Schrif­te­lijke vragen inzake toekomst Kolhamster spar­renbos


Indiendatum: 5 jul. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende toekomst Kolhamster sparrenbos

Geacht College,

Het Kolhamster bos is sinds vorige week deels afgesloten omdat het in zo’n slechte staat verkeert dat het gevaar kan opleveren voor bezoekers. Recreanten, schoolklassen en omwonenden maakten veel gebruik van het bos. Het draagvlak in het dorp om het bos te behouden is groot. In 2014 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het mogelijk was voor dorpsbewoners om het bos te beheren.

Het sparrengedeelte van het bos heeft grote natuurwaarde o.a. door de 240 soorten paddenstoelen die er voorkomen.[1]

Uit de media vernemen wij dat Vereniging Dorpsbelangen Kolham de komende tijd samen met de inwoners van Kolham en de provincie een plan gaat maken om het bos zo snel mogelijk weer open te stellen. [2]

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Is het correct dat de provincie Groningen nog eigenaar is van het bos, of is het eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, op welke wijze is of was de provincie Groningen de afgelopen tien jaar betrokken bij onderhoud en beheer van het bos? Op welke manier heeft de provincie Groningen sinds 2014 samengewerkt met de werkgroep Kolhamster Mainschoar, welke afspraken zijn gemaakt over taakverdeling tussen provincie en de werkgroep? Of is het volledige beheer overgedragen aan de werkgroep?
  2. Bent u in zijn algemeenheid van mening dat een dergelijke vorm van dorpsregie positief bijdraagt aan het behoud van (dorps)bossen, en waarom? Zo ja, zijn er nog meer bossen in Groningen waar dit ‘concept’ toegepast kan gaan worden?
  3. Het Kolhamster bos is onderdeel van het NNN. Onderdeel van de NNN-afspraken is dat de natuurkwaliteit door beheer tenminste in stand gehouden wordt en waar mogelijk verbeterd. Hoe heeft de situatie zich zo kunnen verslechteren dat het bos nu zelfs afgesloten moet worden, is er volgens u voldoende provinciale inzet geweest c.q. is het uitgevoerde beheer voldoende gemonitord door de provincie?
  4. Kunt u uiteenzetten wat de plannen zijn voor de korte en lange termijn voor het Kolhamster bos en waarom u hiervoor kiest? Hoe wordt het belang van het gebied als dorpsbos en locatie voor natuureducatie en recreatie hierin gewogen, alsmede het potentieel voor beschermde plant- en diersoorten?
  5. In Groningen zijn meer bossen in slechte staat. Welk toekomstperspectief ziet u voor bossen die zijn aangetast door droogte en/of de letterzetter, of essentaksterfte? Bent u voornemens dergelijke bossen actief te (laten) regeneren, of te rooien en herplanten, en waarom kiest u hiervoor?
  6. Gaat u herstel(len)de bossen meetellen als ‘nieuw aangelegd bos’ binnen het programma Bos & Hout, of blijven deze gewoon geregistreerd als al bestaand bosoppervlak? Immers, deze bossen hadden al de bestemming bos en leiden niet tot uitbreiding van het areaal.
  7. In Groningen liggen relatief veel geïsoleerde ‘boseilanden’, omringd door landbouwgebied. Draagt de lagere grondwaterstand en een surplus aan bemesting volgens u bij aan de aftakeling van dergelijke bossen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen om de bossen te beschermen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://dvhn.nl/groningen/Inwo...

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

Indiendatum: 5 jul. 2022
Antwoorddatum: 16 sep. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de uitstoot van zeer milieugevaarlijke stoffen door het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake verstoring natuur door groepen wadlopers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer