Schrif­te­lijke vragen inzake Trans­ferium De Punt


Indiendatum: 28 jun. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende subsidie Transferium De Punt

Geacht College,

Tien jaar geleden zijn de eerste gesprekken gevoerd over de aanleg van een vernieuwd verkeersknooppunt en transferium bij De Punt. In mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen ingestemd met een subsidie van €5,4 miljoen aan de provincie Drenthe voor het realiseren van het plan. Het nieuwe college van Tynaarlo twijfelt over nut en noodzaak van het transferium [1], [2]. Er wordt nu gevraagd om het uitvoeren van een nieuwe behoeftenanalyse en verder onderzoek naar mogelijke schadelijke natuureffecten, voordat wordt gestemd over een eventuele bestemmingsplanwijziging. Bij de aanleg van een nieuwe afrit A28 gaat onder andere een deel van een waardevol natuurgebied verloren. Door de ontoegankelijkheid is dit nu een geliefd gebied voor otters en bevers. De Cie MER adviseerde al in november 2014 om te onderzoeken of de aanname dat 4,4% van de automobilisten bereid is hun auto te verlaten om over te stappen op het openbaar vervoer bij De Punt wel juist is. Inmiddels zijn we vele jaren, een corona-pandemie en stijgende brandstofprijzen verder en kunnen de behoeften voor het transferium volledig veranderd zijn.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Welk standpunt neemt het College van GS in ten aanzien van de recente ontwikkelingen rondom het transferium? Bent u van mening dat het plan ongewijzigd gerealiseerd moet worden? Zo ja, waarom? Zo nee, wat moet er dan gebeuren?
  2. Welke voorwaarden zijn gesteld aan de subsidie? Is het mogelijk de subsidie in te trekken als uit een nieuwe natuurtoets blijkt dat er schade zal optreden? Idem dito als blijkt dat het transferium niet meer in een behoefte voorziet bijvoorbeeld doordat steeds meer mensen (deels) thuiswerken? ? In welk scenario bent u bereid de subsidie te heroverwegen?
  3. Bent u al in overleg met de provincie Drenthe over eventuele intrekking of gewijzigde besteding van de middelen, of bent u bereid dit binnenkort te doen?
  4. Welke mogelijkheden zijn er volgens u om het bedrag van €5,4 miljoen anders te besteden, zodat het OV en woon-werkverkeer per fiets tussen Groningen en de kop van Drenthe ondersteund wordt en het autoverkeer teruggedrongen? Zijn er projecten in deze regio die met (extra) financiering versterkt kunnen worden?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[2] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

Indiendatum: 28 jun. 2022
Antwoorddatum: 13 jul. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake beëindiging steun teelt vezelhennep

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de uitstoot van zeer milieugevaarlijke stoffen door het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer