Schrif­te­lijke vragen inzake covid-19 steun­maat­re­gelen


Indiendatum: apr. 2020

Betreft: Vervolg statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende (post) covid-19 steunmaatregelen

Geachte College,

Er komt een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen beschikbaar om de effecten van de corona-crisis op te vangen, van zowel Rijk, provincies als gemeenten. Financiële middelen worden vrijgemaakt om de economie ‘erdoor te slepen’. De Partij voor de Dieren is van mening dat nu ook het moment is om na te denken over een nieuwe economie die onze toekomst rooskleuriger en houdbaarder maakt, in plaats van de oude economie in het zadel te houden. Als de Corona-crisis één ding duidelijk maakt, is het wel hoe kwetsbaar onze huidige economische modellen zijn.

De provincie heeft aangegeven stappen te nemen om onder meer de regionale economie, verkeer en vervoer, landbouw, cultuur en toerisme te ondersteunen. Voor organisaties, instellingen en ondernemers die al financieel ondersteund worden door de provincie zijn er noodmaatregelen. Het risico van alle overheidsmaatregelen is dat die andere crises, klimaat en biodiversiteit, uit het oog worden verloren. Onder andere de Verenigde Naties wijzen juist op de interconnectiviteit van de corona-uitbraak met de andere crises, en hameren op het belang van integraal aanpakken van deze uitdagingen[1]. De uitbraak van dit virus is geen losstaand feit, maar wordt mede veroorzaakt door de afbraak van natuur en milieu en een marktgedreven wereldeconomie. Het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research stelt zelfs dat ‘deze wereldwijde disruptie is nog niets vergeleken met wat de gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis teweeg gaat brengen. (…) Dat wordt een nog veel ingrijpender crisis dan deze.’ En deze pandemie is daarmee een generale repetitie voor wat komt.[2] Juist nu moet worden doorgepakt op de al voorzichtig ingeslagen weg naar een duurzame economie. Als de mega-investeringen die nu gedaan worden duurzaam zijn, worden meerdere crises tegelijk bestreden.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. 1. Erkent GS dat we voor corona al wisten dat de ‘oude’ economie onhoudbaar was? Zo nee, waarom niet?
  2. 2. Deelt u de zienswijze dat financiële injecties nooit als doel kunnen hebben om terug te keren naar het ontwrichtende business as usual? Zo nee, waarom niet?
  3. 3. Bent u bereid om de nu ontstane financiële ruimte te benutten om de provinciale samenleving versneld in de duurzame en toekomstbestendige stand te zetten? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn GS bereid te waarborgen dat de economische maatregelen die nu of straks door de provincie worden ingezet in ieder geval niet ten koste gaan van biodiversiteit, milieu en klimaat, maar waar mogelijk juist tot verbetering leiden?
  5. Bent u het eens met het uitgangspunt dat bedrijfsspecifieke of sectorspecifieke financiële injecties niet gebruikt moeten worden om vervuilende sectoren te beschermen, maar juist om deze vervuilende sectoren versneld te laten verduurzamen en daarmee te helpen om toekomstbestendig te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen of hieraan bijdragen?
  6. Zijn GS bereid extra subsidiepakketten te gebruiken om ondernemers richting duurzame stappen te prikkelen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om financiële steunmaatregelen gepaard te laten gaan met voorwaarden omtrent het opstellen van ambitieuze klimaatplannen door bedrijven en sectoren, met als doel om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te dringen? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om met bedrijfsleven, instellingen en bedrijven mee te denken over de kansen die die de lockdown biedt om te werken aan verduurzaming? Zo zouden installatiebedrijven nu de scholen dicht zijn bijvoorbeeld op grote schaal zonnepanelen kunnen installeren op schooldaken, zoals o.a. ook werd gesuggereerd door Urgenda?
  9. Ziet u mogelijkheden om extra financiële Rijksmiddelen die naar onze provincie komen in te zetten voor een ophoging van subsidies voor woningisolatie of het installeren van zonnepanelen en groene daken? Bent u het met ons eens dat dit ook kansen biedt, bijvoorbeeld voor de isolatiebranche, installatiebedrijven, hoveniers en ondernemers in duurzame energie? Zo nee, waarom niet?
  10. Een basisinkomen zou in deze moeilijke tijd voor omvangrijke groepen mensen financieel en psychisch leed voorkomen. Wat is uw zienswijze met betrekking tot gefaseerde invoering van een basisinkomen of in ieder geval het starten van omvangrijke pilots? Ziet u een meerwaarde van het basisinkomen voor de inwoners van Groningen? Bent u bereid om met het Rijk en/of in IPO verband n.a.v. de corona-crisis een discussie op te starten over het basisinkomen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronacrisis-als-generale-repetitie-voor-de-klimaatcrisis-die-komt~b1fdb543/

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 13 mei 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verjagen roeken Westerwolde

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake financiering predatieonderzoek weidevogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer