Schrif­te­lijke vragen inzake de uitstoot van zeer mili­eu­ge­vaar­lijke stoffen door het bedrijf Asfalt Productie Wester­broek


Indiendatum: 4 jul. 2022

Geacht College,

Asfaltcentrales zijn berucht vanwege de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waaronder Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) die kanker kunnen veroorzaken. Het is dan ook heel begrijpelijk, dat omwonenden van het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek (APW) zich zorgen maken over de mogelijke blootstelling aan dergelijke zeer milieugevaarlijke stoffen. Dit temeer omdat er voor bijv. PAK’s geen NEL-waarde (= No Effect Level) bestaat. Er kan dus bij elke blootstelling aan dergelijke stoffen gezondheidsschade ontstaan, waarbij de kans op gezondheidsschade (zoals in dit geval kanker) toeneemt naarmate de blootstelling hoger is.

Het is tegen deze achtergrond dat de Statenfractie van de PvdD bij mail van 30 januari j.l. een aantal technische vragen heeft gesteld over de situatie bij de APW. Helaas is op onze vragen geen inhoudelijk antwoord gekomen. De betrokken afdeling heeft in zijn mail van 1 februari j.l. volstaan met de volgende mededeling:

'De gemeente Midden-Groningen is het bevoegd gezag voor de asfaltcentrale in Westerbroek. Daardoor beschikt de provinciale organisatie niet over gegevens aan de hand waarvan wij uw vragen kunnen beantwoorden'.

Naar onze mening mag dit nooit een argument zijn om vragen over de gezondheidssituatie nabij APW niet serieus op te pakken.

Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB heeft eerder dit jaar bezwaar aangetekend tegen het besluit dd. 19-01-2022 van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen tot afwijzing van een handhavingsverzoek van de MOB jegens het bedrijf APW. In reactie op het bezwaar van de MOB hebben burgemeester en wethouders van Midden-Groningen aangegeven van mening te zijn ‘dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen en niet het college van burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen het bevoegd gezag zijn ten aanzien van de APW’.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Graag krijgen wij alsnog uitsluitsel over welke overheid het bevoegd gezag is bij APW. Of zijn bepaalde taken verdeeld? Zo ja, graag toelichting.
  2. Bent u met ons van mening dat onduidelijkheid of een meningsverschil over het bevoegd gezag op geen enkele wijze ten koste mag gaan van een strikte handhaving van de milieuregels om een goede en gezonde leefomgevingskwaliteit te waarborgen?
  3. Heeft onduidelijkheid over het bevoegd gezag volgens u geleid tot het niet (correct) uitvoeren van toezicht en handhaving bij APW, inclusief monitoring van ZZS? Zo ja, welke zaken zijn gebrekkig uitgevoerd? Zo nee, waarom niet, en kunt u uitleggen hoe toezicht, handhaving en registratie dan waren geregeld?
  4. Bent u met ons van mening, dat omwonenden er volledig gerust op moeten kunnen zijn dat zij geen enkel verhoogd gezondheidsrisico lopen door de werkzaamheden van het bedrijf APW? Zo ja, kunt u omwonenden deze zekerheid op basis van betrouwbare feitelijke informatie verschaffen?
  5. Wat heeft u gedaan en/of wat gaat u doen om ervoor te zorgen, dat de informatievoorziening over de emissies van ZZS door de APW, en over de eventuele blootstelling hieraan, structureel volledig op orde is en blijft, d.w.z. dat deze informatie voldoet aan de eisen van transparantie, juistheid, volledigheid en tijdigheid?
  6. Wat heeft u gedaan en/of wat gaat u doen om te waarborgen, dat APW structureel strikt voldoet aan alle relevante wettelijke normen en bepalingen, met inbegrip van de minimalisatieverplichting voor ZZS?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 jul. 2022
Antwoorddatum: 20 sep. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake Transferium De Punt

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake toekomst Kolhamster sparrenbos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer