Schrif­te­lijke vragen inzake verjagen van roeken


Indiendatum: jul. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende ontheffing voor verjagen roeken

Geacht college,

Graag stellen wij u enkele vragen inzake de door de gemeente Groningen aangevraagde ontheffing voor het verjagen van roeken in Beijum, de Hunze en Ten Boer.

  1. Bent u voornemens deze ontheffing te verlenen, en zo ja, op welke gronden? Heeft u nagedacht over andere mogelijke oplossingen om het samenleven tussen mens en dier hier succesvoller te laten verlopen? Zo ja, welke alternatieven gaat u eventueel richting de gemeente communiceren?
  2. Bent u bekend met het feit dat verplaatsen van roekennesten veel succesvoller is dan het verjagen van de dieren? Verplaatsing naar een minder ‘gevoelige’ lokatie is niet alleen diervriendelijker, maar voorkomt ook dat de dieren zich elders vestigen waar opnieuw mensen gaan klagen. Kunt u aangeven of u overweegt om de gemeente opdracht te geven de nesten te laten verplaatsen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u van mening dat de keus van de gemeente voor een zwaar middel als verjaging gerechtvaardigd is, afgezet tegen de mate van overlast die wordt ervaren? Kunt u aangeven om hoeveel dieren/nesten het gaat, en om hoeveel panden/bewoners, en of de overlast jaarrond wordt ervaren?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat wilde dieren, gezien de deplorabele staat van de biodiversiteit, met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld moeten worden? Op welke wijze verhoudt het verjagen van roeken zich daartoe volgens u?
  5. Volgens de Partij voor de Dieren wordt hier opnieuw een zeer onwenselijk signaal afgegeven, namelijk dat dieren minder belangrijk zijn dan mensen. Als je last van ze hebt, heb je klaarblijkelijk het recht om ze te sarren door de dieren bang te maken en hun nesten weg te nemen. Ziet het College kans om in haar toekomstige besluitvorming een minder antropocentrische visie te hanteren, waarbij tolerantie jegens dieren de norm wordt, en kunt u dit toelichten?
  6. Kunt u bevestigen dat de gemeente Groningen al vrijwilligers heeft benaderd die na het eventuele verstrekken van uw vergunning gaan helpen bij de verjaging? Zo ja, wat vindt u van deze gang van zaken? Is het de taak van vrijwilligers om te jagen op beschermde diersoorten, of moet dit worden overgelaten aan overheden c.q. professionals?

Dank u wel,

met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 29 aug. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake drijvende zonneparken

Lees verder

Schrif­­te­­lijke vragen inzake MER voor RWE biomassa bijstook plannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer