmerk actief eigenaren van oppervlaktewater benaderd voor de aanleg van drijvende parken? (Idem dito voor het benaderen van agrariërs voor de aanleg van grootschalige zonneparken op land.) Hoe bent u voornemens te voorkomen dat er door deze goudzoekende bedrijven een wildgroei aan zonneparken in onze provincie ontspruit?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 9 okt. 2019

20191009 Ant SV drijvende zonneparken

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bouw kindcentrum Woldwijck 2 Hoogezand

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verjagen van roeken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer