Schrif­te­lijke vragen inzake verjagen roeken Wester­wolde


Indiendatum: apr. 2020

Betreft: Vervolg statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende verjagen roeken Westerwolde

Geacht College,

Op 28 maart j.l. verleende u een vergunning voor het verwijderen van roekennesten in Ter Apel, Ter Apelkanaal en Jipsingboermussel.[1] Eind 2019 gaf de gemeente aan dat de roeken in Ter Apel geconcentreerd moesten worden in Moekesgat.[2] Hier bevindt zich op een campingterrein een ‘roekeneiland’.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Kunt u bevestigen dat de gemeente geen gebruik gaat maken van de ontheffing tot september? Wie gaat hier op toezien?
  2. Kunt u aangeven waarom de ontheffing is afgegeven bij de start van het broedseizoen, en niet in september?
  3. Kunt u bevestigen dat, totdat er een wijziging op de ontheffing wordt aangevraagd, de roeken op beheerlocatie Moekesgat volledig met rust worden gelaten?
  4. Onder de ontheffing mogen nesten nog verwijderd worden als ze bijna af zijn, vlak voordat de eieren worden gelegd. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een vorm van dierenmishandeling is? De Wet Natuurbescherming houdt slechts rekening met de staat van instandhouding, niet met het leed dat individuele dieren of groepen dieren wordt aangedaan. Bent u het met ons eens dat dit een tekortkoming in de Wet is? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven of voorafgaand aan het verlenen van de ontheffing een serieuze poging gedaan is om op de vier nu aangewezen locaties de dieren te verjagen en uit te nodigen zich elders te vestigen? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven of het op deze vier locaties gaat om het verwijderen van nesten en niet het verplaatsen naar een alternatieve locatie? Zo ja, waarom wordt gekozen voor deze dieronvriendelijke methode?
  7. Kunt u aangeven of de gemeente onder deze nieuwe ontheffing jaarlijks nieuwe locaties door mag geven? Zo ja, welke ondergrens gaat dan gehanteerd worden om negatieve effecten op de populatie te voorkomen (immers de 10% grens wordt dan steeds moeilijker te bepalen)?
  8. De ontheffing loopt door tot 2030. Hoe wordt er rekening gehouden met de fluctuerende situatie per jaar, zoals zachte winters, waardoor de roeken eerder tot broeden overgaan? Wordt er altijd voordat tot verwijderen of verjagen wordt overgegaan nog een nauwkeurige nestinspectie uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
  9. Wat vindt u van de uitspraak van de wethouder dat ze álle roeken uit Ter Apel kwijt willen? Bent u het met ons eens dat het een gemeentebestuurder niet past op te roepen tot het compleet elimineren van ‘lastige’ beschermde diersoorten?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmaking/_bekendmaking/toon/bericht/besluit-wet-natuurbescherming-soortbescherming-roekenbeheerplan-gemeente-westerwolde/

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216926/Roeken-omgeving-Ter-Apel-naar-Moekesgat-maar-daar-is-het-al-vol

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 24 apr. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake toepassing preventieve middelen voorafgaand aan doden dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake covid-19 steunmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer